Aktualności

Zasady BHP w czasie koronawirusaProcedury zapewnienia bezpieczeństwa  

w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof.  J. Tischnera w Żorach 

w związku z wystąpieniem COVID-19 

 

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół ponadpodstawowych  – tryb pełny stacjonarny 

 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:  

Szczepienie 

 • rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.  

Dezynfekcja 

 • przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Dystans 

 • minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena 

 • częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Maseczka 

 • w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.  

Wietrzenie 

 • przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. 

 

 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa. 

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera  zwanego dalej szkołą, odpowiada Dyrektor Szkoły zwany dalej Dyrektorem. 
 1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania. 
 1. Do szkoły nie będą wpuszczani: uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy, uczniowie powinni pozostać w domu i skontaktować się  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej 
 1. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane. Osoby Trzecie,  w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce lub zakładają rękawiczki, usta i nos zasłaniają maseczką ochronną, zachowują dystans 1,5 m i przebywają tylko w wyznaczonych obszarach szkoły. 
 1. Na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki, informacja o obowiązku dezynfekowania rąk. 
 1. Wszystkich przebywających na terenie placówki tj. uczniów, pracowników obowiązują ogólne zasady:  zachowanie dystansu pomiędzy osobami (1, 5 m), częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust. 
 1. W szkole we wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie, toalety, biblioteka)obowiązuje noszenie maseczek ochronnych  a podczas zajęć z informatyki i innych zajęć specjalistycznych rekomenduje  się też używanie  rękawiczek. 
 1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia: 

a)Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń znajdujących się w szkole; 

b)Płyn do dezynfekcji rąk, znajduje się  przy wejściu do budynku, na korytarzu, salach lekcyjnych  a w miarę możliwości także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników; 

c)Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk znajdują we wszystkich istotnych miejscach i przy dozownikach z płynem; 

 1. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone jest w maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.  
 1. Dyrektor: 

a)nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie z powierzonymi im obowiązkami; 

b)kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi  telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka; 

c)informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika; 

d)współpracuje ze służbami sanitarnymi; 

f)instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury na wypadek podejrzenia zakażenia; 

 1. Każdy pracownik placówki obowiązany jest stosować zasady profilaktyki zdrowotnej: 
 1. regularnie  myć ręce przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 
 1. kasłać, kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 
 1. unikać kontaktu z osobami, które źle się czują; 
 1. pracownicy wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem poza godzinami przerw lekcyjnych co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem pracy.  
 1. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki; 
 1. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych uczniów; 
 1. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami Bezpieczeństwa; 
 1. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m. 
 1. Pracownicy administracji i obsługi ograniczają do minimum kontakt z nauczycielami i uczniami. 
 1. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują: 

a)Ciągi komunikacyjne, podłogi  – myją; 

b)Sala gimnastyczna –mycie i dezynfekowanie po każdym dniu zajęć. Sprzęt sportowy dezynfekowany jest po każdorazowym użyciu. 

c)Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczniowie i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, wietrzą sale lekcyjne przed i po zajęciach lekcyjnych, dezynfekują szafki    w szatni (powierzchnie płaskie), myją i dezynfekują kurki przy kranach . 

d)Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać uczniów ani innych pracowników na wdychanie oparów; 

e)Wietrzą szkolne korytarze, części wspólne co najmniej raz na godzinę podczas zajęć. 

f)Na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

g)Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.; 

h)Pracują w rękawiczkach. 

i)Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych. 

 1. Wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie:  

a)sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – objawy chorobowe uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp; 

b)dezynfekuj, przedmioty, przedmioty i sprzęt w sali, których nie można skutecznie umyć, zdezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Sprzęt sportowy należy dezynfekować po każdym użyciu. 

c)wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć; 

d)dbają o to, by uczniowie z jednej grupy nie przebywali w bliskiej odległości  

e)dbają o to, by uczniowie w ramach zajęć  unikali bliskich kontaktów; 

f)zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 metra,  noszą maseczki; 

g)w miarę możliwości ograniczają przemieszczanie się pomiędzy ławkami  

h)W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel eliminuje niepożądane z punktu zagrożenia zakażeniem zachowania uczniów. Pilnuje, aby: 

-wszystkie osoby przebywające na korytarzach i w innych przestrzeniach wspólnych stosowały ochronę nosa i ust oraz zachowywały dystans społeczny 

-wszyscy uczniowie przebywali na piętrach, na których aktualnie będą mieć zajęcia.  

