Aktualności

Wymagania edukacyjneSPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIA Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH

Oceniając nauczyciel może w zależności od potrzeb edukacyjnych uwzględnić różnorodne formy pracy ucznia:

– praca indywidualna;

– praca w grupach;

– wypowiedź ustna;

– referat, prezentacja;

– praca metodą projektu;

– aktywność i zaangażowanie na zajęciach;

– kontrolne prace pisemne – zadania klasowe, sprawdziany, kartkówki;

– inne wynikające ze specyfiki przedmiotu czy zawodu.

 

Ocena śródroczna i końcoworoczna jest wynikiem otrzymanych ocen z różnych form sprawdzania pracy ucznia, oceny nauczyciela i samooceny ucznia.


Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

– opanował te treści podstawy programowej, których zrozumienie jest niezbędne na danym etapie kształcenia oraz konieczne do kontynuowania dalszej nauki,

– posługuje się elementarnymi pojęciami,

– samodzielnie wykonuje zadania o bardzo łatwym stopniu trudności,

– przejawia chęć i gotowość pracy i współpracy,

– przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na łatwe pytania,

– potrafi odtworzyć podstawowe wiadomości, o niewielkim stopniu złożoności i zastosować je w sytuacjach nieskomplikowanych i typowych.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z zakresu oceny dopuszczającej, a ponadto:

– opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie treści określonych w podstawie programowej,

– wyjaśnia podstawowe pojęcia i stosuje je do rozwiązywania łatwych i typowych zadań,

– opanował treści dające się wykorzystać w wielu sytuacjach w obrębie przedmiotu,

– samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o łatwym stopniu trudności i niewielkim stopniu złożoności,

– poprawnie odczytuje i przetwarza dane (np. z tekstu, rysunku, diagramu, tabeli, wykresu, mapy),

– z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań problemowych,

– zwykle jest przygotowany do zajęć, nie zawsze aktywnie w nich uczestniczy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z zakresu oceny dostatecznej, a ponadto:

– wykazuje się dobrą znajomością i rozumieniem pojęć w zakresie treści określonych w podstawie programowej,

– sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym i praktycznym,

– potrafi znaleźć błąd w swoim rozumowaniu,

– sprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim poziomie złożoności,

– argumentuje swoje odpowiedzi,

– formułuje jasno swoje myśli,

– dostrzega zależności przyczynowo-skutkowe w omawianych zagadnieniach,

– aktywnie i efektywnie współpracuje w zespołach grupowych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z zakresu oceny dobrej, a ponadto:

– wykazuje się bardzo dobrą znajomością i rozumieniem pojęć w zakresie treści określonych w podstawie programowej,

– sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią,

– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

– jasno i logicznie rozumuje,

– prezentuje pogłębione i szerokie uzasadnienie swojego stanowiska,

– aktywnie uczestniczy w zajęciach,

– udziela wyczerpujących odpowiedzi ustnych i pisemnych,

– samodzielnie i sprawnie rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności i poziomie złożoności,

– potrafi zastosować wiadomości przy rozwiązywaniu zadań nietypowych lub problemowych,

– umiejętnie dokonuje porównań,

– wykazuje się dużą samodzielnością.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z zakresu oceny bardzo dobrej, a ponadto:

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie treści określonych w podstawie programowej,

– samodzielnie rozwiązuje zadania o najwyższym stopniu trudności i poziomie złożoności,

– trafnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w rozwiązaniu problemów praktycznych,

– proponuje kreatywne, nowatorskie i twórcze podejście do zagadnień problemowych,

– łączy wiedzę zdobytą na różnych przedmiotach,

– bierze aktywny udział w przedsięwzięciach o charakterze popularno-naukowym,

– rozwija własne zdolności i umiejętności z zakresu przedmiotu lub bierze aktywny udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych.

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA

 

W przypadku przedmiotów artystycznych, do których zalicza się plastykę, podstawowym kryterium oceny ucznia jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego zaangażowanie oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

 

Oceniając nauczyciel może w zależności od potrzeb edukacyjnych uwzględnić różnorodne formy pracy ucznia:

– praca indywidualna;

– praca w grupach;

– referat, prezentacja;

– praca metodą projektu;

– aktywność i zaangażowanie na zajęciach.

