dla uczniów

Matura 2024

Matura 2024.
 

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego są dostępne na stronie CKE i OKE Jaworzno.

O egzaminie – ogólne informacje ze strony CKE [link]


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania […] egzaminu maturalnego w 2024 roku [link]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 [link]


Deklaracja (zał. 1a) [pobierz]


Komunikat […] w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie […] maturalnym w 2024 roku [link]

Komunikat […]  w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024 [link]

Egzamin maturalny z informatyki w 2024 r. [link]

Dostosowania – Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 [link]
Informacja (zał. 4b) – informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdającego [link]

Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej (informacje na temat wglądu znajdują się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego […] s. 127-129
Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (zał. 25a) [link]
Wniosek o weryfikację sumy punktów (zał. 25b) [link]
Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (zał. 25c) [link]

Informatory o egzaminach maturalnych z poszczególnych przedmiotów w formule 2023  [link]

Przykładowe arkusze
formuła 2015 – z CKE [link]
Przykładowe arkusze
formuła 2023 – z CKE [link]


Opłata za egzamin maturalny

Informacja o opłatach  znajduje się na s. 155-156 – Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2023” […]
Wniosek o zwolnienie z opłaty (należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2023 r.) (zał. 26) [link]

OKE w Jaworznie udostępniła zdającym serwis (link do serwisu), który umożliwia sprawdzenie konieczności wniesienia opłaty za egzamin maturalny w 202 r. Po wprowadzeniu w formularzu danych identyfikujących zdającego i pozytywnej ich weryfikacji serwis wyświetla wszystkie egzaminy, za które, w przypadku ich zadeklarowania w bieżącej sesji egzaminacyjnej, należy wnieść opłatę.

Author


Avatar