o szkole

Historia
Żory
to typowe miasto słowiańskie położone na Płaskowyżu Rybnickim w południowej części województwa śląskiego u wrót Bramy Morawskiej, gdzie od dawna krzyżowały się szlaki handlowe i komunikacyjne. W średniowieczu Żory były grodem obronnym jak i ośrodkiem handlu krajowego i międzynarodowego. Charakter obecnego miasta ukształtowały przeszłość jak i współczesna rzeczywistość.          .

Wraz z rozwojem górnictwa w Rybnickim Okręgu Węglowym wzrastało zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza górników.  Żory wykorzystały tę sytuację.

W 1977 roku powstała Zasadnicza Szkoła Górnicza. Od początku cieszyła się wielkim zainteresowaniem młodzieży oraz uznaniem w lokalnym środowisku.

 

W początkowym okresie funkcjonowania szkoły grono pedagogiczne było stosunkowo nieliczne, składało się głównie z mężczyzn i kilku zaledwie pań. 

Ten ośrodek kształcący przedstawicieli przyszłych zawodów górniczych posiadał  dobrą bazę materialną i zaplecze warsztatowo-internatowe.  Warsztaty wzniesione na zapleczu szkoły (obecnie przekazane Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej) pozwalały uczniom młodszych klas, którzy nie mogli odbywać praktyk w warunkach kopalnianych na stopniowe oswajanie się z przyszłymi warunkami pracy.  W tym celu korzystali z przygotowanej dla n.ich sztolni, stolarni, ślusarni, czy też warsztatu mechanicznego.  

  Uczniowie mieli bardzo dobre warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i aktywności sportowej (szkoła wzbogaciła się z czasem o boiska, bieżnię a także basen).Uczniowie mogli także próbować swoich sił i rozwijać umiejętności artystyczne na zajęciach pozalekcyjnych w zespole instrumentalnym i chórze.  Swoje umiejętności prezentowali na wszystkich szkolnych uroczystościach. Ta działalność artystyczna dawała im możliwość miłego i pożytecznego spędzania czasu.  

Szkoła z racji swego profilu pielęgnowała również święta i tradycje.  Do najważniejszych należały Obchody Dnia Górnika, tradycyjnej Barbórki.  Głównym punktem tego dnia była uroczysta akademia, podczas której ważnym punktem programu był tzw. „skok przez skórę”, czyli symboliczne przyjęcie do braci górniczej.

Z czasem szkoła poszerzyła się o technikum. Wychowawcą pierwszego rocznika 5-letniego Technikum Górniczego była pani Danuta Raziuk – późniejsza długoletnia dyrektor Zespołu Szkół nr 2. Po zakończeniu nauki uczniowie technikum przystępowali do egzaminu z przygotowania zawodowego a po jego zdaniu otrzymywali tytuł technika podziemnej eksploatacji złóż.  Po ukończeniu szkoły górniczej absolwenci mieli zapewnioną pracę w kopalniach. Wielu uczniów kontynuowało naukę na studiach.

W kolejnych latach szkoła podlegała kilkakrotnym przekształceniom, aby z typowej jak na tamte lata szkoły zawodowej stać się szkołą średnią. Znacznie zwiększyła się liczba uczniów, np. w roku szkolnym 1987 /88 były 24 oddziały klasowe, sa już w latach 90-tych 45.  Lekcje rozpoczynały się o godz. 7.10 i trwały do godziny 19.10.

Szkoła zmieniała również swą nazwę i tak od 01.09.1987 do 31.08.1990 funkcjonowała jako Zespół Szkól Nr 2 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, w skład którego wchodziły: ZSG KWK XXX-lecia PRL, ZSG KWK „ZMP”, Technikum Górnicze.

01.09.1990 powstał Zespól Szkół Nr 2 Wspólnoty Węgla Kamiennego, przekształcony później w Zespól Szkól Nr 2 Państwowej Agencji Węgla Kamiennego. Ponadto zostało utworzone ll Liceum Ogólnokształcące. Obie szkoły o takiej nazwie funkcjonowały odrębnie aż do 31.08.1993 r.

W 1991 r.  w skład Zespołu Szkół Nr 2 Państwowej Agencji Węgla Kamiennego weszła także Zasadnicza Szkoła Handlowa.

W kolejnych latach szkoła była nadal przeobrażana. I tak od 01.09.1997 roku utworzono Technikum Mechaniczne, a od 01.09.1999 funkcjonowało Policealne Studium Zawodowe. Obie szkoły też weszły w skład Zespołu Szkół Nr 2.

 

Od 15.06.2002 r. (od dnia nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera) szkoła nosi nazwę Zespół Szkól Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera i obejmuje: lI Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Profilowane, Technikum Nr 2 oraz Szkolę Policealną.

Il Liceum Ogólnokształcące, lI Liceum Profilowane i Technikum Nr 2 są to już szkoły ponadgimnazjalne – efekt reformy oświaty z 1999 roku. Od paru lat w murach szkoły kształci się kolejne już pokolenie – dzieci pierwszych absolwentów. Świadczy to o przywiązaniu do szkoły oraz o zaufaniu jakim darzą jej pracowników rodzice.

Obecnie w murach szkoły gościmy uczniów przybyłych w wyniku kolejnej reformy szkolnictwa – likwidującej funkcjonowanie gimnazjów, zaś placówka nosi nazwę Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera  i obejmuje Liceum nr 2 oraz Technikum nr 2 w Żorach. Technikum każdego roku poszerza się o nowe kierunki ( np. technikum logistyczne, hotelarskie, multimediów, portów i terminali)

Z biegiem lat, w miarę jak szkoła się rozrasta, przybywa także kadry pedagogicznej. Od dłuższego już czasu w szkole pracuje kilkudziesięciu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych.

Obecna pani dyrektor – Janina Satława jest związana ze szkołą od początku swej nauczycielskiej drogi; polonistyczną pasję łączy od lat z troską o nowoczesną wizję placówki.

Szkoła może pochwalić się wieloma wyróżnieniami, w tym tytułem „Srebrnej Szkoły” – który przysługuje już placówce trzeci raz ( według Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, szkoła jest wśród 200 najlepszych techników sklasyfikowanych w Rankingu Szkół PERSPEKTYWY 2020).

Szkola współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi oraz kulturalnymi i jest objęta patronatem  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Śląskiej Izby Gospodarczej.

Uczniowie zarówno liceum jak i technikum chętnie reprezentują szkołę w licznych konkursach oraz olimpiadach ( np. w olimpiadzie logistycznej, gdzie mamy co roku laureatów), a także w zawodach sportowych. Na uwagę zasługuje także prężnie rozwijający się wolontariat i uczniowskie działania charytatywne.

Szkoła jest placówką otwartą na rozwój oraz innowacje pedagogiczne. Od lat praktykowana jest międzynarodowa wymiana młodzieży w projekcie Erasmus, a w tym – zagraniczne staże zawodowe, wysoko oceniane pod względem realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.