Your address will show here +12 34 56 78
Biblio-news

Z okazji 150. rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego i ustanowienia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej roku 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer zapraszają uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego do udziału w konkursie multimedialnym: „Wojciech Korfanty – człowiek, który przywrócił Górny Śląsk Polsce”.


Przedmiotem konkursu jest nagranie filmu prezentującego wybrane aspekty życia i działalności politycznej Wojciecha Korfantego.

Termin przesłania karty zgłoszenia wraz z linkiem do pracy konkursowej upływa 31 marca 2023 r.

regulamin i formularz zgłoszeniowy: https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-multimedialnym-wojciech-korfanty-czlowiek-ktory-przywrocil-gorny-slask-polsce/

0

Biblio-news

Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim organizowany jest od 1996 roku. Jego celem jest przybliżenie historii oświaty polskiej i europejskiej poprzez historię krakowskiej Uczelni oraz osób ją tworzących. Biorący udział w Konkursie uczestnicy walczą o możliwość studiowania na wybranych przez siebie kierunkach studiów. Jednym z zadań przedsięwzięcia jest stworzenie uczniom z całej Polski oraz spoza jej granic możliwości poznania oferty studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zrównanie szans dostępu do nich kandydatom niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

Terminy przeprowadzenia XXVII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Wysłanie zgłoszenia będzie możliwe do 12 marca 2023 r.

Etap pierwszy – eliminacje okręgowe, odbędzie się w dniu 17 marca 2023 roku o godzinie 12.00. Będzie on polegał na rozwiązaniu testu pisemnego za pośrednictwem MS Office (100 pytań w czasie 60 minut) oraz odpowiedzi na jedno pytanie opisowe.

Etap drugi – dwudniowy finał Konkursu, przeprowadzony w Krakowie w dniach
18–19 kwietnia 2023 roku:

1) dzień pierwszy – 18 kwietnia 2023 roku:

– finałowy test pisemny (100 pytań w czasie 60 minut) o godzinie 11.00 i jedno pytanie opisowe; godzina 16.00,

– eliminacje ustne (dogrywka) dla osób, które uzyskały w finałowym teście pisemnym tę samą liczbę punktów. Do dogrywki przystępują uczestnicy, którzy zdobyli tę samą liczbę punktów z testu pisemnego i pytania opisowego, o których mowa w tiret pierwsze. Celem dogrywki jest ustalenie kolejności uczestników na liście laureatów;

2) dzień drugi – 19 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.00, uroczyste ogłoszenie wyników, gala finałowa i zamknięcie Konkursu.

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin poszczególnych etapów Konkursu. W takim przypadku zmiana ta zostanie niezwłocznie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora. Miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora nie później niż do dnia 28 lutego 2023 roku. 

Wykaz lektur obowiązujących na konkursie: https://konkurs.uj.edu.pl/wykaz-lektur

Regulamin
: https://konkurs.uj.edu.pl/regulamin

Formularz zgłoszeniowy
: https://konkurs.uj.edu.pl/formularz-zgloszeniowy

Oficjalna lista kierunków będących nagrodami dla laureatów XXVII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim:
https://konkurs.uj.edu.pl/documents/134996456/134997073/Lista+kierunk%C3%B3w_WUJ_2023.pdf/c2d8830e-330f-4113-aba3-6f993033609d
0

Biblio-news

 Dnia 2 lutego uczniowie klasy 2A wzięli udział w wycieczce do Katowic.


W pierwszej kolejności udaliśmy się z wizytą do Muzeum Śląskiego. Tam czekały na nas warsztaty z analizy obrazu w galerii polskiej sztuki nowoczesnej. Zaznajomiliśmy się ze schematem opisu dzieła malarskiego i poznaliśmy jego części składowe, takie jak: informacje ogólne, kompozycja, perspektywa, kolorystyka, światłocień i ekspresja obrazu. Na podsumowanie spotkania podjęliśmy próbę analizy obrazów pod okiem eksperta. Na koniec zwiedziliśmy pozostałą część wystawy Muzeum.

