Work!" (2016 - 2018)

KA2 „Ready, Steady, Work!” (2016 – 2018)


Informacje dotyczące udziału Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach w projekcje KA2 programu Erasmus+

 

Program: Erasmus +

Akcja KA 2: Partnerstwa strategiczne dla szkół. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Tytuł projektu: „Do startu, gotowi, praca!”

Data rozpoczęcia: 1 wrzesień 2016r.

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Data zakończenia: 31 sierpień 2018r.

Organizacja aplikująca projekt: I Gimnazija Osijek w Chorwacji

Organizacje biorące udział w projekcje: I Gimnazija Osijek  Chorwacja, Zespół Szkół Nr 2 w Żorach Polska, 4th Geniko Lykeio Zografou Grecja, St George’s International School Luksemburg, Ies Los Molinos Hiszpania.

Główny cel: rozwijanie wśród uczniów umiejętności związanych z zatrudnieniem; umiejętności, które pozwolą uczniom szkół europejskich stawić czoło wymaganiom przyszłych miejsc pracy; nacisk na umiejętności społeczne i przedsiębiorcze.

Szczegółowe cele:

 • Stworzyć podręcznik szkolnego zestawu nabywania umiejętności związanych z zatrudnieniem (Emplyability Skills Schoolkit) składający się z 13 scenariuszy lekcji oraz 3 warsztatów.
 • Ułożyć 13 scenariuszy lekcji i 3 warsztaty przy użyciu narzędzi internetowych
 • Przedstawić przygotowane materiały uczniom z różnych środowisk kulturowych poprzez akcje lokalne oraz 3 wymiany młodzieży.
 • Stworzyć i przeszkolić grupę 20 uczniów w każdej szkole partnerskiej, która będzie odgrywała rolę koordynatorów wśród rówieśników
 • Nawiązać kontakty z rynkiem pracy, firmami i instytucjami w środowisku lokalnym.
 • Udoskonalić umiejętności językowe oraz umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
 • Udoskonalić kompetencje metodyczne nauczycieli.
 • Ustalić stałe formy nauczania umiejętności związanych z zatrudnieniem i wkomponować je w program nauczania.
 • Wspierać inne szkoły we wprowadzaniu stworzonych materiałów na poziomie narodowym i europejskim poprzez utworzenie specjalnej grupy eTwinning.

 

 

 

Opis projektu:

Wszystkie szkoły partnerskie doszły do wniosku, że w wielu krajach europejskich bezrobocie jest wysokie, szczególnie wśród młodych ludzi. Dodatkowo wiele firm zgłasza brak wykwalifikowanych pracowników. Okazuje się, że problem tkwi w systemie edukacji, która w większości przygotowuje uczniów z ogólnej wiedzy a nie uczy umiejętności, które są istotne w zdobywaniu kariery zawodowej. Badania pokazały, że 85% sukcesu w pracy zależy od osobowości pracownika, umiejętności komunikacji i negocjacji, a tylko 15% od zdobytej wiedzy.

 Projekt „Do startu, gotowi, praca!” został stworzony z myślą o uczniach szkół średnich w wieku 15-18 lat, którzy stoją u progu swojego startu zawodowego. Zachęca do dialogu pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy. Poprzez wprowadzenie innowacyjnych strategii zwiększy młodym obywatelom Unii europejskiej szanse na rynku pracy. Poprzez współpracę z nauczycielami i uczniami z różnych środowisk kulturowych, firmami i przedsiębiorstwami, doświadczą uczucia przynależności do społeczności europejskiej, zdobędą cenne doświadczenia, które w przyszłości mogą umożliwić im pracę na arenie międzynarodowej.

Głównym zadaniem projektu będzie stworzenie podręcznika „Emplyability Skills Schoolkit”     i udostępnienie go innym szkołom europejskim, by poszerzyć grono uczniów, którzy rozwiną swoje umiejętności związane z zatrudnieniem.

Projekt będzie trwał 2 lata i będzie obejmował 2 spotkania szkoleniowe dla nauczycieli w Chorwacji (na początku projektu i na końcu), 1 spotkanie dla nauczycieli w Luksemburgu oraz 3 wizyty robocze w krajach szkół partnerskich: w Hiszpanii, Polsce i Grecji.

