Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna

Działanie innowacyjne „Uwieść słowem”

Temat: Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne w kontekście wypowiedzi retorycznej.

Zakres : Zajęcia odbywają w ramach lekcji języka polskiego 3 razy w tygodniu. Mają na celu szerzenie idei dbałości o poprawną wymowę z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Czas realizacji działania innowacyjnego obejmuje 9 miesięcy z możliwością jego kontynuowania w następnym roku szkolnym. Adresatami są uczniowie klasy 1a. Pomysłodawczynią i prowadzącą jest mgr Anna Król-Piekarczyk , polonistka, logopedka. Celem jest zachęcać i motywować uczniów do świadomego zabierania głosu i tworzenia wypowiedzi retorycznej, która oprócz treści merytorycznych będzie uwzględniała wyraźne mówienie.

Motywacja do wprowadzenia:

Działanie innowacyjne „Uwieść słowem” jest moją odpowiedzią na niedbałość wypowiedzi uczniowskich, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje świadomości zagadnień emisji głosu . Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba uświadomienia uczniom, jak dbanie o aparat artykulacyjny i higienę głosu , mają wpływ na jakość wypowiadania się.

 

Opis działań innowacyjnych:

I. Wstęp

Innowacja „Uwieść słowem” poprawi jakość wypowiedzi uczniów , doda im pewności siebie i będzie skutkowała piękną wymową.

II. Założenia ogólne

1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 1a.

2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

– wykorzystanie technik oddechowych i logopedycznych

– zapoznanie z zagadnieniami z zakresu emisji głosu

– wdrożenie pracy metodą logopedyczną

 

III. Cele działań innowacyjnych

Cel główny: Uczniowie mówią wyraźnie, poprawnie z dbałością o właściwy oddech.

Cele szczegółowe:

– poprawa jakości brzmieniowej wypowiedzi

– swobodne posługiwanie się technikami oddechowymi

– zachęcanie do świadomej poprawności wypowiedzi

– kształtowanie u uczniów umiejętności retorycznych

– przygotowanie uczniów do wyraźnego mówienia w mowie spontanicznej

IV. Metody i formy

Nauczyciel 3 razy w tygodniu realizuje następujące zadania:

– początkowe 3-5 minut lekcji ćwiczenia emisji głosu

– w trakcie lekcji czuwanie nad dbałością uczniowskich wypowiedzi

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści z wdrożenia działań innowacyjnych) Uczniowie:

ü Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż wykonywane ćwiczenia są dla nich atrakcyjne

ü Wykorzystują możliwości jakie dają ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne

ü Mają możliwość zadbania o jakość swoich wypowiedzi

ü Uczą się higieny głosu

Nauczyciel:

ü Wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu logopedii, emisji głosu

ü Jest świadomy potrzeb uczniów i oferuje profesjonalną pomoc

 

VI. Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego. Przewidziano realizację następujących zagadnień:

1. Metody pracy głosem

2. Ćwiczenia fonacyjne

3. Ćwiczenia oddechowe:

– Rozpoznanie własnego rytmu oddychania – Rozpoznanie sposobu oddychania – Oddychanie naprzemienne – Oddychanie oczyszczające – Rozluźnienie z oddechem – Oddychanie pełne – Oddychanie przeponowe

4. Ćwiczenia usprawniające ruchome narządy artykulacyjne 5. Ćwiczenie wymowy samogłosek

6. Ćwiczenie relaksujące „Żyć to nie znaczy być napiętym, ani tym bardziej rozluźnionym, jest to proces.” Jerzy Grotowski

7. Techniki dykcyjne

VII. Spodziewane efekty

Wpływ na uczniów:

ü Rozwój świadomości logopedycznej uczniów

ü Zaangażowanie uczniów w pracę nad swoim głosem

ü Ukierunkowanie na dalszy samorozwój

Wpływ na pracę szkoły:

ü Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez przygotowanie uczniów do bardziej świadomego, poprawnego wypowiadania się

ü Rozwój kompetencji logopedycznych

ü Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów

ü Promocja szkoły w środowisku lokalnym
 

Temat: Retoryka w praktyce.

Autor: Agnieszka Tułowiecka

Przedmiot: Język polski

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia: 1.09.2021r.

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy liceum ogólnokształcącego o profilu medialno-prawnym z elementami kryminalistyki. Czas realizacji działania innowacyjnego obejmuje rok szkolny 2021/2022 z możliwością jego kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych jako element godziny lekcyjnej – raz w tygodniu.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei: „Chodzi mi o to ,aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa” z wykorzystaniem podstaw retoryki klasycznej (Arystotelesa, Kwintyliana, Cycerona) a także współczesnych technik sztuki pięknego wysławiania.

Projekt ten ma zachęcać i motywować uczniów do odważnego wypowiadania się, wyrażania swych sądów, opinii, argumentowania, polemizowania. Opanowanie podstaw retoryki pozwoli im pokonać bariery językowe, wewnętrzną nieśmiałość, niechęć do wystąpień publicznych. Ma przygotować ich nie tylko do autoprezentacji ale i prowadzenia dyskusji z zachowaniem zasad etykiety językowej i szacunku do interlokutora.

Autorką innowacji jest dr Agnieszka Tułowiecka, polonistka, logopeda.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Retoryka w praktyce” jest z jednej strony realizacją nowej podstawy programowej, która kładzie nacisk na kształtowanie umiejętności retorycznych na każdym etapie edukacyjnym. Przede wszystkim jest też odpowiedzią na potrzeby uczniów, ich bariery związane z wypowiadaniem się na forum, brak pewności siebie . Współczesne technologie komunikacyjne, zamknięcie na komunikację „face to face” spowodowane pandemią, są źródłem trudności w wypowiadaniu się i normalnym komunikowaniu. Przyczynia się to do zubożenia języka, skrótowości, braku elokwencji.

