Your address will show here +12 34 56 78
AktualnościPROCEDURY WNIOSKOWANIA O TERMIN DODATKOWY MATURY.


Drodzy Maturzyści!.
Z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z pandemią koronawirusa w naszym
regionie chcę Was poinformować o procedurach, które należy spełnić w przypadku
usprawiedliwionej nieobecności na maturze w pierwszym terminie tzw.
regulaminowym i sposobów ubiegania się o zgodę na zdawanie egzaminów w
terminie dodatkowym.

W procedurach z dnia 20.05.2020 wydanych przez dyrektora CKE znajdują się
przepisy:

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w
części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców
(załącznik 6.), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu
maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w lipcu
2020 r.).

Wniosek, o którym mowa absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w
której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w
którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły
uzupełnia ww. wniosek, wpisując w tabeli „Uwagi dyrektora szkoły” rodzaj
dostosowania warunków/formy przeprowadzania egzaminu – jeżeli dotyczy. Dyrektor
szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi
okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu
wniosku.

Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania.
Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
na przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w
terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany wg. harmonogramu
ogłoszonego przez dyrektora CKE w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej; informację o miejscu przeprowadzenia części pisemnej
egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej
nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu. (przypominam to strona: oke.jaworzno.pl)

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w
dniach od 8 do 14 lipca 2020 r.

Maturzysta, który nie może przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie
regulaminowym i chce przystąpić w terminie dodatkowym, powinien wykonać
następujące czynności:
1. Najpóźniej w dniu egzaminu należy złożyć do dyrektora szkoły wniosek
załącznik nr 6
2. Wniosek można pobrać na stronie okejaworzno, w przypadku osób
przebywających w kwarantannie wniosek można wysłać na adres mailowy
szkoły wraz z załącznikiem (sekretariat@zs2zory.pl).
3. Załączniki można wysłać w formie skanu lub zdjęcia( jeśli rodzinna przebywa w
kwarantannie). Wiadomość proszę zatytułować „egzamin maturalny termin
dodatkowy”. Wniosek musi być kompletny i podpisany w stosownych
miejscach.
4. Załącznik z informacją o przebywaniu w kwarantannie powinien być
poświadczony przez Sanepid lub lekarza.

Dyrektor szkoły uzupełnia ww. wniosek, jeżeli dotyczy to ucznia i przekazuje
wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.;

UWAGA!
Ponieważ nie będzie możliwości złożenia wniosku (z załącznikami) osobiście , ani
drogą pocztową jeżeli przebywacie w kwarantannie , należy przesłać skany lub
zdjęcia tych dokumentów na adres mailowy szkoły: sekretariat@zs2zory.pl

Pamiętajcie, że wynik egzaminu zdawanego w terminie dodatkowym jest podawany
w tym samym terminie, co wynik egzaminów zdawanych w terminach
regulaminowych, w tym roku to będzie 11 sierpnia 2020r.

Zwracamy jednak uwagę, że osoby, które naruszą okres kwarantanny podlegają
karze wysokiej grzywny i zwracamy się o wyrozumiałość we własnym postępowaniu i
nie narażaniu siebie nawzajem na przykre konsekwencje.
Janina Satława
0

AktualnościINFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIEL I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
PRZED EGZAMINAMI ZEWNĘTRZNYMI

Informacje dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. w Zespole
Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera opracowane na postawie Wytycznych CKE, MEN i GIS
pełny tekst wytycznych https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może
przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy
zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
-zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących,
obserwatorzy, egzaminatorzy,
-osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane
w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,
– inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni
itp.
– pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym
rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania
warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np.
w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych,
maskotek.

6. Wszyscy wchodzący do szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk.

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla,
kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż
jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między
egzaminami.

10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić
budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia,
jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co
najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub
wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie
całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych.

Po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego.
Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić
zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest
wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć
usta i nos, kiedy:
– podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
-wychodzi do toalety
– kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

14. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne
osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej
powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo
stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

15. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe –
mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku
egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie
egzaminu w danej sali).

16. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić
przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali
egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi
zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

17. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez
grupę zdających z np. jednego słownika , jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego
urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie
ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający ma obowiązek z niego skorzystać.

18. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed
rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Uczniowie będą wpuszczanie trzema wejściami do
szkoły:

Proszę o przybycie do szkoły o 8.30
WEJŚCIE GŁÓWNE – wchodzą zdający egzamin maturalny w salach 207, 209, 303, 304, 306, 307,
309 ( klasa IV L, IV F, IV E oraz absolwenci z lat ubiegłych )
WEJŚCIE GÓRNY PARKING – wchodzą zdający egzamin w klasach 103, 104, 105, 107, 108
( klasy 3 A, 3 B, IV E )

Proszę o przybycie do szkoły 8.20
WEJŚCIE AULA – wchodzą zdający egzamin w auli szkolnej ( klasa IV T, IV d/r )

19. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisem na liście zdających. Podpisując się
zdający korzystają z własnego długopisu.

20. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej
na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich
15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem
egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

W czasie egzaminu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa:
-zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
– obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do
toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
– zasadzie niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny
kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
– konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie
0

Aktualności


Drogi Maturzysto,

prosimy o bieżące sprawdzanie wiadomości na e-dzienniku odnośnie informacji o przebiegu egzaminu maturalnego. Zachęcamy również do odwiedzenia zakładki Matura 2020 na naszej tronie internetowej, gdzie również będą pojawiały się niezbędne informację.
0

Skip to content