Your address will show here +12 34 56 78
dla uczniów

Matura 2022.
 

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego są dostępne na stronie CKE i OKE Jaworzno.

O egzaminie – ogólne informacje ze strony CKE [link]


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania […] egzaminu maturalnego w 2022 roku [link]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2022 obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 [link]


Deklaracja (zał. 1a) [pobierz]


Komunikat […] w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie […] maturalnym w 2022 roku [link]

Egzamin maturalny z informatyki w 2022 r. [link]

Dostosowania – Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 [link]
Informacja (zał. 4b) – informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdającego [link]

Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej (informacje na temat wglądu znajdują się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego […] s. 126-127
Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (zał. 25a) [link]
Wniosek o weryfikację sumy punktów (zał. 25b) [link]
Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (zał. 25c) [link]

Informatory o egzaminach maturalnych z poszczególnych przedmiotów w formule 2022 (aneks 2021) [link]

Przykładowe arkusze
– z CKE [link]


Opłata za egzamin maturalny

Informacja o opłatach  znajduje się na s. 131-132 – Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” […]
Wniosek o zwolnienie z opłaty (należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2021 r.) (zał. 26) [link]

OKE w Jaworznie udostępniła zdającym serwis (link do serwisu), który umożliwia sprawdzenie konieczności wniesienia opłaty za egzamin maturalny w 2021 r. Po wprowadzeniu w formularzu danych identyfikujących zdającego i pozytywnej ich weryfikacji serwis wyświetla wszystkie egzaminy, za które, w przypadku ich zadeklarowania w bieżącej sesji egzaminacyjnej, należy wnieść opłatę.
0

dla uczniów

Egzamin zawodowy 2023

Harmonogram kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach:

Planowane terminy egzaminów zawodowychstyczeń 2023 (sesja zimowa) oraz czerwiec 2023 (sesja letnia)

Podstawa 2019 STYCZEŃ 2023 (SESJA ZIMOWA)

Podstawa 2019 (klasy IV maturalne technikum po gimnazjum oraz poprawki) – tzw. terminy „główne”.

09 stycznia 2023 (poniedziałek) – egzaminy praktyczne typu „d”
Kwalifikacje: SPL 04, SPL 03, HGT 08, HGT 06 – klasy IV maturalne technikum po gimnazjum
Kwalifikacje: SPL 01, HGT 03 (poprawki).

10 stycznia 2023 (wtorek) – egzaminy teoretyczne (elektroniczne przy użyciu komputera)
godz. 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 – klasy: 4hg, 4rg, 4Lg, 4Fg.

11 stycznia 2023 (środa) – egzaminy teoretyczne (elektroniczne przy użyciu komputera)
godz. 8:00, 10:00, 12:00, – klasy 4dg, 4eg, poprawki.

12 stycznia 2023 (czwartek) – egzaminy praktyczny „dk” AUD 02, klasa 4Fg (poprawki)

14 stycznia 2023 (sobota)! – egzaminy praktyczny „dk” AUD 02, klasa 4F (poprawki)

16 stycznia 2023 (poniedziałek – ferie zimowe)! – egzaminy praktyczny „dk” AUD 05, klasa 4Fg

17 stycznia 2023 (wtorek – ferie zimowe)! – egzaminy praktyczny „dk” EKA 05, klasa 4eg.

W nowej podstawie tj. podstawa 2019 obowiązuje tzw. Obowiązkowość przystąpienia do egzaminu zawodowego dla uczniów – co oznacza, że nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem promocji do klasy wyższej lub nieukończeniem szkoły. Proszę wychowawców o przypomnienie tych informacji uczniom oraz rodzicom na zebraniach.

Terminy dodatkowe 30-31 stycznia 2023.

Uwaga! Terminy dodatkowe obowiązują tylko dla podstawy 2019 – i tylko w przypadku potwierdzonych zwolnień lekarskich, czy innych potwierdzonych zdarzeń losowych (zgłoszonych dyrektorowi najpóźniej w dniu terminu egzaminu głównego – podstawowego). Zgodę na termin dodatkowy wydaje tylko Dyrektor OKE po zaakceptowaniu zwolnienia lekarskiego oraz wniosku ucznia/opiekuna.

CZERWIEC 2023 (SESJA LETNIA)

Podstawa 2019 (klasy III technikum po szkole podstawowej oraz poprawki) – tzw. terminy „główne”.

01 czerwca 2023 (czwartek) – egzaminy praktyczne typu „d”

02 czerwca 2023 (piątek) – egzaminy teoretyczne (elektroniczne przy użyciu komputera),
godz. 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – klasy trzecie oraz poprawki.