 Podczas spotkania w Luksemburgu nauczyciele stworzą materiały służące organizacji wymian młodzieży. Każda wymiana będzie niosła za sobą obowiązek zorganizowania warsztatu. Warsztaty, które się odbędą będą nosiły nazwę: 1. PRZYWÓDZTWO, 2. PRACA W GRUPACH oraz 3. UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE. W trakcie projektu powstanie 13 scenariuszy lekcji: 1. UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE. CO TO TAKIEGO?, 2. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, 3. INICJATYWA I SAMOMOTYWACJA, 4. PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE, 5. UMIEJĘTNOŚĆ PREZENTACJI, 6. PODEJMOWANIE DECYZJI, 7. JAK ZARZĄDZAĆ CZASEM?, 8. KREATYWNOŚĆ, 9. NEGOCJACJE, 10. UMIEJĘTNOŚĆ DOSTOSOWYWANIA SIĘ, 11. PEWNOŚĆ SIEBIE, 12. INTEGRALNOŚĆ oraz 13. PODEJMOWANIE RYZYKA.

 Podczas każdej wizyty uczestnicy odwiedzą firmy i instytucje by zbadać swoje umiejętności w realnym otoczeniu poprzez wywiady z pracodawcami i pracownikami. Spotkanie robocze zakończy się stworzeniem prospektu, który pokaże wyniki, rezultaty działań.

Produktami projektu będzie podręcznik, strona internetowa, 3 prospekty, , 2 sprawozdania z harmonogramu projektu, prezentacje, plakaty, raporty ewaluacyjne, logo projektu, aktywna grupa na Facebooku oraz eTwinnig.

               Projekt wpłynie na zwiększenie kompetencji szkół, kompetencji metodologicznych nauczycieli, ich umiejętności językowych oraz zdolności posługiwania się technologią komunikacyjną, jak również przyszłą karierę zawodową uczniów oraz zwiększenie ich możliwości na rynku pracy. Młodzi ludzie staną się bardziej pewni siebie oraz poprzez obywatelstwo europejskie poczują smak odpowiedzialności za Unię Europejską.

Harmonogram działań

 

Termin

Zadanie

Szkoła odpowiedzialna

wrzesień 2016

A1 Powołanie zespołu projektowego

wszystkie szkoły

A2 Wykonanie plakatu

Hiszpania, Grecja

A3 Stworzenie strony internetowej projektu

Chorwacja

A4 Utworzenie grupy na Facebooku

Polska

A5 Utworzenie grupy eTwinning o nazwie ‘Developing employability’

Chorwacja

październik 2016

A6 Stworzenie kącika Erasmus+ w szkole

wszystkie szkoły

M1 Pierwsze spotkanie nauczycieli w Chorwacji (1 nauczyciel z każdego kraju)

Chorwacja

A27 Przygotowanie pierwszego scenariusza lekcji ‘Employability in general”

Chorwacja

listopad 2016

A7 Projekt w prasie (o spotkaniu w Chorwacji); uaktualnienie kącika Erasmus+; strony internetowej, Facebook, strony szkoły

wszystkie szkoły

A8 Konkurs na logo projektu

wszystkie szkoły

A28 Przygotowanie drugiego scenariusza lekcji ‘Problem-solving’

Luksemburg

grudzień 2016

A29 Przygotowanie trzeciego scenariusza lekcji ‘Initiative and self motivation’

Hiszpania

styczeń 2017 – maj 2017

A30 Szkoły odwiedzają firmy w swoim mieście

wszystkie szkoły

styczeń 2017

A9 Pierwszy raport ewaluacyjny

Chorwacja

A31 Przygotowanie czwartego scenariusza lekcji ‘Planning and organising’

Grecja

luty 2017

A32 Przygotowanie piątego scenariusza lekcji ‘Presentation skills’

Polska

marzec 2017

C1 Szkolenie nauczycieli w Luksemburgu

Luksemburg

A10 Projekt w prasie (o spotkaniu w Luksemburgu); uaktualnienie kącika Erasmus+; strony internetowej, Facebook, strony szkoły

wszystkie szkoły

kwiecień 2017

A33 Przygotowanie szóstego scenariusza lekcji ‘Desicion-making’

Grecja

maj 2017

C2 Wizyta robocza w Hiszpanii pod nazwą Teamwork (2 nauczycieli i 4 uczniów)