Następnym punktem wycieczki była Biblioteka Śląska. Odkrywaliśmy tajniki pracy bibliotekarza. Odwiedziliśmy pracownię zbiorów specjalnych, gdzie podziwialiśmy najstarsze zbiory biblioteczne. Cóż to było za niesamowite uczucie móc dotknąć rękopisu króla Polski, czy też ujrzeć najstarszy ekslibris. Dowiedzieliśmy się też skąd się wzięło powiedzenie „czytać od deski do deski”. W dziale digitalizacji podejrzeliśmy proces skanowania książek i innych obiektów. Na koniec Panie z działu konserwacji opowiedziały o metodach, materiałach oraz narzędziach introligatorskich służących do naprawy inkunabułów, rękopisów i białych kruków. Czy wiedzieliście, że książki są poddawane gorącym kąpielom?!0

Biblio-news

Serdecznie zapraszamy uczniów klas maturalnych oraz nauczycieli na wydarzenie”Noc Maturzystów w Rybniku”,  które odbędzie się dnia 24 lutego ( piątek ) w godzinach 17:00 – 21:00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego -filia Politechniki Śląskiej w Rybniku, przy ul. Kościuszki 54.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia Politechniki Śląskiej w Rybniku skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół średnich. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie uczniom powtórzenia materiału z matematyki oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, tuż przed egzaminami maturalnymi.UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY!

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY POPRZEZ LINK https://forms.office.com/e/t8aGXK2edp

Informuję również, że Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia Politechniki Śląskiej w Rybniku organizuje kursy przygotowujące do egzaminu ośmioklasisty oraz do egzaminu maturalnego.

Szczegóły dotyczące kursów dostępne są w linkach poniżej:

0

Biblio-news
Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa uczniów do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Marii Ewy Aulich „Śladami dotyku”. Celem konkursu jest upamiętnienie osoby i dorobku poetki Marii Ewy Aulich urodzonej w Wieluniu, związanej przez całe dorosłe życie z Warszawą. Była poetką codzienności. Potrafiła zwykłym przedmiotom, wspomnieniom codziennego życia nadać znamiona niezwykłości, czaru i ponadczasowości. Jej sylwetkę i jeden z wierzy prezentujemy w załączonej notce biograficznej. Zachęcamy do udziału w konkursie, a Państwa do zapoznania młodzieży z naszą propozycją. Nauczyciele uczniów, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają od organizatorów potwierdzenie zgłoszenia się wychowanka (z danymi placówki, nauczyciela prowadzącego i ucznia). Prace można nadsyłać do 20 marca 2023 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników 22 kwietnia 2023 roku, w Wieluniu.
Ze szczegółowym regulaminem konkursu mogą się Państwo zapoznać na internetowej stronie naszej placówki. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do naszej placówki (+48) 43 843 35 26 lub do Ewy Lachowskiej- Żarskiej (+ 48) 502-314-394, jednej z wielu osób, przyjaciół poetki żywo zainteresowanych konkursem.


REGULAMIN Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Marii Ewy Aulich  Śladami dotyku

Organizatorzy: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, Towarzystwo Przyjaciół Wielunia
Patronat: Związek Nauczycielstwa Polskiego
Patronat Honorowy: Burmistrz Wielunia
Sponsor: Zasada Bikes

Cele konkursu:
– zachowanie w pamięci osoby i dorobku poetki i dziennikarki Marii Ewy Aulich,
– zauważenie talentów poetyckich,
– prezentacja twórczości poetyckiej młodych poetów i publikacja wierszy, – doskonalenie warsztatu poetyckiego uczestników i wymiana doświadczeń.

Regulamin:
1. Zasady ogólne
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby w wieku od 15 do 30 lat (decyduje rok a nie data urodzenia), piszące w języku polskim, zamieszkałe na terenie dowolnego kraju.

2. Warunki uczestnictwa
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w formie drukowanej dwóch egzemplarzy zestawu od jednego do trzech wierszy, które nie były nigdzie publikowane (także w Internecie na ogólnodostępnych forach), nie były nagradzane w innych konkursach i nie zostały wysłane na inne, równoległe czasowo konkursy poetyckie.
Tematyka i forma wierszy jest dowolna. Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem). Do korespondencji należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem zawierającą:
a. imię i nazwisko autora, rok urodzenia,
b. adres, e-mail, numer telefonu,
c. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z Konkursem, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu Konkursu.
d. oświadczenie autora, że wiersze są jego oryginalnym dziełem i ze nie zostały opublikowane, nagrodzone i wysłane na inne konkursy o zazębiającym się terminie, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.
Termin nadsyłania prac: 20 marca 2023 r.

