Aktualności, Projekt

POWER Nowe doświadczenie szansą na przyszłość

POWER Nowe doświadczenie szansą na przyszłość 

nr 2016-1-PL01-KA102-025563

Projekt rozpoczął się 15.11.2016r, okres realizacji 20 miesięcy (do 14.07.2018r.) Raport końcowy z projektu do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji został złożony zgodnie z terminem 14.09.2018r.

ROK 2018

 • do rekrutowano uczniów – styczeń
 • podpisano umowę z firmą pośredniczącą Training Vision Ltd. ustalając wcześniej przydział obowiązków dla szkoły i firmy oraz ustalono budżet z firmą
 • ustalono program pobytu uczestników
 • uczniowie sporządzili CV w języku polskim i angielskim
 • wybrano miejsca praktyk oraz miejsca noclegowe
 • po wcześniejszym rozeznaniu rynku zdecydowano i zakupiono bilety lotnicze wybierając najkorzystniejszą ofertę
 • dokonano ubezpieczenia wyjeżdzających na staże po uprzednim wyborze najkorzystniejszej oferty
 • zakupiono laptop dla koordynatora i słowniczki dla uczniów z języka angielskiego po przeprowadzonym wcześniej rozeznaniu ofert
 • zakupiono materiały reklamowe
 • wprowadzono dane do systemu Big Bang
 • wybrano nauczycieli do prowadzenia zajęć
 • zrealizowano zajęcia przygotowujące do wyjazdu (z języka angielskiego zawodowego, z przedmiotów zawodowych, z doradztwa zawodowego, z psychologiem i kulturalnych, bhp)
 • uczestnicy sporządzili Indywidualny Plan Kariery
 • dla chętnych zorganizowano testy predyspozycji zawodowych oraz testy wiedeńskie
 • przeprowadzono spotkania z rodzicami celem podpisania umów i niezbędnej dokumentacji oraz przekazania informacji dotyczących wyjazdu
 • przeprowadzono szkolenie bhp dla uczestników staży
 • podpisano umowę finansową z firmą pośredniczącą
 • zorganizowano 2 wyjazdy na miejsca praktyk – Anglia Portsmouth (kwiecień, maj)
 • każdy dzień uczestnik odnotowywał w dzienniczku zajęć w języku polskim i angielskim, nauczyciele opiekunowie każdego dnia dokonywali kontroli praktyk
 • wypłacono kieszonkowe uczniom i nauczycielom opiekunom – część przed wyjazdem i część po powrocie
 • zorganizowano kontrolę miejsc praktyk i warunków noclegowych przez dyrektora i wicedyrektora szkoły
 • uczestnicy sporządzili indywidualne sprawozdania z pobytu oraz prezentacje ze stażu
 • przeprowadzono ankiety ewaluacyjne oraz satysfakcji uczestników
 • przed, w trakcie i po prowadzono promocję projektu
 • przygotowano Certyfikaty i Europassy dla uczestników
 • podsumowano projekt dzieląc się doświadczeniem w maju z pierwszego wyjazdu i w listopadzie z drugiego wyjazdu w Kinie na Starówce w ramach spotkania z przedsiębiorcami oraz uczniami szkół gimnazjalnych, ponadpodstawowych
 • sporządzono i wysłano do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji raport końcowy – wrzesień

W dniu 31 stycznia 2019 roku szkoła otrzymała pismo z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z informacją, że projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami   z wniosku o dofinansowanie i z oceną: „projekt należy ocenić wysoko pod względem realizacji. Niewątpliwie wywrze pozytywny wpływ zarówno na uczestników, jak i podmioty zaangażowane w jego realizację”.

Rozliczona kwesta dofinansowania wynosi: 111 352 EUR tj. 471 642,53 PLN.

 

                                                                            Koordynator Joanna Krupa