Your address will show here +12 34 56 78
Aktualności, Egzamin praktyczny, Egzaminy zawodowe 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ  EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

CZERWIEC 2023r.    PODSTAWA 2019

 

Na egzamin uczniowie zgłaszają się min. 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu!

 

 

 

L.p.

Zawód nr

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model egz.)

Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu

czas trwania egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdając.

1.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów.

d

01.06.2023

09:00

120 min

Podstawa

2019

105

14

3L

2.      

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach

i terminalach

d

01.06.2023

09:00

120 min

Podstawa

2019

104

14

3P

3.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

d

01.06.2023

09:00

180 min

Podstawa

2019

 

107

12

3T

4.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

d

01.06.2023

09:00

180 min

Podstawa

2019

209

11

3T

5.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

d

01.06.2023

09:00

150 min

Podstawa

2019

103

14

3H

6.      

Technik logistyk

333107

SPL. 04.

Organizacja transportu

d

01.06.2023

13:00

120 min

Podstawa

2019

104

2

7.      

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.03

Obsługa ładunków w portach i terminalach

d

01.06.2023

13:00

150 min

Podstawa

2019

105

1

8.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

d

01.06.2023

13:00

150 min

Podstawa

2019

2

9.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.06. 

Realizacja usług w recepcji.

d

01.06.2023

13:00

150 min

Podstawa

2019

4

10.   

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

dk

06.06.2023

08:00

180 min

Podstawa

2019

201

3F

12

3F

11.   

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

dk

06.06.2023

12:30

180 min

Podstawa

2019

201

3F

12

3F

12.   

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD. 05

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

dk

12.06.2023

08:00

180 min

Podstawa

2019

201

9

13.   

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

dk

13.06.2023

08:00

180 min

Podstawa

2019

204

10

3e

14.   

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

dk

13.06.2023

08:00

180 min

Podstawa

2019

201

10

3e

15.   

Technik ekonomista

331403 

EKA. 05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

dk

14.06.2023

08:00

180 min

Podstawa

2019

201

3

 

 

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:

 • – dokument tożsamości
 • – przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
 • – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – zawody:  technik logistyk, technik portów i terminali, technik ekonomista
 • – kalkulator prosty – technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu!

 

0

Psycholog i pedagog szkolny

Gabinet psychologa i pedagoga szkolnego 

mgr Oliwia Szymańska : o.szymanska@zs2zory.plmgr Monika Lewandowska : m.lewandowska@zs2zory.plmgr Edyta Karwasz: e.karwasz@zs2zory.pl


 


mgr Oliwia Szymańska
(psycholog szkolny)


mgr Monika Lewandowska

(pedagog szkolny)


mgr Edyta Karwasz

(pedagog specjalny)

Poniedziałek

7:00-12:00

10:00-14:00

13:30-16:30

Wtorek

7:30-11:00

12:30-17:30

7:00-13:00

Środa

12:30-17:00

7:00-12:00

9:00-14:00

Czwartek

7:00-11:30

 

11:00-15:00

13:30-16:30

Piątek

12:30-17:00

 

7:00-11:00

7:0012:00

 
0

Aktualności, dla rodziców, dla uczniów


„Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”

Wniosek składa się do dyrektora odpowiednio: liceum ogólnokształcącego, technikum, Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 w roku szkolnym 2021/2022 z pomocy mogą skorzystać uczniowie:

· słabowidzący,

· niesłyszący,

· słabosłyszący,

· z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

· z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

· z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

· z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

· z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) – uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022 do:

· szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

· branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia,

· klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

· klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

· klas I–III pięcioletniego technikum,

· klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

· klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

· klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

· klas I–III liceum sztuk plastycznych,

· klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,

· klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

· klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych następuje na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób

faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.

branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych lub dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2021/2022.

0

dla uczniów

Matura 2024.
 

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego są dostępne na stronie CKE i OKE Jaworzno.

O egzaminie – ogólne informacje ze strony CKE [link]


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania […] egzaminu maturalnego w 2024 roku [link]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 [link]


Deklaracja (zał. 1a) [pobierz]


Komunikat […] w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie […] maturalnym w 2024 roku [link]

Komunikat […]  w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024 [link]

Egzamin maturalny z informatyki w 2024 r. [link]

Dostosowania – Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 [link]
Informacja (zał. 4b) – informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdającego [link]

Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej (informacje na temat wglądu znajdują się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego […] s. 127-129
Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (zał. 25a) [link]
Wniosek o weryfikację sumy punktów (zał. 25b) [link]
Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (zał. 25c) [link]

Informatory o egzaminach maturalnych z poszczególnych przedmiotów w formule 2023  [link]

Przykładowe arkusze
formuła 2015 – z CKE [link]
Przykładowe arkusze
formuła 2023 – z CKE [link]


