Your address will show here +12 34 56 78
Aktualności


SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. KS.PROF. J. TISCHNERA

I Rekomenduję się:

  1. Szczepienie dla pracowników szkoły oraz uczniów. 
  2. Higienę   częste mycie rąk, ochronę podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
  3. Wietrzenie zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów.

 II Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  
2. Do pracy  mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 
3. Rekomenduje się, aby uczniowie i pracownicy w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem. 
4. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.  
5. Należy nadal zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.  
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu – izolatorium  i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  
7. Obowiązują ogólne zasady higieny:
– częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce)
– ochrona podczas kichania i kaszlu,
– unikanie dotykania oczu, nosa i ust,.
8.
Nadal zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć a w szczególności: 
– należy przeprowadzać regularne czyszczenie i napełnianie dozowników  z mydłem.
należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach              i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 
Jeżeli stosowane są  środki do dezynfekcji powierzchni, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady.
– Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję
9.  Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć a szczególnie:
–  sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć
– zaleca się monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
11. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
12. Rekomenduje się ograniczenie kontaktów pracowników administracji oraz pracowników obsługi z uczniami oraz nauczycielami.
13.
Zaleca się we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania ustalenie i upowszechnienie zasad korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godzin jego pracy. 
14. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły lub dezynfekowały ręce.
15. Rekomenduje się  przeprowadzenie kontroli pracy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego przed rozpoczęciem jego działania (koniecznie przed rozpoczęciem roku szkolnego), w tym przeglądu technicznego i sanitarnego (m.in. kontrola szczelności systemu oraz zgodnie z zaleceniami producenta wymiana filtrów powietrza), a w trakcie użytkowania stały monitoring bezpieczeństwa systemu.
16.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywana jest pomoc medyczną. 
Zaleca się ustalenie miejsc, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, i przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
17.
Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
0

KA1 "Edukacja bez granic" (2020 - 2022)

ZMIANA DESTYNACJI
W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii Covid 19 i wprowadzeniem stanu zagrożenia we francuskich terytoriach zamorskich, zmuszeni zostaliśmy zrezygnować z planowanego kursu na wyspie Reunion. Wyspa Reuninion od 27 grudnia 2021 roku znajdowała się w stanie zagrożenia zdrowia z powodu wariantu Omikron. Wyjazd zarówno na wyspę jak i do innych francuskich terytoriów zamorskich w tym terminie nie był rekomendowany ani przez organizację przyjmującą, ani przez francuskie Ministerstwo Zdrowia. W związku z powyższym zmuszeni byliśmy skorzystać z możliwości przedłużenia projektu z jednoczesnym wprowadzeniem zmiany destynacji, na która wybraliśmy hiszpańską wyspę Teneryfę. Zdecydowaliśmy się na Hiszpnię, ponieważ podobnie jak Francja, jest to kraj wielokulturowy. Tematyka kursów organizowanych na Teneryfie pokrywała się z założeniami projektu i obejmowała te same zagadnienia, co kurs oferowany przez placówkę francuską. 

https://zory.naszemiasto.pl/w-zorskim-tischnerze-wakacje-nie-byly-tylko-odpoczynkiem-to/ar/c1-9017133

Materiały dla nauczycieli (prezentacja do pobrania):

Link do prezentacji: http://zs2zory.pl/wp-content/uploads/2020/11/Tolerancja-1.pptx
Link do poradnikahttp://zs2zory.pl/wp-content/uploads/2020/11/Poradnik-Erasmus.pdf

 Link do artykułu: 
https://zory.naszemiasto.pl/w-zorskim-tischnerze-wakacje-nie-byly-tylko-odpoczynkiem-to/ar/c1-9017133

Projekt skierowany jest do kadry pedagogicznej. W ramach projektu zorganizowany został we wrześniu kurs języka angielskiego z elementami kulturoznawstwa w stolicy Irlandii, Dublinie.   

W lutym 2022 roku planowane jest szkolenie rozwijającego umiejętność pracy w środowisku wielokulturowym.  