Hiszpania

A11 Projekt w prasie (o wymianie w Hiszpani); uaktualnienie kącika Erasmus+; strony internetowej, Facebook, strony szkoły

wszystkie szkoły

czerwiec 2017

A12 Zaprojektowanie i opublikowanie pierwszego prospektu pt. ‘Teamwork’

Chorwacja

A13 Drugi raport ewaluacyjny

Luksemburg

lipiec 2017

A14 Pierwsze sprawozdanie z harmonogramu działań w projekcie

Chorwacja

wrzesień 2017 – maj 2018

A35 Zajęcia praktyczne (wolontariat, mini projekty szkolne, festyny)

wszystkie szkoły

wrzesień 2017

A34 Przygotowanie siódmego scenariusza lekcji ‘Time management’

Grecja

październik 2017

C3 Wizyta robocza w Polsce pod nazwą Leadership (2 nauczycieli i 4 uczniów)

Polska

A15 Projekt w prasie (o wymianie w Polsce); uaktualnienie kącika Erasmus+; strony internetowej, Facebook, strony szkoły

wszystkie szkoły

A16 Zaprojektowanie i opublikowanie drugiego prospektu pt. ‘Leadership’

Hiszpania

listopad 2017

A36 Przygotowanie ósmego scenariusza lekcji ‘Creativity’

Chorwacja

grudzień 2017

A37 Przygotowanie dziewiątego scenariusza lekcji ‘Negotiating’

Luksemburg

styczeń 2018

A17 Trzeci raport ewaluacyjny

Polska

A38 Przygotowanie dziesiątego scenariusza lekcji ‘Flexibility / Adaptibility’

Hiszpania

luty 2018

A39 Przygotowanie jedenastego scenariusza lekcji ‘Confidence’

Polska

marzec 2018

A40 Przygotowanie dwunastego scenariusza lekcji ‘Integrity’

Chorwacja

kwiecień 2018

C4 Wizyta robocza w Grecji pod nazwą Communication skills (2 nauczycieli i 4 uczniów)

Grecja

A18 Projekt w prasie (o wymianie w Grecji); uaktualnienie kącika Erasmus+; strony internetowej, Facebook, strony szkoły

wszystkie szkoły

A19 Zaprojektowanie i opublikowanie trzeciego prospektu pt. ‘Communication skills’

Luksemburg

maj 2018

A41 Przygotowanie trzynastego scenariusza lekcji ‘Risk-taking’

Hiszpania

M2 Drugie spotkanie nauczycieli w Chorwacji – całościowa ewaluacja projektu (1 nauczyciel z każdego kraju)

Chorwacja

A20 Projekt w prasie (o spotkaniu w Chorwacji); uaktualnienie kącika Erasmus+; strony internetowej, Facebook, strony szkoły

wszystkie szkoły

czerwiec 2018

A21 Czwarty raport ewaluacyjny

Grecja

A22 Wydrukowanie podręcznika

wszystkie szkoły

lipiec 2018

A23 Drugie sprawozdanie z harmonogramu działań w projekcie

Chorwacja

sierpień 2018

A24 Raport końcowy

wszystkie szkoły

 

 

Szczegółowy opis zadań:

M1 Pierwsze spotkanie nauczycieli w Chorwacji – październik 2016. W związku z rozpoczęciem projektu.

Na pierwszym spotkaniu koordynatorzy projektu:

 • poznają się,
 • zatwierdzą harmonogram zadań,
 • powołają zespół ewaluacyjny; zdecydują jakie dziedziny będą podlegały ewaluacji,
 • podejmą decyzję o tym co będzie zawierała strona internetowa,
 • dowiedzą się jak pracować z narzędziem AdminProject,
 • opracują analizę ryzyka,
 • przedyskutują układ i zawartość scenariuszy lekcji i warsztatów,
 • opracują metody rozpowszechniania przygotowanych materiałów,
 • podpiszą umowę partnerstwa, która będzie zawierała wszystkie zadania i obowiązki wynikające z udziału w projekcje.

 

M2 Drugie spotkanie nauczycieli w Chorwacji – maj 2018. W związku z zakończeniem projektu.

Na ostatnim spotkaniu koordynatorzy projektu:

 • dokonają całościowej ewaluacji projektu,
 • sprawdzą rezultaty oraz czy zamierzone cele zostały osiągnięte,
 • ocenią stronę internetową,
 • sporządzą finalny raport,
 • wyrażą opinią co do trwałości i stabilności,
 • podzielą się pomysłami odnośnie kolejnych projektów.

