Your address will show here +12 34 56 78
Aktualności, dla rodziców, KonsultacjeKonsultacje z rodzicami 18 listopada 2021
  
Dnia 18 listopada 2021 roku w godzinach 16.30 – 17.30  odbędą się konsultacje z nauczycielami wg poniższego harmonogramu: 
 

Klasa 

Sala 

4 D/T 

101 

4 R 

101A 

4 E 

104A 

4 L 

103 

4 F 

104 

III BG 

Biblioteka  

III AG 

106A 

1 A 

107 

1 B 

108 

1 C 

109 

1 A/P 

200 

1 L 

201 

1 F 

202 

1 E 

204 

1 T 

Inny termin 

1 H 

205 

3 A 

206 

3 B 

207 

3 E 

209 

3 T 

201A 

3 P 

Inny termin 

3 L 

301 

3 F 

302 

3 H 

303 

3 HG 

304 

3 LG 

305 

3 FG 

306 

3 RG 

307 

3 DG 

309 

3 EG 

105 

2 A 

100 

2 B 

G1 

2 T 

Inny termin 

2 L/P 

Inny termin 

2 A/H 

G3 

2 E 

G11 

2 F 

G12 

 
Pozostali nauczyciele będą dostępni w pokoju nauczycielskim 
0

Aktualności, dla rodziców, dla uczniów


„Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”

Wniosek składa się do dyrektora odpowiednio: liceum ogólnokształcącego, technikum, Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 w roku szkolnym 2021/2022 z pomocy mogą skorzystać uczniowie:

· słabowidzący,

· niesłyszący,

· słabosłyszący,

· z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

· z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

· z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

· z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

· z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) – uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022 do:

· szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

· branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia,

· klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

· klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

· klas I–III pięcioletniego technikum,

· klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

· klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

· klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

· klas I–III liceum sztuk plastycznych,

· klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,

· klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

· klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych następuje na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób

faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.

branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych lub dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2021/2022.

0

Aktualności, dla rodziców, dla uczniów


Drodzy Uczniowie!

Ponownie znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji. To, jak sobie w niej poradzicie, zależy w dużej mierze od:

      • Tego, jak będzie wyglądała organizacja Waszego codziennego życia, w tym nauki: przestrzeni, narzędzi i czasu w domach podczas nauczania zdalnego oraz atmosfery, relacji między członkami rodziny w tym niełatwym czasie.


  • Tego, na ile będziecie współpracować ze szkołą i będziecie korzystać z proponowanych Wam form komunikacji, pomocy ze strony różnych osób oraz wskazówek.


Zdobyliście już pewne doświadczenia w poprzednim roku szkolnym. Jakie macie wnioski, spostrzeżenia? Zastanówcie się co Wam wtedy najbardziej pomogło? Co chcielibyście zmienić, w oparciu o wyciągnięte wnioski z ubiegłego roku szkolnego? Na pewno, punktem wyjścia jest tu pozytywne nastawienie i motywacja oraz wiara w to, że sobie poradzicie. Od nastawienia wiele zależy! Powinniście dobrze zaplanować sobie naukę – mieć swój rytm dnia tak, jakby się chodziło do szkoły, być zdyscyplinowanym i trzymać się tego rytmu. Ustalenie codziennej rutyny jest bardzo ważne w dbaniu o zdrowie psychiczne. Przewidywalność daje poczucie bezpieczeństwa! Dbałość
o zdrowie  jest niezwykle istotna. Pamiętajcie  o odpowiedniej ilości snu, wietrzeniu pokoju, zanim zasiądziecie do nauki zdalnej, następnie czynnym wypoczynku (np. pójść na spacer po godzinach spędzonych przed komputerem lub ćwiczenia), piciu dużej ilości wody podczas nauki, zdrowym odżywianiu i rozmowie bezpośredniej z drugim człowiekiem.
Dobrze jest mieć świadomość tego, co dezorganizuje pracę, rozprasza i zabiera czas. I, jeśli to zależy od Was, próbujcie to zmienić, np. oglądanie czegoś godzinami ,,w sieci” codziennie. Czynności powtarzane kilkadziesiąt razy stają się nawykami. Od Was zależy, jakie to będą nawyki – pozytywne czy negatywne.
Nauczanie zdalne wymaga zmiany trybu życia, w którym należy uwzględnić czas na pracę i na odpoczynek, w tym pobyt na dworze i sen.


