Aktualności

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIEL I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PRZED EGZAMINAMI ZEWNĘTRZNYMI
INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIEL I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
PRZED EGZAMINAMI ZEWNĘTRZNYMI

Informacje dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. w Zespole
Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera opracowane na postawie Wytycznych CKE, MEN i GIS
pełny tekst wytycznych https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może
przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy
zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
-zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących,
obserwatorzy, egzaminatorzy,
-osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane
w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,
– inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni
itp.
– pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym
rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania
warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np.
w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych,
maskotek.

6. Wszyscy wchodzący do szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk.

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla,
kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż
jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między
egzaminami.

10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić
budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia,
jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co
najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub
wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie
całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych.

Po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego.
Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić
zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest
wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć
usta i nos, kiedy:
– podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
-wychodzi do toalety
– kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

14. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne
osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej
powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo
stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

15. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe –
mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku
egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie
egzaminu w danej sali).

16. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić
przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali
egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi
zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

17. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez
grupę zdających z np. jednego słownika , jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego
urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie
ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający ma obowiązek z niego skorzystać.

18. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed
rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Uczniowie będą wpuszczanie trzema wejściami do
szkoły:

Proszę o przybycie do szkoły o 8.30
WEJŚCIE GŁÓWNE – wchodzą zdający egzamin maturalny w salach 207, 209, 303, 304, 306, 307,
309 ( klasa IV L, IV F, IV E oraz absolwenci z lat ubiegłych )
WEJŚCIE GÓRNY PARKING – wchodzą zdający egzamin w klasach 103, 104, 105, 107, 108
( klasy 3 A, 3 B, IV E )

Proszę o przybycie do szkoły 8.20
WEJŚCIE AULA – wchodzą zdający egzamin w auli szkolnej ( klasa IV T, IV d/r )

19. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisem na liście zdających. Podpisując się
zdający korzystają z własnego długopisu.

20. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej
na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich
15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem
egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

W czasie egzaminu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa:
-zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
– obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do
toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
– zasadzie niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny
kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
– konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie

Author


Avatar