06 czerwca 2023 (wtorek) – – egzaminy praktyczny „dk” AUD 02, klasa 3F

12 czerwca 2023 (poniedziałek) – – egzaminy praktyczny „dk” AUD 05 (poprawki)

13 czerwca 2023 (wtorek) – – egzaminy praktyczny „dk” EKA 04, klasa III e

14 czerwca 2023 (środa) – – egzaminy praktyczny „dk” EKA 05, (poprawki)

Terminy dodatkowe 28-29 czerwca 2023.(wakacje letnie)!

Egzaminy typu „dk” (dokumentacja komputerowa) dotyczą tylko zawodu technik ekonomista oraz technik fotografii i multimediów, pozostałe zawody to typ „d” (dokumenty). Szczegółowe informacje dotyczące godzin rozpoczęcia egzaminów, numery sal itp. zostaną podane w późniejszym terminie.

Egzaminy zawodowe – ……… r. [więcej]

Ogólny harmonogram:

po gimnazjum [więcej]po szkole podstawowej [więcej]


Ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 formuła 2019 [więcej]

UWAGA!!!
Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2019. Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:- inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,- obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,- część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostawanie warunków przeprowadzania egzaminu,- jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2023 r.


  formuła 2019 [więcej]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 formuła 2019 [więcej]

Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
 formuła 2019 [więcej]

Przydatne adresy:

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) – informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym [link]
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (OKE) – informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym [link]
Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej [link]
Kwalifikacje w zawodzie – testy zawodowe online i arkusze praktyczne do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie [link]0

dla uczniów

Informacje o wyższych uczelniach i dniach otwartych

Dni otwarte na uczelniach – doskonała okazja do zapoznania się z możliwościami uczelni. Można poznać bliżej kierunki, wydziały i specjalności, które oferuje uczelnia.

kierunkistudiow.pl – informacje dla kandydatów na studia: uczelnie, kierunki studiów, opisy kierunków studiów, matura, zasady rekrutacji i nabór na studia, studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, drzwi otwarte na uczelniach, targi edukacyjne.

otouczelnie.pl – szkoły wyższe i uczelnie w Polsce – studia, praktyki, staże, praca. Wszystko o studiach na YouTube.

pomaturze.pl – informator o szkołach wyższych, policealnych i językowych – znajdziesz tu adresy szkół, informacje o zasadach rekrutacji, wypowiedzi kadry nauczającej i prezentacje współpracujących z nami szkół.

Portal Maturzystów – informacje maturalne, matura, szkoły wyższe, szkoły policealne i językowe. Kierunki studiów. 

Studia – informacje z portalu Cogito.

studia.pl – studia, kierunki studiów, wydarzenia na uczelniach w Polsce, droga do kariery, kierunki zamawiane, nauka. Dla maturzystów, studentów oraz osób poszukujących informacji o studiach i uczelniach.

Studiowac.pl – wyszukiwarka uczelni, najlepsze studia wyższe i najciekawsze kierunki studiów! Poradniki maturalne. Arkusze maturalne z wcześniejszych lat.

uczelnie.net – wyszukiwarka uczelni, kierunków studiów, ofert edukacyjnych. Informacje o drzwiach otwartych, konferencjach i wydarzeniach na uczelniach.

Wybierz Studia – portal zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów.
0

Aktualności, dla rodziców, dla uczniów


Drodzy Uczniowie!

Ponownie znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji. To, jak sobie w niej poradzicie, zależy w dużej mierze od:

   • Tego, jak będzie wyglądała organizacja Waszego codziennego życia, w tym nauki: przestrzeni, narzędzi i czasu w domach podczas nauczania zdalnego oraz atmosfery, relacji między członkami rodziny w tym niełatwym czasie.


 • Tego, na ile będziecie współpracować ze szkołą i będziecie korzystać z proponowanych Wam form komunikacji, pomocy ze strony różnych osób oraz wskazówek.