 

Ocena śródroczna i końcoworoczna jest wynikiem otrzymanych ocen z różnych form sprawdzania pracy ucznia, oceny nauczyciela i samooceny ucznia.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

– posługuje się elementarnymi pojęciami z historii sztuki,

– samodzielnie wykonuje prace plastyczne według wskazanych technik i tematów o bardzo łatwym stopniu trudności,

– prace rzadko są wykonane z dbałością o estetykę,

– podejmuje próbę wykonania projektu,

– przy pomocy nauczyciela potrafi stworzyć prosty projekt plastyczny,

– często nie posiada niezbędnych materiałów do zajęć.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z zakresu oceny dopuszczającej, a ponadto:

– samodzielnie wykonuje prace plastyczne według wskazanych technik i tematów, o łatwym stopniu trudności (o niewielkim stopniu złożoności),

– z pomocą nauczyciela poprawnie potrafi wykonać prace plastyczne,

– zwykle ma przygotowane materiały do zajęć,

– prace zazwyczaj są wykonane z dbałością o estetykę.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z zakresu oceny dostatecznej, a ponadto:

– sprawnie wykonuje typowe prace plastyczne według wskazanych technik i tematów, o średnim poziomie złożoności,

– argumentuje dobór wykorzystanych technik artystycznych,

– potrafi opisać pomysł na projekt pracy,

– aktywnie i efektywnie współpracuje w zespołach grupowych.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z zakresu oceny dobrej, a ponadto:

– systematyczne przygotowuje bieżące materiały oraz materiały zlecone przez nauczyciela niezbędne do wykonania prac podczas zajęć,

– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, wykorzystując je w praktyce,

– jasno i logicznie przedstawia pomysły realizacji tematów,

– aktywnie uczestniczy w zajęciach,

– na postawione przez nauczyciela zagadnienia plastyczne reaguje w sposób kreatywny i wyczerpujący,

– samodzielnie i sprawnie projektuje prace plastyczne o wysokich walorach estetycznych,

– tworzy prace nietypowe lub zindywidualizowane.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z zakresu oceny bardzo dobrej, a ponadto:

– systematyczne przygotowuje bieżące materiały oraz materiały zlecone przez nauczyciela niezbędne do wykonania prac podczas zajęć,

– wszystkie prace wykonane są w estetyczny sposób,

– samodzielnie proponuje przykłady twórczych rozwiązań projektów,

– trafnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną z historii sztuki w praktyce,

– proponuje kreatywne, nowatorskie i twórcze podejście do zagadnień problemowych, a jego propozycje są wzorem do naśladowania,

– podejmuje aktywnie uczestnictwo w życiu artystycznym szkoły np. tworzenie scenografii przedstawień lub rekwizytów, udział w przedstawieniach itp.,

– podejmuje samodzielne działania na rzecz własnego rozwoju artystycznego.

 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIA Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Podstawę oceniania stanowi wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć wychowania fizycznego, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych na rzecz kultury fizycznej.

 

Oceniając nauczyciel może w zależności od potrzeb edukacyjnych uwzględnić różnorodne formy pracy ucznia:

– aktywność i postawa ucznia na zajęciach:

– przygotowanie ucznia do zajęć i systematyczne uczestnictwo w nich,

– aktywność i postawa ucznia na zajęciach: chęć do ćwiczeń, sumienność i zaangażowanie w pracę na lekcji, kreatywność i inwencja twórcza, zdyscyplinowanie, stosowanie się do poleceń nauczyciela, wykonywanie różnego rodzaju zadań dodatkowych,

– podejmowanie samodzielnych działań na rzecz rozwoju własnej sprawności fizycznej: udział w zawodach, dodatkowych zajęciach sportowych i imprezach sportowo – rekreacyjnych, pomoc w organizacji imprez środowiskowych, współtworzenie materiałów o tematyce sportowej i prozdrowotnej oraz angażowanie się w inne działania podejmowane przez szkołę oraz inne organizacje na rzecz kultury fizycznej,

– sprawność fizyczna, umiejętności techniczno – taktyczne oraz wiedza:

– sprawność fizyczna i postępy w jej podnoszeniu: określana za pomocą wybranych testów i prób, po przeprowadzeniu których uczeń dokonuje samooceny porównując swoje wyniki z ustalonymi kryteriami,

– umiejętności techniczno – taktyczne: poprawność i płynność wykonania poszczególnych ćwiczeń, stopień ich trudności, indywidualny postęp osiągnięć ucznia oraz jego zaangażowanie i wkład pracy,

– posiadana przez ucznia wiedza oceniana na bieżąco, w trakcie realizacji określonych zadań, takich jak: sędziowanie, prowadzenie rozgrzewki lub fragmentu zajęć, rozmowy i obserwacje.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą.

Aktywność i postawa ucznia na zajęciach. Uczeń:

– notorycznie uchyla się od udziału w zajęciach lub nie przynosi stroju sportowego,

– ma negatywny stosunek do przedmiotu, ćwiczy niechętnie lub wcale,

– nie przejawia żadnego zainteresowania życiem sportowym szkoły.