 

C1 Szkolenie nauczycieli w Luksemburgu – marzec 2016.

Koordynatorzy zaplanują wszystkie wizyty robocze, opracują materiały.

 

C2 Wizyta robocza w Hiszpanii – maj 2017.

Spotkanie szkół partnerskich będzie przebiegało pod nazwą Teamwork (praca w grupie). Obecny rynek pracy wskazuje na zapotrzebowanie na umiejętności pracy w grupie, które są pożądane przez pracodawców. Zorganizowanie warsztatów ma usprawnić te kompetencje i dać szanse na praktyczne ich wykorzystanie.

Uczniowie z każdej szkoły przygotują 2 zadania (np. prezentacje), które przedstawią podczas spotkania. Odbędzie się wizyta w firmie.

 

C3 Wizyta robocza w Polsce – październik 2017.

Hasłem tej wizyty będzie Leadership (przywództwo). A spotkanie będzie miało za zadanie ukazać jakość oraz rodzaje przywództwa oraz usprawnić tę umiejętność u uczniów.

Odbędzie się wizyta w firmie.

 

C4 Wizyta robocza w Grecji – maj 2018.

W Grecji spotkanie będzie angażowało Communication skills (umiejętności komunikacji) a więc będzie propagowało umiejętność aktywnego słuchania, komunikacji niewerbalnej, efektywnej komunikacji interpersonalnej, naukę prowadzenia konwersacji wraz z umiejętnością zadawania odpowiednich pytań, umiejętnego przyjmowania krytyki.

 Odbędzie się wizyta w firmie.

13 Scenariuszy lekcji.

W trakcie trwania projektu powstanie 13 innowacyjnych i kreatywnych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem narzędzi takich jak: Google Docs, Animoto, Youtube, Powtoon, Powerpoint, Piktochart, portale społecznościowe, Prezi, Wordle, Glogster, Thinglink, Videoscribe.

Dzięki przygotowanym lekcjom uczniowie nauczą się efektywnie pracować w grupie, komunikować się werbalne i niewerbalnie, dowiedzą się jak stać się dobrym przywódcą, jak rozwiązywać problemy, planować i organizować, jak podejmować dobre decyzje, jak rozplanować swój czas, jak negocjować, stać się pewniejszym siebie, jak podejmować się różnych inicjatyw.

 

4 raporty ewaluacyjne.

W każdej szkole powstanie zespół ewaluacyjny (1 nauczyciel i 1 uczeń), który dokona częściowej ewaluacji rezultatów. Dwa razy w roku poszczególne kraje sporządzą raport ewaluacyjny – specjalne portfolio zgromadzonych dowodów. Powstaną cztery raporty przy użyciu AdminProject, Google Docs, Padlet, Mice tools.

Będzie oceniane:

 • wpływ działań na uczniów, nauczycieli i szkołę (rozwój umiejętności językowych, technologii informacyjnej, satysfakcja z produktu)
 • wyniki projektu (ilość lekcji, warsztatów, uczniów biorących udział w lekcji, ilość następnych uczniów, którym wiedza została przekazana, ilość wizyt w firmach i instytucjach, ilość szkół zaangażowanych wirtualnie przez Facebook i grupę eTwinnig)
 • rozpowszechnianie wyników (ile informacji pojawiło się w prasie, ile dokumentów zostało rozprowadzonych tj. broszur, plakatów, ulotek)

 

2 sprawozdania z przebiegu działań.

Powstaną dwa takie sprawozdania, w pierwszym i drugim roku trwania projektu. Do sporządzenia sprawozdania będzie służył Excel Project Timeline.

Pisali o mas: 
https://www.tuzory.pl/wiadomosci,cele-zostaly-osiagniete-zs-nr-2-podsumowal-miedzynarodowy-projekt,wia5-3277-16683-1.html

https://www.tuzory.pl/wiadomosci,uczennice-tischnera-poznaly-hiszpanska-goscinnosc,wia5-3277-14405.html

https://www.tuzory.pl/wiadomosci,mlodziez-z-zor-uczyla-sie-w-grecji-efektywnej-komunikacji,wia5-3277-16133.html

https://www.tuzory.pl/wiadomosci,nauczyciele-zorskiej-szkoly-przygotowali-sie-w-luksemburgu-do-miedzynarodowych-wymian,wia5-3277-14072.html
 

Author


Avatar