Aktualności

Informacje dla maturzystówINFORMACJA DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

 

7 lipca br. pomiędzy godz. 8:00 a 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login                   i hasło (obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Jeśli ktoś z Państwa zagubił login można podejść osobiście do szkoły 6 lipca ( czwartek ) pomiędzy godziną 12:00 a 14:00 lub w piątek przed 8 rano.

W szkole w sali 108 ( technikum ) i sali 107 ( liceum ) świadectwa maturalne będą do odbioru w godzinach 12.00 – 13.30. Do odbioru będą także dyplomy potwierdzające tytuł technika                  w danym zawodzie oraz dokumentacji od pielęgniarki szkolnej

 

EGZAMIN  MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM – SIERPIEŃ 2023

Kto jest uprawiony do zdawania egzaminu?

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej na poziomie podstawowym, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów                        z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Kiedy i gdzie złożyć deklarację?

Absolwent  w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego nie później niż do 14 lipca 2023 r. składa pisemne Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7), zgodnie                          z ostateczną deklaracją. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej szkoły, w której przystąpił do egzaminu maturalnego w terminie głównym w maju tego roku.

Kiedy i gdzie będzie przeprowadzony egzamin?

Część pisemna egzaminu w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00 w szkole, w  której absolwent przystępował do egzaminu maturalnego w terminie głównym (w maju 2023 r.). Egzaminy ustne odbędą się 21 sierpnia 2023 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach 8 września 2023 r.