Sprawność fizyczna i umiejętności techniczno – taktyczne oraz posiadana wiedza. Uczeń:

– nie wykazuje zainteresowania własnym rozwojem, nie przystępuje do zaliczeń lub w trakcie ich wykonywania przerywa zadania,

– odmawia wykonywania ćwiczeń lub wykonuje jedynie niektóre z nich,

– nie posiada wiedzy z zakresu kultury fizycznej oraz przepisów dyscyplin sportowych.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Aktywność i postawa ucznia na zajęciach. Uczeń:

– w zajęciach uczestniczy wybiórczo, często je opuszcza, strój sportowy nosi sporadycznie,

– nie przejawia większego zainteresowania przedmiotem lub wykazuje do niego negatywne nastawienie, jest niezdyscyplinowany,

– nie przejawia zainteresowania życiem sportowym szkoły.

Sprawność fizyczna i umiejętności techniczno – taktyczne oraz posiadana wiedza. Uczeń:

– uzyskuje wyniki porównywalne lub słabsze od poprzednich z powodu lekceważącego podejścia, braku zaangażowania i wysiłku, nie wykazuje chęci do samousprawniania,

– wymaga ciągłej motywacji i pomocy ze strony nauczyciela, ćwiczenia wykonuje niechętnie i niedbale, z dużymi błędami technicznymi lub uchyla się od ich wykonywania,

– posiada znikomą wiedzę z zakresu kultury fizycznej oraz przepisów dyscyplin sportowych.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Aktywność i postawa ucznia na zajęciach. Uczeń:

– w zajęciach uczestniczy niesystematycznie, często bywa nieobecny lub jest nieprzygotowany do lekcji,

– wykazuje niechętny stosunek do przedmiotu, brak motywacji, ćwiczy bez zaangażowania, jest mało zdyscyplinowany,

– nie uczestniczy w zajęciach dodatkowych ani imprezach sportowych

Sprawność fizyczna i umiejętności techniczno – taktyczne oraz posiadana wiedza. Uczeń:

– utrzymuje sprawność fizyczną na tym samym lub niższym poziomie, przejawia małe postępy w osobistym usprawnianiu,

– potrzebuje wskazówek i pomocy nauczyciela, ćwiczenia wykonuje niepewnie, z małą płynnością lub w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi,

– posiada małą wiedzę z zakresu kultury fizycznej, wykazuje braki w dziedzinie przepisów dyscyplin sportowych.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Aktywność i postawa ucznia na zajęciach. Uczeń:

– często uczestniczy w lekcjach i z reguły jest do nich przygotowany,

– ma pozytywne nastawienie do przedmiotu, ćwiczy bez większej zachęty ze strony nauczyciela, jest obowiązkowy i zdyscyplinowany, swoją postawą i zachowaniem nie budzi zastrzeżeń,

– sporadycznie uczestniczy w życiu sportowym szkoły.

Sprawność fizyczna i umiejętności techniczno – taktyczne oraz posiadana wiedza. Uczeń:

– utrzymuje swoją sprawność na względnie stałym poziomie, nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad samousprawnianiem,

– ćwiczenia wykonuje samodzielnie i prawidłowo, lecz nie dość dokładnie i pewnie, z małymi błędami technicznymi,

– posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury fizycznej i potrafi wykorzystać ją w praktyce, zna podstawowe przepisy dyscyplin sportowych.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Aktywność i postawa ucznia na zajęciach. Uczeń:

– aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach,

– wykazuje się zaangażowaniem i pozytywnym stosunkiem do przedmiotu, jest aktywny i zdyscyplinowany, podejmuje się realizacji zadań dodatkowych, swoim nastawieniem zachęca innych do udziału w zajęciach,

– chętnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły.

 

Sprawność fizyczna i umiejętności techniczno – taktyczne oraz posiadana wiedza. Uczeń:

– systematycznie doskonali swoją sprawność i wykazuje stałe postępy,

– ćwiczenia wykonuje samodzielnie, dokładnie i pewnie, w odpowiednim tempie, bez błędów technicznych,

– posiada dużą wiedzę z zakresu kultury fizycznej i stosuje ją w praktyce, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Aktywność i postawa ucznia na zajęciach. Uczeń:

– aktywnie i systematycznie uczestniczy w lekcjach, jest zawsze przygotowany do zajęć,

– charakteryzuje się nienaganną postawą na zajęciach i jest wzorem dla innych, wykazuje się ambicją, kreatywnością, zdyscyplinowaniem i chęcią do ćwiczeń, sumiennie i rzetelnie wykonuje polecenia,

– aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły.

Sprawność fizyczna i umiejętności techniczno – taktyczne oraz posiadana wiedza. Uczeń:

– osiągnął wysoki stopień sprawności fizycznej i we właściwy sposób potrafi sterować własnym rozwojem,

– zadania i ćwiczenia wykonuje pewnie, dokładnie, z właściwą techniką,

– posiada rozległą wiedzę z zakresu zagadnień związanych z kulturą fizyczną i umiejętnie wykorzystuje ją w praktycznym działaniu, zna przepisy różnych dyscyplin sportowych, stale poszerza swoje wiadomości.

Author


Avatar