– w toaletach nie gromadziły się grupy uczniów. 

 1. Uczniowie: 
 1. a)uczeń posiada własne przybory, podręczniki, pomoce, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce szkolnej; uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

c)zachowują bezpieczny dystans społeczny, dezynfekują ręce, dbają o bezpieczne zachowania celem przeciwdziałania zakażaniu COVID-19 

 1. d)podczas pobytu w szkole stosują się do proceduri ich przestrzegają 
 2. e)przed wejściem dosal lekcyjnych rekomendowana jest  dezynfekcja rąk,  
 3. f) uczniowie siadają na stale wyznaczonym miejscu(ta sama ławka, krzesło),a po zajęciu miejsca  mogą ściągnąć maseczki,  
 4. g)zachowują bezpieczny dystans, co najmniej 1,5 m.
 5. h) w drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 6. Postepowanie z dokumentami papierowymi:
 7. a)wszystkie dokumenty w formie papierowej (prace domowe, sprawdziany, testy, kartkówki itp.) przekazywane między uczniem a nauczycielem wymagają każdorazowo kwarantanny. 
 8. b) w miarę możliwości należy ograniczyć pracę z zeszytami, podręcznikami na rzecz nośników elektronicznych 
 9. c) zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa odrębny regulamin.

 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia , pracownika 

 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby(na parterze),u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone  w maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk. 
 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia lub pracownika (takich jak kaszel, gorączka, duszności),  osoba ta  jest niezwłocznie izolowana od grupy , służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie. 
 1. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą. 
 1. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się niezwłocznie w przypadku zauważenia objawów u ucznia : telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami ucznia  i wzywa do niezwłocznego odbioru z placówki informując o powodach. 
 1. W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną. 
 1. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali,  a sala,  w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł,). 
 1. Uczeń  w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły lub pielęgniarki szkolnej, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu                          z pomieszczenia dezynfekuje ręce a  przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. 
 1. Nauczyciel/opiekun ucznia przekazuje mu informację o obowiązku założenia maski,  zdezynfekowania rąk, bezwzględnego przebywania w szkolnym izolatorium.  
 1. Rodzice izolowanego ucznia odbierają go przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki. 
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną przez dyrektora  o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, tak aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Zakłada maskę ochronną, rękawiczki, zachowuje stosowny dystans. 

 

 1. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych, obok gabinetu pielęgniarki . 
 1. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 
 1. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika  u którego wystąpiły objawy zakażenia. 
 1. Pomieszczenie, które przeznaczone jest do izolacji osoby z objawami chorobowymi , po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte, dezynfekowane są wszystkie powierzchnie dotykowe. 
 1. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
 1. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych  uczniów czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 
 1. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 
 1. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników                                                        o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 
 1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

 

Przepisy końcowe 

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 01.09. 2021 r. do czasu ich odwołania. 
 1. Wszyscy  uczniowie, pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na terenie szkoły  zobowiązani się do ich stosowania  i przestrzegania. 
 1. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal. Jeżeli w szkole funkcjonują źródełka lub fontanny wody do picia decyzja o ich użytkowaniu musi być poddawana bieżącej ocenie, która uwzględnia aktualną sytuację epidemiologiczną. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia. Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z bezdotykowych źródełek i fontann wody pitnej lub z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.  

Bezpiecznie formy i zalecenia higieniczno-sanitarne udostępniania dzieciom wody wodociągowej zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka–udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty  

 

 

Author


Avatar