Comenius " Open Europe! Open minds! Together we make it better! (2013 - 2015)

Comenius ” Open Europe! Open minds! Together we make it better! (2013 – 2015)Comenius ” Open Europe! Open minds! Together we make it better! (2013 – 2015)

COMENIUS W Zespole Szkół nr 2 im. ks. prof. J.Tischnera!


Zespól Szkół nr 2 im. ks. prof. J.Tischnera  w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskał akceptację Agencji Narodowej Programu Comenius Uczenie się przez całe życie  i od września 2013 r. rozpoczyna dwuletnią współpracę i  realizację międzynarodowego partnerskiego projektu szkół pt. „Open minds! Open Europe!  – Together we make it better!!!” Koordynatorem projektu jest pani mgr Anna Jakubus.

Projekt niniejszy uzyskał 95.753 punktów na 100 możliwych w ocenie jakościowej!

Szkoły partnerskie to: Turcja , Portugalia Wlochy i Rumunia.

Celem ogólnym projektu jest przede wszystkim sprzyjanie wymianie, współpracy i mobilności pomiędzy szkołami partnerskimi

Celami szczegółowymi są:

  • Zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagadnień i tematów projektowych, takich jak: aktywne obywatelstwo, tolerancja i dialog, jedność społeczna, poszanowanie praw człowieka i demokracji, ksenofobia i empatia, wolontariat, kreatywność etc.
  • nabycie umiejętności stawania się  „aktywnymi, odpowiedzialnymi, harmonijnymi i otwartymi obywatelami Europy
  • zwiększenie poczucia obywatelstwa europejskiego opartego na zrozumieniu i poszanowaniu praw człowieka, różnorodności kulturowej, zachęcanie do tolerancji i akceptacji innych języków
  • promowanie i ubogacanie wiedzy telekomunikacyjnej celem komunikowania się z partnerami w kluczowych kwestiach związanych z tematyką projektu i zachęcenie do nauki języków obcych
  • nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.


  Niniejszy projekt  jest projektem multidyscyplinarnym. Oznacza to, że aby osiągnąć zakładane cele musimy włączyć  wszystkie przedmioty, ponieważ dotyczy on  wielu dziedzin nauki jednocześnie.

Wspólny projekt, to nie tylko udział w wizytach zagranicznych, lecz także sposobność na zwiększenie motywacji do nauki języków obcych i rozwijanie umiejętności komunikacyjno – technologicznych.

https://www.tuzory.pl/wiadomosci,comenius-w-zespole-szkol-nr-2-im-ks-prof-j-tischnera,wia5-3277-5576.html

https://www.tuzory.pl/wiadomosci,wizyta-krajow-partnerskich-w-zespole-szkol-nr-2-im-ks-prof-j-tischnera-w-zorach,wia5-3277-9376.html

http://zory.naszemiasto.pl/artykul/uczniowie-z-zor-we-wloszech-i-w-portugalii-zdjecia,2288878,artgal,t,id,tm.htmlAuthor


Avatar