3. Ocena prac konkursowych
Oceny prac dokonuje jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie wierszy są brane pod uwagę: warsztat poetycki, umiejętność posługiwania się językiem, wrażliwość poetycka, walory artystyczne, intelektualne i estetyczne wiersza. Nagrodzone wiersze są recenzowane. Recenzja stanowi element uzasadnienia nominacji do przyznania nagrody lub wyróżnienia.

4. Nagrody i wyróżnienia
Jury przyznaje jedną nagrodę główną: rower ufundowany przez firmę Zasada Bikes.
Koło przyjaciół Marii Ewy Aulich funduje specjalną nagrodę w wysokości 500 zł za wiersz w kategorii: „Niezwykle o rzeczach zwykłych”, najbliższy stylowi poezji Marii Ewy Aulich. Nagroda ta jest przeznaczona na sfinansowanie wydania tomu poetyckiego laureatowi tej nagrody.
Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe (głównie książki).
Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie.
Laureaci są zawiadomieni o nominacji do nagrody, ale warunkiem jej przyznania jest osobisty odbiór (podobnie wyróżnienia). W przypadku uzasadnionej nieobecności nagroda lub wyróżnienie są przyznawane. Uzasadnieniem nieobecności może być sytuacja w kraju, ważne przyczyny natury osobistej oraz działanie siły wyższej.
Wręczenie nagród następuje w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu w terminie wyznaczonym przez Organizatora, wymienionym w p. 5. niniejszego regulaminu. W ramach gali konkursowej odbędzie spotkanie poetów (nie tylko laureatów, także pozostałych uczestników i zaproszonych gości) i warsztaty poetyckie o ustalonej wcześniej tematyce. W czasie warsztatów można również porozmawiać o swoich wierszach i wymienić się doświadczeniami.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do ich wykorzystania w ramach prowadzonych warsztatów poetyckich.

5. Terminarz Konkursu

Otwarcie Konkursu: 1-5 lutego 2023 r.
Nadsyłanie prac: do 20 marca 2023 r.
Przekazanie wierszy do oceny jurorom: do 27 marca 2023 r.
Wybór wierszy nagrodzonych i wyróżnionych: do 5 kwietna 2023 r.
Zawiadomienie uczestników o nominacji do nagrody lub wyróżnienia: do 10 kwietnia 2023 r.
Uroczyste wręczenie nagród: 22 kwietnia 2023 r.
0https://polona.pl/
–  jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. W Polonie można znaleźć najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii. Są tu obiekty reprezentujące cały przekrój dziedzin i epok: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.https://wolnelektury.pl/biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 6500 tytułów w wolnym dostępie, w tym wiele szkolnych lektur. Serwis zawiera także audiobooki.https://lektury.gov.pl/Serwis zawiera wiele szkolnych lektur, przede wszystkim te dostępne w domenie publicznej, wraz z ich wykazem oraz opisami.http://fototeka.fn.org.pl/prezentuje zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego związane tematycznie z historią filmu polskiego (filmy, ludzie, wydarzenia itp.). Wszystkie zdjęcia prezentowane w serwisie są opatrzone logo Filmoteki Narodowej i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego i innych licencji ustawowych określonych w przepisach dotyczących ochrony praw autorskich.https://ninateka.pl/unikalny zasób archiwalnych materiałów audiowizualnych: rejestracji spektakli teatralnych i operowych, koncertów, dokumentów, reportaży, animacji, filmów eksperymentalnych, które mogą stanowić ciekawe uzupełnienie lekcji. Nauczyciele i uczniowie mogą założyć konto EDU i bezpłatnie korzystać z materiałów audiowizualnych o charakterze edukacyjnym dostępnych w NINATECE EDU. Nauczyciele dodatkowo zyskują również dostęp do scenariuszy lekcji, które ułatwią prowadzenie lekcji. https://www.foto.karta.org.pl/Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA gromadzi, profesjonalnie opracowuje, zabezpiecza i udostępnia fotografie dokumentujące dzieje Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od końca XIX wieku do współczesności (życie społeczne, kulturalne, gospodarcze, modę i obyczaje).http://staropolska.pl/index.php – serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Jego zasadniczą częścią jest biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa (ŚREDNIOWIECZE – RENESANS – BAROK) oraz towarzyszący jej wybór opracowań.https://literat.ug.edu.pl/ – cyfrowa biblioteka zawierająca  znaczące  utwory  literatury polskiej  wolne  od  praw  autorskich i jest dostępna  bez ograniczeń dla celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.https://www.europeana.eu/pl – Udostępnia zbiory europejskich instytucji kultury i sztuki – użytkownicy mają dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych (książek, muzyki, dzieł sztuki i innych) z narzędziami do wyszukiwania i filtrowania, które pomogą w znalezieniu dokładnie tego, czego potrzebuje użytkownik. Wszystkie zasoby pochodzą z domeny publicznej lub są dostępne na wolnych licencjach. Biblioteka udostępnia też w bardzo atrakcyjnej wizualnie formie wystawy tematyczne partnerskich muzeów, zawierające również dzieła chronione prawami autorskimi, a także dostęp do EUscreen – bazy filmów o tematyce kulturalnej.https://www.corinth3d.com/pl – Aplikacja edukacyjna Corinth to wizualna biblioteka ponad 1500 naukowych modeli interaktywnych 3D dla szkół podstawowych i średnich, świetna pomoc edukacyjna do nauki biologii człowieka, zwierząt i roślin, paleontologii, fizyki, geologii, matematyki, astronomii lub historii. 