Opłata za egzamin maturalny

Informacja o opłatach  znajduje się na s. 155-156 – Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2023” […]
Wniosek o zwolnienie z opłaty (należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2023 r.) (zał. 26) [link]

OKE w Jaworznie udostępniła zdającym serwis (link do serwisu), który umożliwia sprawdzenie konieczności wniesienia opłaty za egzamin maturalny w 202 r. Po wprowadzeniu w formularzu danych identyfikujących zdającego i pozytywnej ich weryfikacji serwis wyświetla wszystkie egzaminy, za które, w przypadku ich zadeklarowania w bieżącej sesji egzaminacyjnej, należy wnieść opłatę.
0

dla uczniów

EGZAMIN ZAWODOWY w roku szkolnym 2023/2024O egzaminie (formuła 2019) – ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie na stronie OKE Jaworzno. Więcej informacji na stronie CKE.

Harmonogram  przeprowadzania egzaminu zawodowego w poszczególnych zawodach (podstawa programowa 2019).


Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2024 r.:   formuła 2019


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2024 r.Przydatne adresy:


Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) – informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (OKE) – j.w.

Kwalifikacje w zawodzie – Testy zawodowe online i arkusze – rozwiąż testy online, pobierz arkusze praktyczne i rozwiązania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla techników i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych. Wyniki, klucze i odpowiedzi.

Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna)

Wnioski i druki


UWAGA!!!


Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy, do którego obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.

Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2012.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2017.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2019.

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017 to:

– inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,

– obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,

– część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostawanie warunków przeprowadzania egzaminu,

– jawność zadań w części praktycznej egzaminu we wskazanych kwalifikacjach.

0

dla uczniów

Informacje o wyższych uczelniach i dniach otwartych

Dni otwarte na uczelniach – doskonała okazja do zapoznania się z możliwościami uczelni. Można poznać bliżej kierunki, wydziały i specjalności, które oferuje uczelnia.

kierunkistudiow.pl – informacje dla kandydatów na studia: uczelnie, kierunki studiów, opisy kierunków studiów, matura, zasady rekrutacji i nabór na studia, studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, drzwi otwarte na uczelniach, targi edukacyjne.

otouczelnie.pl – szkoły wyższe i uczelnie w Polsce – studia, praktyki, staże, praca. Wszystko o studiach na YouTube.

pomaturze.pl – informator o szkołach wyższych, policealnych i językowych – znajdziesz tu adresy szkół, informacje o zasadach rekrutacji, wypowiedzi kadry nauczającej i prezentacje współpracujących z nami szkół.

Portal Maturzystów – informacje maturalne, matura, szkoły wyższe, szkoły policealne i językowe. Kierunki studiów. 

Studia – informacje z portalu Cogito.

studia.pl – studia, kierunki studiów, wydarzenia na uczelniach w Polsce, droga do kariery, kierunki zamawiane, nauka. Dla maturzystów, studentów oraz osób poszukujących informacji o studiach i uczelniach.

Studiowac.pl – wyszukiwarka uczelni, najlepsze studia wyższe i najciekawsze kierunki studiów! Poradniki maturalne. Arkusze maturalne z wcześniejszych lat.

uczelnie.net – wyszukiwarka uczelni, kierunków studiów, ofert edukacyjnych. Informacje o drzwiach otwartych, konferencjach i wydarzeniach na uczelniach.

Wybierz Studia – portal zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów.
0

Aktualności, dla rodziców, dla uczniów


Drodzy Uczniowie!

Ponownie znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji. To, jak sobie w niej poradzicie, zależy w dużej mierze od:

   • Tego, jak będzie wyglądała organizacja Waszego codziennego życia, w tym nauki: przestrzeni, narzędzi i czasu w domach podczas nauczania zdalnego oraz atmosfery, relacji między członkami rodziny w tym niełatwym czasie.


 • Tego, na ile będziecie współpracować ze szkołą i będziecie korzystać z proponowanych Wam form komunikacji, pomocy ze strony różnych osób oraz wskazówek.


