Aktualności, dla rodziców, dla uczniów

„Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”„Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”

Wniosek składa się do dyrektora odpowiednio: liceum ogólnokształcącego, technikum, Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 w roku szkolnym 2021/2022 z pomocy mogą skorzystać uczniowie:

· słabowidzący,

· niesłyszący,

· słabosłyszący,

· z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

· z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

· z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

· z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

· z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) – uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022 do:

· szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

· branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia,

· klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

· klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

· klas I–III pięcioletniego technikum,

· klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

· klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

· klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

· klas I–III liceum sztuk plastycznych,

· klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,

· klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

· klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych następuje na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób

faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.

branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych lub dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2021/2022.

Author


Avatar