Zdobyliście już pewne doświadczenia w poprzednim roku szkolnym. Jakie macie wnioski, spostrzeżenia? Zastanówcie się co Wam wtedy najbardziej pomogło? Co chcielibyście zmienić, w oparciu o wyciągnięte wnioski z ubiegłego roku szkolnego? Na pewno, punktem wyjścia jest tu pozytywne nastawienie i motywacja oraz wiara w to, że sobie poradzicie. Od nastawienia wiele zależy! Powinniście dobrze zaplanować sobie naukę – mieć swój rytm dnia tak, jakby się chodziło do szkoły, być zdyscyplinowanym i trzymać się tego rytmu. Ustalenie codziennej rutyny jest bardzo ważne w dbaniu o zdrowie psychiczne. Przewidywalność daje poczucie bezpieczeństwa! Dbałość
o zdrowie  jest niezwykle istotna. Pamiętajcie  o odpowiedniej ilości snu, wietrzeniu pokoju, zanim zasiądziecie do nauki zdalnej, następnie czynnym wypoczynku (np. pójść na spacer po godzinach spędzonych przed komputerem lub ćwiczenia), piciu dużej ilości wody podczas nauki, zdrowym odżywianiu i rozmowie bezpośredniej z drugim człowiekiem.
Dobrze jest mieć świadomość tego, co dezorganizuje pracę, rozprasza i zabiera czas. I, jeśli to zależy od Was, próbujcie to zmienić, np. oglądanie czegoś godzinami ,,w sieci” codziennie. Czynności powtarzane kilkadziesiąt razy stają się nawykami. Od Was zależy, jakie to będą nawyki – pozytywne czy negatywne.
Nauczanie zdalne wymaga zmiany trybu życia, w którym należy uwzględnić czas na pracę i na odpoczynek, w tym pobyt na dworze i sen.


W razie potrzeby służymy Wam pomocą. Przypominamy, że możecie się z nami skontaktować
za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej:
o.szymanska@zs2zory.pl (psycholog szkolny),
m.lewandowska@zs2zory.pl (pedagog szkolny).
Rozmowy mogą odbyć się w gabinecie oraz poprzez aplikacje Teams lub Skype (po wcześniejszym ustaleniu terminu).


Życzymy Wam i Waszym rodzinom dużo zdrowia i wytrwałości.


Odwiedź ich stronę internetową.

Materiały opracowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach

 1. „O rodzinnej przemocy czasu pandemii” – audycja Anny Sojki w Radiu Katowice: Link
 2. „O problemie przemocy domowej w czasach pandemii” – Beata Birnbach: Link


WIRTUALNY GABINET

W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych i brakiem możliwości bezpośredniego kontaktu, chcemy przypomnieć Wam – Droga młodzieży oraz Państwu – Szanowni rodzice, że nadal służymy rozmową i wsparciem. Na stronie szkoły pojawiła się nowa zakładka – Wirtualny gabinet psychologa i pedagoga szkolnego, w której umieszczać będziemy informacje m.in. na temat: w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie psychiczne; jak możemy sobie radzić z emocjami i myślami, które w tym czasie pojawiają się w naszym ciele i głowie; w jaki sposób można zagospodarować ten czas na samokształcenie.


W sytuacji, gdy poczujecie potrzebę rozmowy lub konsultacji prosimy o kontakt za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej: o.szymanska@zs2zory.pl (psycholog szkolny), m.lewandowska@zs2zory.pl (pedagog szkolny). Istnieje także możliwość rozmowy telefonicznej lub przez Skype’a, po wcześniejszym, indywidualnym ustaleniu terminu rozmowy. Pamiętajmy, że jest to czas nowy dla nas wszystkich i każdy z nas stara się odnaleźć w obecnej, dość skomplikowanej rzeczywistości. Poniżej zamieszczamy różne materiały edukacyjne do obejrzenia lub przeczytania, które będziemy sukcesywnie udostępniać. 


Życzymy Państwu i naszym uczniom dużo zdrowia i prosimy o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.


Materiały edukacyjne:

 1. „Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem?” – dr Ewa Pragłowska i Joanna Gutral – link
 2. „Radzenie sobie ze stresem poprzez techniki relaksacyjne” – dr Agnieszka Mościcka-Teske – link
 3. Jak radzić sobie z lękiem i jak mówić dziecku o epidemii? Rozmowa z psychologiem dr. Tomaszem Srebnickim – link0

Aktualności, dla rodzicówRządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

             Uprzejmie informujemy, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, w roku szkolnym 2022/2023 będzie możliwość udzielenia pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U z 2020 r., poz.1227)  pomoc przysługuje  uczniom:

1)       słabowidzącym,

2)       niesłyszącym,

3)       słabosłyszącym,

4)       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)       z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)       z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
          z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60, z późn.zm.).

 

Rok szkolny 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I-IV pięcioletniego technikum,
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 • klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • klas I-IV liceum sztuk plastycznych,
 • klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych
 • oraz uczniom, o których mowa w pkt 8 i 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom , o których mowa w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I-IV pięcioletniego technikum,
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 • klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • klas I-IV liceum sztuk plastycznych,
 • klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

 

Pomoc, o której mowa w informacji, udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby,
za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio 2022/2023, w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jest albo osobę fizyczną koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych zwraca opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości określonej w par. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie
o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Wysokość dofinansowania – określa § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych   w latach 2020-2022.

 
0

Skip to content