W razie potrzeby służymy Wam pomocą. Przypominamy, że możecie się z nami skontaktować
za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej:
o.szymanska@zs2zory.pl (psycholog szkolny),
m.lewandowska@zs2zory.pl (pedagog szkolny).
Rozmowy mogą odbyć się w gabinecie oraz poprzez aplikacje Teams lub Skype (po wcześniejszym ustaleniu terminu).


Życzymy Wam i Waszym rodzinom dużo zdrowia i wytrwałości.


Odwiedź ich stronę internetową.

Materiały opracowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach

  1. „O rodzinnej przemocy czasu pandemii” – audycja Anny Sojki w Radiu Katowice: Link
  2. „O problemie przemocy domowej w czasach pandemii” – Beata Birnbach: Link


WIRTUALNY GABINET

W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych i brakiem możliwości bezpośredniego kontaktu, chcemy przypomnieć Wam – Droga młodzieży oraz Państwu – Szanowni rodzice, że nadal służymy rozmową i wsparciem. Na stronie szkoły pojawiła się nowa zakładka – Wirtualny gabinet psychologa i pedagoga szkolnego, w której umieszczać będziemy informacje m.in. na temat: w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie psychiczne; jak możemy sobie radzić z emocjami i myślami, które w tym czasie pojawiają się w naszym ciele i głowie; w jaki sposób można zagospodarować ten czas na samokształcenie.


W sytuacji, gdy poczujecie potrzebę rozmowy lub konsultacji prosimy o kontakt za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej: o.szymanska@zs2zory.pl (psycholog szkolny), m.lewandowska@zs2zory.pl (pedagog szkolny). Istnieje także możliwość rozmowy telefonicznej lub przez Skype’a, po wcześniejszym, indywidualnym ustaleniu terminu rozmowy. Pamiętajmy, że jest to czas nowy dla nas wszystkich i każdy z nas stara się odnaleźć w obecnej, dość skomplikowanej rzeczywistości. Poniżej zamieszczamy różne materiały edukacyjne do obejrzenia lub przeczytania, które będziemy sukcesywnie udostępniać. 


Życzymy Państwu i naszym uczniom dużo zdrowia i prosimy o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.


Materiały edukacyjne:

  1. „Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem?” – dr Ewa Pragłowska i Joanna Gutral – link
  2. „Radzenie sobie ze stresem poprzez techniki relaksacyjne” – dr Agnieszka Mościcka-Teske – link
  3. Jak radzić sobie z lękiem i jak mówić dziecku o epidemii? Rozmowa z psychologiem dr. Tomaszem Srebnickim – link0

Aktualności, dla rodzicówRządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w  latach szkolnych: 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 będzie udzielana uczniom:
– słabowidzącym,
– niesłyszącym,
– słabosłyszącym,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8,
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
– liceum ogólnokształcącego,
– technikum,
– branżowej szkoły I stopnia,
– branżowej szkoły II stopnia,
– szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
– branżowej szkoły I stopnia,
– branżowej szkoły II stopnia,
– technikum.

 

0

Aktualności, dla rodziców

Szanowny Rodzicu!

W naszej szkole podejmujemy liczne działania profilaktyczne. Tym razem pragniemy zaprosić Państwa na spotkanie profilaktyczne z panią Katarzyną Kudybą z Centrum Szkoleń Profilaktycznych Edukator w Krakowie. Tematem spotkania będą „Nowe Media- cyberchoroby”. W trakcie spotkania prowadząca opowie o największych zagrożeniach Internetu, przedstawi najpopularniejsze miejsca w Internecie odwiedzane przez młodzież, wyjaśni co uzależnia w grach komputerowych oraz wskaże skuteczne sposoby reagowania rodziców.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie 18 września o godz. 15:30 w auli szkolnej. Spotkanie będzie trwało godzinę.

0

Aktualności, dla rodziców

Szanowni Państwo,

Przekazujemy list Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”. 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z informacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

0

Skip to content