Zdobyliście już pewne doświadczenia w poprzednim roku szkolnym. Jakie macie wnioski, spostrzeżenia? Zastanówcie się co Wam wtedy najbardziej pomogło? Co chcielibyście zmienić, w oparciu o wyciągnięte wnioski z ubiegłego roku szkolnego? Na pewno, punktem wyjścia jest tu pozytywne nastawienie i motywacja oraz wiara w to, że sobie poradzicie. Od nastawienia wiele zależy! Powinniście dobrze zaplanować sobie naukę – mieć swój rytm dnia tak, jakby się chodziło do szkoły, być zdyscyplinowanym i trzymać się tego rytmu. Ustalenie codziennej rutyny jest bardzo ważne w dbaniu o zdrowie psychiczne. Przewidywalność daje poczucie bezpieczeństwa! Dbałość
o zdrowie  jest niezwykle istotna. Pamiętajcie  o odpowiedniej ilości snu, wietrzeniu pokoju, zanim zasiądziecie do nauki zdalnej, następnie czynnym wypoczynku (np. pójść na spacer po godzinach spędzonych przed komputerem lub ćwiczenia), piciu dużej ilości wody podczas nauki, zdrowym odżywianiu i rozmowie bezpośredniej z drugim człowiekiem.
Dobrze jest mieć świadomość tego, co dezorganizuje pracę, rozprasza i zabiera czas. I, jeśli to zależy od Was, próbujcie to zmienić, np. oglądanie czegoś godzinami ,,w sieci” codziennie. Czynności powtarzane kilkadziesiąt razy stają się nawykami. Od Was zależy, jakie to będą nawyki – pozytywne czy negatywne.
Nauczanie zdalne wymaga zmiany trybu życia, w którym należy uwzględnić czas na pracę i na odpoczynek, w tym pobyt na dworze i sen.


W razie potrzeby służymy Wam pomocą. Przypominamy, że możecie się z nami skontaktować
za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej:
o.szymanska@zs2zory.pl (psycholog szkolny),
m.lewandowska@zs2zory.pl (pedagog szkolny).
Rozmowy mogą odbyć się w gabinecie oraz poprzez aplikacje Teams lub Skype (po wcześniejszym ustaleniu terminu).


Życzymy Wam i Waszym rodzinom dużo zdrowia i wytrwałości.


Odwiedź ich stronę internetową.

Materiały opracowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach

 1. „O rodzinnej przemocy czasu pandemii” – audycja Anny Sojki w Radiu Katowice: Link
 2. „O problemie przemocy domowej w czasach pandemii” – Beata Birnbach: Link


WIRTUALNY GABINET

W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych i brakiem możliwości bezpośredniego kontaktu, chcemy przypomnieć Wam – Droga młodzieży oraz Państwu – Szanowni rodzice, że nadal służymy rozmową i wsparciem. Na stronie szkoły pojawiła się nowa zakładka – Wirtualny gabinet psychologa i pedagoga szkolnego, w której umieszczać będziemy informacje m.in. na temat: w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie psychiczne; jak możemy sobie radzić z emocjami i myślami, które w tym czasie pojawiają się w naszym ciele i głowie; w jaki sposób można zagospodarować ten czas na samokształcenie.


W sytuacji, gdy poczujecie potrzebę rozmowy lub konsultacji prosimy o kontakt za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej: o.szymanska@zs2zory.pl (psycholog szkolny), m.lewandowska@zs2zory.pl (pedagog szkolny). Istnieje także możliwość rozmowy telefonicznej lub przez Skype’a, po wcześniejszym, indywidualnym ustaleniu terminu rozmowy. Pamiętajmy, że jest to czas nowy dla nas wszystkich i każdy z nas stara się odnaleźć w obecnej, dość skomplikowanej rzeczywistości. Poniżej zamieszczamy różne materiały edukacyjne do obejrzenia lub przeczytania, które będziemy sukcesywnie udostępniać. 


Życzymy Państwu i naszym uczniom dużo zdrowia i prosimy o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.


Materiały edukacyjne:

 1. „Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem?” – dr Ewa Pragłowska i Joanna Gutral – link
 2. „Radzenie sobie ze stresem poprzez techniki relaksacyjne” – dr Agnieszka Mościcka-Teske – link
 3. Jak radzić sobie z lękiem i jak mówić dziecku o epidemii? Rozmowa z psychologiem dr. Tomaszem Srebnickim – link0

dla uczniów

 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  § 4a wprowadza się:

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK UBRANIOWO/SZKOLNYCH

W Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera W ŻORACH

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin korzystania z szafek ubraniowych/szkolnych określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach.
 3. Szafki są własnością Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach.
 4. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki szkolnej.
 5. Jedna szafka jest przeznaczona dla dwóch uczniów.
 6. Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej ilościowo-wartościowej i podlegają okresowemu spisowi z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Pracownicy szkoły maja prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania, użytkowania oraz opłat za zniszczenie szafek szkolnych.
 8. Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja przechowywana jest u kierownika gospodarczego.
 9. Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 1. Obowiązki szkoły
 2. Szkoła zapewnia przydział szafek, konserwację i ich naprawę.
 3. Wychowawca klasy tworzy listę uczniów, którym zostaną przydzielone numerki do szafek uczniom i przekazuje ją do 20 września – kierownikowi gospodarczemu.
 4. Kierownik gospodarczy przydziela poszczególnym uczniom numerki, przekazuje listy, klucze wychowawcom klas.
 5. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z poszczególnym regulaminem, wydaniem kluczyków uczniom oraz potwierdzenia list odebrania kluczyków do szafek.
 6. Wychowawcy klas podpisane listy przydzielonych szafek przekazują kierownikowi gospodarczemu.
 7. Listy na koniec roku szkolnego z powrotem trafiają do wychowawcy klas w celu zebrania kluczyków od uczniów.
 8. W trakcie roku szkolnego, uczeń, który odbierze dokumenty zdaje klucz
  w sekretariacie szkoły lub u kierownika gospodarczego.
 9. Na bieżąco, kierownik gospodarczy z wychowawcą dokonują uzgodnień, którym uczniom danej klasy zostanie przyznana szafka.
 10. Pracownicy obsługi szkoły raz w roku, w trakcie trwania przerwy wakacyjnej czyszczą (myją) szafki szkolne.