keep reading

0

Biblio-news

HO! HO! HO!

To już grudzień… Dlatego mam dla Was coś wyjątkowego. Odliczajmy wspólnie dni do świąt.

Pomoże nam w tym czytelniczy kalendarz adwentowy.

Codziennie będziecie mogli odkrywać książki o tematyce zimowej, których akcja często dzieje się w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

Zapraszam do wypożyczania nastrojowych książek!
https://view.genial.ly/61a4b5edcfac420dd7aa1674/interactive-content-czytelniczy-kalendarz-adwentowy
0

Biblio-news

Śląski Festiwal Nauki Katowice 
Coroczne wydarzenie, które popularyzuje naukę i sztukę w innowacyjny sposób poprzez organizację wykładów, warsztatów, stanowisk pokazowych, wystaw, koncertów, spotkań z gośćmi specjalnymi i wielu innych inicjatyw.

Już wkrótce ruszy 6 edycja festiwalu, a wszystkie wydarzenia i informacje znajdują się na stronie :

https://www.slaskifestiwalnauki.pl/Poniżej znajdziesz materiały multimedialne z dotychczasowych edycji festiwalu z podziałem na obszary wiedzy: przyrodę, technikę, nauki humanistyczno-społeczne, nauki ścisłe, medycynę i  zdrowie oraz sztukę.
MÓZGO-TEKA, czyli biblioteka dla mózgu


Młodzi budują miasto nauki – konkurs

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych naszego województwa, a nagrodą jest prezentacja wyników 5 grudnia podczas 6. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach.
To pierwsza inicjatywa, która opiera się na pracy zespołowej – powstanie 5 drużyn, które pod opieką mentora będą pracować nad rozwiązaniem problemów w ramach poniższych obszarów:

1. KLIMAT I ŚRODOWISKO

2. ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA

3. PRZEMYSŁY PRZYSZŁOŚCI

4. DZIEDZICTWO PRZEMYSŁOWE I KULTUROWE

5. INNOWACJE SPOŁECZNE.

Uczniowie nie muszą nic mieć, nic prezentować, powinni po prostu chcieć pracować w grupie, być osobami zaangażowanymi w sprawy społeczne i pozytywnie patrzeć na szykujące się zmiany. 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/licealisto-juz-teraz-mozesz-zglosic-sie-do-budowania-miasta-nauki

To najlepszy czas, aby młodzi ludzie wykazali inicjatywę, podzielili się swoimi pomysłami i zaczęli działać czując wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Zgłoszenia tylko do 20 listopada.

0

Biblio-news

https://mbpzory.pl/n,konkurs-na-zwiastun

Uczniowie naszej szkoły w składzie: Marta Foltyn, Zofia Staniek, Justyna Wróbel, Kamila Kubas, Wiktoria Karpińska

pod opieką Pani Agnieszki Zeh-Wypasek zajęli I miejsce!!!
Zadaniem konkursowym było stworzenie zwiastuna filmowej adaptacji książki. Wybór padł na „Tajemnica kamienicy” A. Stelmaszyk.
Zobaczcie sami: https://fb.watch/h77pUSdLmf/

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach organizuje konkurs dla młodzieży szkolnej. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu zwiastuna filmowej adaptacji książki polskiego autora z wykorzystaniem dowolnej techniki animacyjnej i filmowej. Ocenie będzie podlegać pomysł oddający ducha książki oraz możliwość promocji literackiego pierwowzoru.

Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 5-28 listopada 2022 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi 30 listopada 2022 roku. 

Materiały konkursowe w formie pliku filmowego lub odnośnik do dysku internetowego należy przesłać na adres mailowy: konkursbibliotekazory@gmail.com do 28 listopada 2022 r. wraz z Kartą zgłoszeniową. Do głównych celów Konkursu należy popularyzacja wśród dzieci i młodzieży literatury dziecięcej i młodzieżowej. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

Spot filmowy zwany dalej „Zwiastunem” przygotowywany jest przez osobę lub zespół w skład którego mogą wchodzić wyłącznie osoby, które nie ukończyły 26 lat. Dodatkowo osoba lub zespół musi posiadać opiekuna – osobę pełnoletnią, zwaną dalej „Uczestnikiem”, która w imieniu uczestnika(-ów) dokona zgłoszenia Utworu do Konkursu. Zespół może liczyć maksymalnie 5 osób.

Czas trwania Zwiastunu nie może przekroczyć 2 minut. Zwiastun powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w Zwiastunie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.

Zwiastun musi być opisany według schematu: tytuł filmu oraz imię i nazwisko Uczestnika Konkursu. O zakwalifikowaniu Zwiastunu do Konkursu decyduje Organizator. Zwiastuny nagrodzone w Konkursie mogą zostać wyemitowane na stronie internetowej Organizatora i w mediach.

Członkowie Jury Konkursu przy ocenie wezmą pod uwagę następujące kryteria: 1) zgodność tematu Zwiastuna z tematyką Konkursu; 2) oryginalność podejścia do tematu i pomysł; 3) wartość merytoryczną; 4) wartość artystyczną; 5) wartość techniczną. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.mbpzory.pl.

 

0

Biblio-news

Jak dołączyć do akcji Czytaj PL 2022?

w dziale Akcja Czytaj PL/Czytelnik XXI wieku/Dla zabieganych/Jak czytać? by


https://czytajpl.pl/

Ruszyła ogólnopolska akcja Czytaj PL


W tym roku zasób książek w akcji Czytaj PL powiększył się o bibliotekę dla młodzieży.

Oto krótki przewodnik jak korzystać z 18 darmowych bestsellerów:

Krok 1: Zainstaluj aplikację Woblink.

Jeśli jesteś użytkownikiem smartfona lub tabletu z systemem Android lub iOS, wejdź do Sklepu Google Play lub iStore’a. Następnie pobierz najnowszą wersję aplikacji Woblink, a następnie zaloguj się do niej lub stwórz nowe konto. Jeśli miałeś lub miałaś już aplikację Woblink, pamiętaj o zaktualizowaniu jej!

Krok 2: Znajdź kod QR i zeskanuj go w aplikacji!

Jeśli chcesz wejść do akcji Czytaj PL potrzebny ci będzie kod QR. Gdzie go znaleźć? Pojawił się on na stronie głównej akcji, a także na plakatach w szkole, na social mediach i u wielu internetowych twórców. Dla ułatwienia wejścia do akcji, kod QR prezentujemy…

TUTAJ!

Krok 3: Zaloguj się lub zarejestruj zupełnie za darmo.

Jeżeli jesteś już użytkownikiem Woblinka możesz zalogować się loginem i hasłem, którego używałeś lub używałaś do tej pory. Jeżeli pierwszy raz masz do czynienia z Woblinkiem, zarejestruj się całkowicie bezpłatnie i błyskawicznie. Wystarczy, że podasz maila i wymyślisz hasło (które zapamiętasz!).

Krok 4: Wybierz książkę i delektuj się czytaniem i słuchaniem!

Po zalogowaniu lub rejestracji aplikacja powinna przenieść cię do „karuzeli”, z której możesz wybrać jedną z 18 bestsellerowych książek, która zostanie dodana do twojej półki. Jednocześnie na półce możesz mieć po jednej książce z bibliotek (jedną z Czytaj PL i drugą z Upoluj swoją książkę). Książki możesz wymieniać w dowolnym momencie.


Więcej o akcji na stronie  https://akcja.czytajpl.pl/

0

Skip to content