Aktualności

PROCEDURY WNIOSKOWANIA O TERMIN DODATKOWY MATURY.
PROCEDURY WNIOSKOWANIA O TERMIN DODATKOWY MATURY.


Drodzy Maturzyści!.
Z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z pandemią koronawirusa w naszym
regionie chcę Was poinformować o procedurach, które należy spełnić w przypadku
usprawiedliwionej nieobecności na maturze w pierwszym terminie tzw.
regulaminowym i sposobów ubiegania się o zgodę na zdawanie egzaminów w
terminie dodatkowym.

W procedurach z dnia 20.05.2020 wydanych przez dyrektora CKE znajdują się
przepisy:

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w
części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców
(załącznik 6.), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu
maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w lipcu
2020 r.).

Wniosek, o którym mowa absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w
której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w
którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły
uzupełnia ww. wniosek, wpisując w tabeli „Uwagi dyrektora szkoły” rodzaj
dostosowania warunków/formy przeprowadzania egzaminu – jeżeli dotyczy. Dyrektor
szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi
okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu
wniosku.

Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania.
Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
na przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w
terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany wg. harmonogramu
ogłoszonego przez dyrektora CKE w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej; informację o miejscu przeprowadzenia części pisemnej
egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej
nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu. (przypominam to strona: oke.jaworzno.pl)

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w
dniach od 8 do 14 lipca 2020 r.

Maturzysta, który nie może przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie
regulaminowym i chce przystąpić w terminie dodatkowym, powinien wykonać
następujące czynności:
1. Najpóźniej w dniu egzaminu należy złożyć do dyrektora szkoły wniosek
załącznik nr 6
2. Wniosek można pobrać na stronie okejaworzno, w przypadku osób
przebywających w kwarantannie wniosek można wysłać na adres mailowy
szkoły wraz z załącznikiem (sekretariat@zs2zory.pl).
3. Załączniki można wysłać w formie skanu lub zdjęcia( jeśli rodzinna przebywa w
kwarantannie). Wiadomość proszę zatytułować „egzamin maturalny termin
dodatkowy”. Wniosek musi być kompletny i podpisany w stosownych
miejscach.
4. Załącznik z informacją o przebywaniu w kwarantannie powinien być
poświadczony przez Sanepid lub lekarza.

Dyrektor szkoły uzupełnia ww. wniosek, jeżeli dotyczy to ucznia i przekazuje
wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.;

UWAGA!
Ponieważ nie będzie możliwości złożenia wniosku (z załącznikami) osobiście , ani
drogą pocztową jeżeli przebywacie w kwarantannie , należy przesłać skany lub
zdjęcia tych dokumentów na adres mailowy szkoły: sekretariat@zs2zory.pl

Pamiętajcie, że wynik egzaminu zdawanego w terminie dodatkowym jest podawany
w tym samym terminie, co wynik egzaminów zdawanych w terminach
regulaminowych, w tym roku to będzie 11 sierpnia 2020r.

Zwracamy jednak uwagę, że osoby, które naruszą okres kwarantanny podlegają
karze wysokiej grzywny i zwracamy się o wyrozumiałość we własnym postępowaniu i
nie narażaniu siebie nawzajem na przykre konsekwencje.
Janina Satława

Author


Avatar