Opis innowacji:

  1. Wstęp

Innowacja „Retoryka w praktyce” przygotuje uczniów do sprawnego posługiwania się językiem ojczystym głównie w mowie. Uczniowie zdobywają umiejętność wygłaszania przemówień powiązaną z tworzeniem samodzielnej wypowiedzi argumentacyjnej.

  1. Założenia ogólne
  2. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy medialno – prawnej z elementami kryminalistyki.
  3. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

-wykorzystanie tekstów przemówień wybitnych mówców,

-zapoznanie z zasadami retoryki, która jest fundamentem edukacji europejskiej, uczy budowania argumentacji i konstruowania tekstów,

-wdrożenie pracy metodą najpierw historyczną w przedstawieniu podstaw retoryki jako wiedzy, a następnie w większej mierze metodami aktywizującymi (metodą twórczego myślenia, dyskusyjną, projektu).

III. Cele innowacji

Cel główny: „Poetą trzeba się urodzić, zaś mówcę można wykształcić” (łac. przysłowie) . W myśl tej zasady uczniowie będą przygotowani do wystąpień publicznych, zdobędą umiejętności oratorskie.

Cele szczegółowe:

-poprawa wypowiedzi ustnej w zakresie formy i treści,

-swobodne posługiwanie się językiem polskim,

-zachęcenie do starannej, precyzyjnej, poprawnej wymowy,

-kształtowanie u uczniów umiejętności retorycznych,

-zwrócenie uwagi na emisję głosu, dykcję.

  1. Metody i formy

Nauczyciel co tydzień realizuje następujące zadania:

-motywuje uczniów do wypowiadania się na wskazany temat

-czuwa nad poprawnością merytoryczną i gramatyczną wypowiedzi uczniów

-przygotowuje materiały dydaktyczne, multimedialne, treści przemówień znanych mówców, które będą narzędziem analizy retorycznej i przedmiotem ćwiczeń

Uczeń:

– najpierw poznaje podstawy historyczne retoryki

-następnie analizuje od strony retorycznej, językowej wybrane teksty (pisane, mówione) wybitnych mówców

-ćwiczy się w mowie biorąc udział w dyskusjach, debatach

-na zakończenie zajęć przygotowuje przemówienie na wskazany temat i wygłasza je przed audytorium

  1. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji):

Uczniowie:

-zdobywają wiedzę i umiejętności składające się na ogólną kompetencję sprawnego posługiwania się językiem polskim w sposób kreatywny

-wykorzystują w praktyce możliwości jakie daje sztuka pięknego wysławiania

-uczą się czym jest retoryka, co stanowi jej przedmiot i do czego może być przydatna w życiu

Nauczyciel:

-wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu retoryki a także logopedii

-jest tutorem, który potrafi pokierować rozwojem ucznia, potrafi trafnie ocenić jego potrzeby i udzielić wsparcia

  1. Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały przygotowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego. Przewidziano realizację następujących zagadnień:

-historia retoryki, najsłynniejsi mówcy

-style retoryki

-zasady retoryki

-funkcje retoryki

-etapy tworzenia mowy(inwencja, dyspozycja, elokucja, memoria, akcja)

-tropy i figury retoryczne

-erystyka (wystrzeganie się nieuczciwych chwytów erystycznych)

-elokucja

-argumentacja (rodzaje argumentów, kluczowe pojęcia i twierdzenia w tekście argumentacyjnym)

-manipulacja i perswazja (stosowanie uczciwych zabiegów perswazyjnych)

-tworzenie samodzielnej wypowiedzi argumentacyjnej według podstawowych zasad logiki i retoryki

-publiczne wygłaszanie przygotowanej przez siebie wypowiedzi z dbałością o dźwiękową wyrazistość przekazu, właściwe tempo i donośność głosu

-odczytywanie zawartych w odbieranych tekstach informacji zarówno jawnych jak i ukrytych

-rozpoznawanie i nazywanie funkcji tekstu

VII. Spodziewane efekty

-rozwój umiejętności retorycznych

-zaangażowanie w świadome, staranne, poprawne użytkowanie języka ojczystego

-ukierunkowanie na dalszy samorozwój

Wpływ na uczniów:

-uczeń potrafi publicznie wygłaszać przygotowaną przez siebie wypowiedź dbając o wyrazistość przekazu,

– stosuje uczciwie zabiegi perswazyjne,

-potrafi opracować redakcyjnie własny tekst,

-dokonuje różnych działań na tekstach cudzych,

-tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad retoryki,

-zna najważniejszych mówców od starożytności po czasy współczesne.

Wpływ na pracę szkoły:

Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez przygotowanie uczniów-retorów umiejących precyzyjnie, poprawnie wypowiadać się.

IX Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących ze zdobycia umiejętności retorycznych. Umiejętności te są przydatne nie tylko w szkole podczas nauki języka polskiego i innych przedmiotów. Wykorzystywane są także na egzaminach ustnych (np. maturalnych) i w całym dorosłym życiu prywatnym i zawodowym. Dają sprawność w jasnym formułowaniu własnego stanowiska, szukaniu argumentów w sporach, rzeczowym przedstawianiu racji.

 

 

Author


Avatar