 

III. Zadania i obowiązki użytkowników szafek.

 1. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania obuwia, ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.
 2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 3. Uczniowie mają obowiązek utrzymywać szafki w czystości.
 4. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie 
  i poszanowanie.
 5. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących itd. lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.
 6. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.
 7. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.
 8. Uczeń nie powinien przechowywać w szafce: przedmiotów szklanych, niezjedzonych kanapek i innej żywności, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży.
 9. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania zdjęć i plakatów oraz innych działań mających skutek trwały.
 11. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.
 12. Uczniowie zabezpieczają swoje mienie pozostawione w szafkach poprzez ich prawidłowe zamykanie, niepozostawianie klucza w zamku i nieudostępnianie go innym osobom.
 13. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki powinny być natychmiast zgłaszane przez ucznia wychowawcy lub w sekretariacie szkoły
  u kierownika gospodarczego.
 14. Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szkolnej szafki (rodzic/opiekun prawny) ponosi całkowity koszt związany z jej naprawą lub zakupem nowej.
  W przypadku wyłamania drzwiczek szafki, uczeń (rodzic/prawny opiekun) będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wymiany drzwi jeżeli producent takie drzwiczki zobowiązuje się dorobić.
 15. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza u wychowawcy,
  a wychowawca sprawdzić stan zdanej szafki.

 

 1. Klucze i zasady ich użytkowania
 2. Każda szafka posiada klucze, w tym jeden do użytku ucznia, a pozostałe u kierownika gospodarczego.
 3. Wychowawca sporządza listę uczniów z imieniem i nazwiskiem ucznia z numerem szafki, na której to podpisują uczniowie oraz rodzice/opiekuni prawni, że się zapoznali
  z regulaminem.
 4. Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem
  i pisemnej akceptacji jego zapisów.
 5. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi przed zakończeniem roku szkolnego. Zwrotu dokonuje się u wychowawcy.
 6. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymują klucz do szafki po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
 7. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu pobierania nauki.
 8. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.
 9. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia klucza lub wymiany wkładki.
 10. Uczniowie nie mogą samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.
 11. W przypadku gdy jedna szafka jest przeznaczona dla dwóch użytkowników, uczeń zobowiązany jest w pierwszym dniu po przyjściu do szkoły na początku sprawdzić stan szafki, a wszelką nieprawidłowość, dewastację zgłosić w sekretariacie szkoły w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego uszkodzenia szafki. Niezgłoszenie owej sytuacji przez użytkownika skutkuje solidarną odpowiedzialnością finansową za uszkodzenie mienia.

 

 1. Przypadki szczególne
 2. W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki. Nadmienia się, że jedna szafka zawiera 6 komór.
 3. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrektor bądź Wicedyrektor Szkoły.
 4. W przypadku:
 • podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz alkoholu,
 • uzyskania przez szkołę informacji o możliwości przechowywania przez ucznia rzeczy zabronionych niniejszym regulaminem,
 • na wniosek policji lub innych organów do tego uprawnionych,
 • na żądanie rodziców ucznia
 • w związku z możliwością popełnienia czynu zabronionego

Dyrektor/Wicedyrektor ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki.
W takim przypadku sporządzany jest pisemny protokół.

 1. W przypadku użytkowania szafki przez więcej niż jedną osobę szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczania się miedzy użytkownikami szafki.
  Dla Szkoły użytkownikiem jest ta osoba (osoby), której/ którym przydzielono szafkę. W sytuacji użytkowania szafki przez więcej osób użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób użytkowania szafki i za rozliczenia ze szkołą.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawienie w szafkach szkolnych.
 3. Uczeń oraz jego rodzic własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości
  i stosowania niniejszy regulamin.
 4. W przypadku niewywiązywania się przez ucznia z postanowień regulaminu Dyrektor Szkoły może odebrać uczniowi prawo korzystania z szafki szkolnej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.

 

0

Skip to content