Your address will show here +12 34 56 78

INFORMACJA DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

 

9 lipca br. o godz. 8:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login  i hasło (obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

W szkole w sali 108 ( technikum ) i sali 107 ( liceum ) świadectwa maturalne będą do odbioru w godzinach 11.00 – 13.00. Do odbioru będą także dyplomy potwierdzające tytuł technika w danym zawodzie.

W terminie późniejszym w godzinach pracy sekretariatu szkoły

EGZAMIN  MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM – SIERPIEŃ 2024

Kto jest uprawiony do zdawania egzaminu?

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) najpóźniej  do 16 lipca br.

Kiedy i gdzie będzie przeprowadzony egzamin?

Część pisemna egzaminu w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00 w szkole, w  której absolwent przystępował do egzaminu maturalnego w terminie głównym (w maju 2023 r.). Egzaminy ustne odbędą się 21 sierpnia 2024 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.

Skip to content