Your address will show here +12 34 56 78

 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  § 4a wprowadza się:

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK UBRANIOWO/SZKOLNYCH

W Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera W ŻORACH

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin korzystania z szafek ubraniowych/szkolnych określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach.
 3. Szafki są własnością Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach.
 4. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki szkolnej.
 5. Jedna szafka jest przeznaczona dla dwóch uczniów.
 6. Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej ilościowo-wartościowej i podlegają okresowemu spisowi z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Pracownicy szkoły maja prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania, użytkowania oraz opłat za zniszczenie szafek szkolnych.
 8. Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja przechowywana jest u kierownika gospodarczego.
 9. Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 1. Obowiązki szkoły
 2. Szkoła zapewnia przydział szafek, konserwację i ich naprawę.
 3. Wychowawca klasy tworzy listę uczniów, którym zostaną przydzielone numerki do szafek uczniom i przekazuje ją do 20 września – kierownikowi gospodarczemu.
 4. Kierownik gospodarczy przydziela poszczególnym uczniom numerki, przekazuje listy, klucze wychowawcom klas.
 5. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z poszczególnym regulaminem, wydaniem kluczyków uczniom oraz potwierdzenia list odebrania kluczyków do szafek.
 6. Wychowawcy klas podpisane listy przydzielonych szafek przekazują kierownikowi gospodarczemu.
 7. Listy na koniec roku szkolnego z powrotem trafiają do wychowawcy klas w celu zebrania kluczyków od uczniów.
 8. W trakcie roku szkolnego, uczeń, który odbierze dokumenty zdaje klucz
  w sekretariacie szkoły lub u kierownika gospodarczego.
 9. Na bieżąco, kierownik gospodarczy z wychowawcą dokonują uzgodnień, którym uczniom danej klasy zostanie przyznana szafka.
 10. Pracownicy obsługi szkoły raz w roku, w trakcie trwania przerwy wakacyjnej czyszczą (myją) szafki szkolne.

 

III. Zadania i obowiązki użytkowników szafek.

 1. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania obuwia, ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.
 2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 3. Uczniowie mają obowiązek utrzymywać szafki w czystości.
 4. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie 
  i poszanowanie.
 5. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących itd. lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.
 6. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.
 7. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.
 8. Uczeń nie powinien przechowywać w szafce: przedmiotów szklanych, niezjedzonych kanapek i innej żywności, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży.
 9. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania zdjęć i plakatów oraz innych działań mających skutek trwały.
 11. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.
 12. Uczniowie zabezpieczają swoje mienie pozostawione w szafkach poprzez ich prawidłowe zamykanie, niepozostawianie klucza w zamku i nieudostępnianie go innym osobom.
 13. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki powinny być natychmiast zgłaszane przez ucznia wychowawcy lub w sekretariacie szkoły
  u kierownika gospodarczego.
 14. Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szkolnej szafki (rodzic/opiekun prawny) ponosi całkowity koszt związany z jej naprawą lub zakupem nowej.
  W przypadku wyłamania drzwiczek szafki, uczeń (rodzic/prawny opiekun) będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wymiany drzwi jeżeli producent takie drzwiczki zobowiązuje się dorobić.
 15. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza u wychowawcy,
  a wychowawca sprawdzić stan zdanej szafki.

 

 1. Klucze i zasady ich użytkowania
 2. Każda szafka posiada klucze, w tym jeden do użytku ucznia, a pozostałe u kierownika gospodarczego.
 3. Wychowawca sporządza listę uczniów z imieniem i nazwiskiem ucznia z numerem szafki, na której to podpisują uczniowie oraz rodzice/opiekuni prawni, że się zapoznali
  z regulaminem.
 4. Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem
  i pisemnej akceptacji jego zapisów.
 5. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi przed zakończeniem roku szkolnego. Zwrotu dokonuje się u wychowawcy.
 6. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymują klucz do szafki po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
 7. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu pobierania nauki.
 8. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.
 9. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia klucza lub wymiany wkładki.
 10. Uczniowie nie mogą samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.
 11. W przypadku gdy jedna szafka jest przeznaczona dla dwóch użytkowników, uczeń zobowiązany jest w pierwszym dniu po przyjściu do szkoły na początku sprawdzić stan szafki, a wszelką nieprawidłowość, dewastację zgłosić w sekretariacie szkoły w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego uszkodzenia szafki. Niezgłoszenie owej sytuacji przez użytkownika skutkuje solidarną odpowiedzialnością finansową za uszkodzenie mienia.

