Aktualności, Projekt

EFS 2014 – 2020  Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory  

EFS 2014 – 2020 

Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory 

Miasto Żory realizuje projekt pt. „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   
Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 
Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs 

Celem tego projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Żorach oraz w trzech żorskich szkołach podstawowych: SP 15 z Oddziałami Sportowymi, SP 6 im. Tadeusza Kościuszki i SP 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego. Projekt obejmie grupę 502 uczniów i 172 nauczycieli z tych szkół. 

W ramach tego projektu  zaplanowano: 
– organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową,  kół zainteresowań, laboratoriów i warsztatów 
– organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE 
-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli 
-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych 

Wartość projektu: 1 320 268,64 zł 

Wartość dofinansowania: 1 188 241,78 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości  1 122 228,34 zł 

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 r. – 31.12.2022 r. 

 

Author


Avatar