Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna

Działanie innowacyjne „Uwieść słowem”

Temat: Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne w kontekście wypowiedzi retorycznej.

Zakres : Zajęcia odbywają w ramach lekcji języka polskiego 3 razy w tygodniu. Mają na celu szerzenie idei dbałości o poprawną wymowę z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Czas realizacji działania innowacyjnego obejmuje 9 miesięcy z możliwością jego kontynuowania w następnym roku szkolnym. Adresatami są uczniowie klasy 1a. Pomysłodawczynią i prowadzącą jest mgr Anna Król-Piekarczyk , polonistka, logopedka. Celem jest zachęcać i motywować uczniów do świadomego zabierania głosu i tworzenia wypowiedzi retorycznej, która oprócz treści merytorycznych będzie uwzględniała wyraźne mówienie.

Motywacja do wprowadzenia:

Działanie innowacyjne „Uwieść słowem” jest moją odpowiedzią na niedbałość wypowiedzi uczniowskich, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje świadomości zagadnień emisji głosu . Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba uświadomienia uczniom, jak dbanie o aparat artykulacyjny i higienę głosu , mają wpływ na jakość wypowiadania się.

 

Opis działań innowacyjnych:

I. Wstęp

Innowacja „Uwieść słowem” poprawi jakość wypowiedzi uczniów , doda im pewności siebie i będzie skutkowała piękną wymową.

II. Założenia ogólne

1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 1a.

2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

– wykorzystanie technik oddechowych i logopedycznych

– zapoznanie z zagadnieniami z zakresu emisji głosu

– wdrożenie pracy metodą logopedyczną

 

III. Cele działań innowacyjnych

Cel główny: Uczniowie mówią wyraźnie, poprawnie z dbałością o właściwy oddech.

Cele szczegółowe:

– poprawa jakości brzmieniowej wypowiedzi

– swobodne posługiwanie się technikami oddechowymi

– zachęcanie do świadomej poprawności wypowiedzi

– kształtowanie u uczniów umiejętności retorycznych

– przygotowanie uczniów do wyraźnego mówienia w mowie spontanicznej

IV. Metody i formy

Nauczyciel 3 razy w tygodniu realizuje następujące zadania:

– początkowe 3-5 minut lekcji ćwiczenia emisji głosu

– w trakcie lekcji czuwanie nad dbałością uczniowskich wypowiedzi

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści z wdrożenia działań innowacyjnych) Uczniowie:

ü Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż wykonywane ćwiczenia są dla nich atrakcyjne

ü Wykorzystują możliwości jakie dają ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne

ü Mają możliwość zadbania o jakość swoich wypowiedzi

ü Uczą się higieny głosu

Nauczyciel:

ü Wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu logopedii, emisji głosu

ü Jest świadomy potrzeb uczniów i oferuje profesjonalną pomoc

 

VI. Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego. Przewidziano realizację następujących zagadnień:

1. Metody pracy głosem

2. Ćwiczenia fonacyjne

3. Ćwiczenia oddechowe:

– Rozpoznanie własnego rytmu oddychania – Rozpoznanie sposobu oddychania – Oddychanie naprzemienne – Oddychanie oczyszczające – Rozluźnienie z oddechem – Oddychanie pełne – Oddychanie przeponowe

4. Ćwiczenia usprawniające ruchome narządy artykulacyjne 5. Ćwiczenie wymowy samogłosek

6. Ćwiczenie relaksujące „Żyć to nie znaczy być napiętym, ani tym bardziej rozluźnionym, jest to proces.” Jerzy Grotowski

7. Techniki dykcyjne

VII. Spodziewane efekty

Wpływ na uczniów:

ü Rozwój świadomości logopedycznej uczniów

ü Zaangażowanie uczniów w pracę nad swoim głosem

ü Ukierunkowanie na dalszy samorozwój

Wpływ na pracę szkoły:

ü Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez przygotowanie uczniów do bardziej świadomego, poprawnego wypowiadania się

ü Rozwój kompetencji logopedycznych

ü Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów

ü Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Author


Avatar