Aktualności

Zasady bezpieczeństwa zdrowotnegoSZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. KS.PROF. J. TISCHNERA

I Rekomenduję się:

  1. Szczepienie dla pracowników szkoły oraz uczniów. 
  2. Higienę   częste mycie rąk, ochronę podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
  3. Wietrzenie zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów.

 II Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  
2. Do pracy  mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 
3. Rekomenduje się, aby uczniowie i pracownicy w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem. 
4. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.  
5. Należy nadal zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.  
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu – izolatorium  i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  
7. Obowiązują ogólne zasady higieny:
– częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce)
– ochrona podczas kichania i kaszlu,
– unikanie dotykania oczu, nosa i ust,.
8.
Nadal zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć a w szczególności: 
– należy przeprowadzać regularne czyszczenie i napełnianie dozowników  z mydłem.
należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach              i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 
Jeżeli stosowane są  środki do dezynfekcji powierzchni, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady.
– Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję
9.  Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć a szczególnie:
–  sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć
– zaleca się monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
11. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
12. Rekomenduje się ograniczenie kontaktów pracowników administracji oraz pracowników obsługi z uczniami oraz nauczycielami.
13.
Zaleca się we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania ustalenie i upowszechnienie zasad korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godzin jego pracy. 
14. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły lub dezynfekowały ręce.
15. Rekomenduje się  przeprowadzenie kontroli pracy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego przed rozpoczęciem jego działania (koniecznie przed rozpoczęciem roku szkolnego), w tym przeglądu technicznego i sanitarnego (m.in. kontrola szczelności systemu oraz zgodnie z zaleceniami producenta wymiana filtrów powietrza), a w trakcie użytkowania stały monitoring bezpieczeństwa systemu.
16.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywana jest pomoc medyczną. 
Zaleca się ustalenie miejsc, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, i przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
17.
Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Author


Avatar