  1. W trakcie zajęć języka angielskiego w Dublinie nauczycieli uczestniczący w projekcie rozwijali cztery podstawowe umiejętności: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Ważnym elementem była harmonijna integracja sprawności językowych tak, by komunikacja w języku obcym mogła przebiegać w sposób płynny. Uczestnicy kursu odświeżyli bazę leksykalną oraz zaznajomili się z bogatym zasobem nowych środków leksykalnych, co pozwoli im lepiej reagować w sytuacjach codziennych, z którymi mogą się spotkać w szkole. W trakcie kursu zwrócona została uwaga na umiejętność wypowiadania się i opisywania doświadczeń życiowych, umiejętność relacjonowania zdarzeń, wyrażania nadziei i zamiarów. Kurs został wzbogacony o bogaty program zajęć kulturowych, który przybliżył uczestników do najobszerniejszego i najbardziej wiarygodnego poznania rzeczywistości i kultury państw anglojęzycznych. 
  2. Szkolenie o charakterze międzykulturowym odbędzie się w lutym 2022 roku na wyspie Reunion, w regionie francuskim. Francja jest państwem, które ma bardzo duże doświadczenie w procesie asymilacji uchodźców oraz imigrantów. Kraj ten wypracował skuteczne metody radzenia sobie z problemami adaptacyjnymi, co jest doskonałym argumentem przemawiającym za wyborem właśnie takiego partnera. Szkolenie ma na celu wprowadzenie nauczycieli do tematyki wielokulturowości Europy z uwzględnieniem tła historycznego. Podczas szkolenia uczestnicy odkryją ciekawy i różnorodny obszar europejski, zapoznają się z różnorodnością kulturową kontynentu oraz nauczą się budować relacje międzykulturowe. Ważnym efektem szkolenia będzie na pewno nabycie przez nauczycieli wrażliwości i umiejętności, które pozwolą im rozwiązywać konflikty, które nierzadko pojawiają się w środowiskach wielokulturowych. Zrozumienie różnic międzykulturowych pomaga we właściwym funkcjonowaniu społeczeństwa tak, aby możliwa była współpraca pozbawiona konfliktów. W trakcie szkolenie nauczyciele posiądą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim będą mieć praktyczny kontakt ze środowiskiem zróżnicowanym etnicznie. Nauczyciele w ramach programu zapoznają się z różnorodnością kulturową, zarówno wynikającą z położenia geograficznego, jak i z różnorodnością organizacyjną. Zakłada się, że w trakcie szkolenia nauczyciele poznają również ważne mechanizmy, które mogą zamykać lub też otwierać kontakty z odmienną kulturą. Również inne ważne umiejętności pomocne w komunikacji międzykulturowej, takie jak empatyczne słuchanie, oddzielanie ocen i właściwa interpretacja faktów zostaną przećwiczone przez uczestników szkolenia.

link do artykułu: 
https://www.tuzory.pl/wiadomosci,nauczyciele-tischnera-ksztalca-umiejetnosci-jezykowe-w-irlandii,wia5-3266-21607.html

0

o szkoleGABINET CZYNNY

Poniedziałek 8:00 -14:50 
Wtorek 8:00 -14:50 
Środa 8:00 -14:50 
Czwartek 8:00 -14:50 
Piątek 8:00 -14:50 

Pielęgniarka szkolna

Agnieszka Kubaczyńska – Szmidt


Działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) informuję, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących:1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub klasy I oraz w klasie III, V, VII szkoły podstawowej, w klasie I oraz ostatniej szkoły ponadpodstawowej, a także kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym,2. opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i wporozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,3. udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów,4. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,5. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów organizacji  warunków sanitarnych w szkole.

Wyrażenie sprzeciwu wobec objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną wymaga formy pisemnej (zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy). Jednocześnie informuję, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych.

W celu zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem podczas pobytu w szkole, proszę o bieżące informowanie pielęgniarki szkolnej
o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka.

  

0

Aktualności

Szanowni Państwo,

Z powodu zawieszenia zajęć lekcyjnych decyzją rządu RP od  26 listopada wszystkie sprawy administracyjne można zgłaszać telefonicznie (32) 43 42 076 lub mailowo sekretariat@zs2zory.pl w godzinach od 9 do 12 podczas dyżuru sekretariatu szkoły. Ze względu na bezpieczeństwo i zalecenia GIS zachęcamy do kontaktów mailowych.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera

Janina Satława

0

Skip to content