 

 1. Przypadki szczególne
 2. W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki. Nadmienia się, że jedna szafka zawiera 6 komór.
 3. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrektor bądź Wicedyrektor Szkoły.
 4. W przypadku:
 • podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz alkoholu,
 • uzyskania przez szkołę informacji o możliwości przechowywania przez ucznia rzeczy zabronionych niniejszym regulaminem,
 • na wniosek policji lub innych organów do tego uprawnionych,
 • na żądanie rodziców ucznia
 • w związku z możliwością popełnienia czynu zabronionego

Dyrektor/Wicedyrektor ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki.
W takim przypadku sporządzany jest pisemny protokół.

 1. W przypadku użytkowania szafki przez więcej niż jedną osobę szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczania się miedzy użytkownikami szafki.
  Dla Szkoły użytkownikiem jest ta osoba (osoby), której/ którym przydzielono szafkę. W sytuacji użytkowania szafki przez więcej osób użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób użytkowania szafki i za rozliczenia ze szkołą.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawienie w szafkach szkolnych.
 3. Uczeń oraz jego rodzic własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości
  i stosowania niniejszy regulamin.
 4. W przypadku niewywiązywania się przez ucznia z postanowień regulaminu Dyrektor Szkoły może odebrać uczniowi prawo korzystania z szafki szkolnej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.

 

0

Oferty pracy

 


Chcesz połączyć wakacje z pracą nad polskim morzem?

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Hotel Bryza w Juracie

 
poszukuje kandydatów do pracy na okres letni w miesiącach od czerwca do sierpnia na następujące stanowiska:

 

 • pokojowa
 • holowa

szczegółowe informacje pod nr tel. 692 417 179, lub e-mail: pokoje@bryza.pl

 • klener/ka
 • barman/ka

szczegółowe informacje pod nr tel. 692 417 182, lub e-mail: gastronomia@bryza.pl

kucharz

 • pomoc kucharza

szczegółowe informacje nr tel. 692 417 123, lub e-mail: b.budnik@bryza.pl

 

W przypadku wysłania CV prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

0

Oferty pracy

 

Luksusowy 5* Hotel MONOPOL w Katowicach to najlepszy hotel na Śląsku.

W konkursie  TopHotel 2011 otrzymał pierwsze miejsce w Polsce w kategorii Luxury.

W marcu 2012r. zwyciężył w plebiscycie magazynu FORBES i Newsweek Polska – Hotel Roku 2012, uzyskując pierwsze miejsce w Polsce w kategorii Design.

Tripadvisor przyznał Hotelowi Monopol na rok 2015 i 2016 certyfikat doskonałości świadczonych usług.

 

 

PORTIER

śląskie / Katowice

Opis stanowiska:

 

·  profesjonalna obsługa Gości hotelu zgodnie ze standardami grupy Likus Hotele i Restauracje

 

 

Wymagania:

 

·          komunikatywna znajomość języka angielskiego

·          wysoka kultura osobista

·          prawo jazdy kat. B oraz praktyczna umiejętność jazdy samochodem

·          komunikatywność

·          umiejętność pracy w zespole

·          uczciwość

·          zaangażowanie i dbałość o pozytywny wizerunek firmy

·          znajomość obsługi komputera

 

Oferujemy:

 

·          umowę o pracę oraz pełną osłonę socjalną

·          dla zainteresowanych – inne elastyczne formy zatrudnienia

·          premię wynikową

·          premię motywacyjną

·          pracę w doświadczonym zespole

·          kartę multisport

·          ubezpieczenie grupowe

·          pakiety prywatnych usług medycznych

·          posiłki regeneracyjne

 

Forma kontaktu:


CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:
HOTEL MONOPOL ul. Dworcowa 5, 40-012 Katowice
lub mailowo:
monika.leraczyk@hotel.com.pl lub monopol@hotel.com.pl


z dopiskiem „praca – portier”.

www.monopolkatowice.hotel.com.pl

 

0

Aktualności, dla rodziców

Szanowni Państwo,

Przekazujemy list Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”. 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z informacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

0