Your address will show here +12 34 56 78
Aktualności, o szkole


Deklaracja dostępności cyfrowej

Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera Żory www.zs2zory.pl


Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

· filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych,

· część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

· mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

· filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

· część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartłomiej Polak. Kontaktować można się przez admin@zs2zory.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 32 43 42 076.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

1. Budynek ZS Nr 2 położony przy ulicy Boryńskiej 2 w Żorach nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.

2. Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych.

3. Korytarze, schody oraz platforma dla niepełnosprawnych znajdujące się w budynku są ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz wzroku.

4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, portier)

5. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacji i portierzy)

6. W pobliżu wymienionych lokalizacji na parkingach publicznych znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych

7. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Deklaracja dostępności informacyjno-komunikacyjnej

1. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę.

2. Zapewnienie komunikacji na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika portierni o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.

0

o szkoleGABINET CZYNNY

Poniedziałek 8:00 -14:50 
Wtorek 8:00 -14:50 
Środa 8:00 -14:50 
Czwartek 8:00 -14:50 
Piątek 8:00 -14:50 

Pielęgniarka szkolna

Agnieszka Kubaczyńska – Szmidt


Działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) informuję, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących:1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub klasy I oraz w klasie III, V, VII szkoły podstawowej, w klasie I oraz ostatniej szkoły ponadpodstawowej, a także kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym,2. opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i wporozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,3. udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów,4. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,5. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów organizacji  warunków sanitarnych w szkole.

Wyrażenie sprzeciwu wobec objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną wymaga formy pisemnej (zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy). Jednocześnie informuję, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych.

W celu zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem podczas pobytu w szkole, proszę o bieżące informowanie pielęgniarki szkolnej
o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka.

  

0

o szkole

 

25 maja 2018 r. miały miejsce oficjalne obchody czterdziestolecia istnienia naszej szkoły. Zaproszeni na nie zostali byli pracownicy, nauczyciele, absolwenci, a także przedstawiciele instytucji, uczelni, organizacji, z którymi szkoła współpracuje.

Wspólne świętowanie zainicjowano Mszą św. w kościele św. Stanisława BM, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna, po czym odbyła się uroczysta akademia. Rozpoczęła ją pani dyrektor Janina Satława, przypominając historię szkoły. Mówiła o jej rozwoju, przeobrażeniach (od Zasadniczej Szkoły Górniczej poprzez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 aż do obecnego Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera) i bardzo licznych sukcesach, którymi nasza szkoła może się poszczycić. Świadczą one o wysokim poziomie kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego, powodują, że zajmujemy wysokie miejsca w rankingach szkół ponadgimnazjalnych. Podkreśliła, że bazując na tradycji, stosujemy nowoczesne metody pracy, dbając o jakość kształcenia i przyjazną atmosferę. Realizujemy liczne projekty, dzięki którym młodzież ma możliwość rozwoju zainteresowań, poznania innych kultur i zdobycia doświadczenia cennego na rynku pracy.

Gratulacje, podziękowania i życzenia na ręce dyrekcji szkoły składali szacowni goście, wśród których znaleźli się m.in. Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha, brat naszego Patrona Kazimierz Tischner reprezentujący Rodzinę Szkół Tischnerowskich, przedstawiciele wyższych uczelni, które objęły patronatem naszą szkołę, pracodawcy wspierający nas w procesie kształcenia zawodowego oraz reprezentanci władz oświatowych, miejskich i wojewódzkich.

Podczas uroczystości Przewodniczący Kapituły Sejmiku Śląskiego Jacek Świerkocki wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego dyrektor szkoły Janinie Satławie i jej poprzedniczce Danucie Raziuk. Odznaczony również został Sztandar Szkoły.

Jubileusz był okazją do podsumowań, wspomnień, wzruszających spotkań osób, które tworzyły i tworzą oblicze naszej szkoły. Mogliśmy powspominać i przyjrzeć się jej życiu na przestrzeni tych czterdziestu lat także dzięki przygotowanej na tę okazję prezentacji multimedialnej i występowi naszych szkolnych artystów, którzy zaprezentowali musical odnoszący się do jej historii. W tym i następnym dniu mogliśmy poczęstować się urodzinowym tortem i innymi pysznościami.
Uroczystość poprowadzili nauczyciele: Anna Król-Piekarczyk i Andrzej Mazur.

Życzymy całej społeczności szkolnej dalszych sukcesów, satysfakcji z pracy i nauki oraz rozwoju w twórczej i przyjaznej atmosferze.0

o szkoleŻory
to typowe miasto słowiańskie położone na Płaskowyżu Rybnickim w południowej części województwa śląskiego u wrót Bramy Morawskiej, gdzie od dawna krzyżowały się szlaki handlowe i komunikacyjne. W średniowieczu Żory były grodem obronnym jak i ośrodkiem handlu krajowego i międzynarodowego. Charakter obecnego miasta ukształtowały przeszłość jak i współczesna rzeczywistość.          .

Wraz z rozwojem górnictwa w Rybnickim Okręgu Węglowym wzrastało zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza górników.  Żory wykorzystały tę sytuację.

W 1977 roku powstała Zasadnicza Szkoła Górnicza. Od początku cieszyła się wielkim zainteresowaniem młodzieży oraz uznaniem w lokalnym środowisku.

 

W początkowym okresie funkcjonowania szkoły grono pedagogiczne było stosunkowo nieliczne, składało się głównie z mężczyzn i kilku zaledwie pań. 

Ten ośrodek kształcący przedstawicieli przyszłych zawodów górniczych posiadał  dobrą bazę materialną i zaplecze warsztatowo-internatowe.  Warsztaty wzniesione na zapleczu szkoły (obecnie przekazane Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej) pozwalały uczniom młodszych klas, którzy nie mogli odbywać praktyk w warunkach kopalnianych na stopniowe oswajanie się z przyszłymi warunkami pracy.  W tym celu korzystali z przygotowanej dla n.ich sztolni, stolarni, ślusarni, czy też warsztatu mechanicznego.  

  Uczniowie mieli bardzo dobre warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i aktywności sportowej (szkoła wzbogaciła się z czasem o boiska, bieżnię a także basen).Uczniowie mogli także próbować swoich sił i rozwijać umiejętności artystyczne na zajęciach pozalekcyjnych w zespole instrumentalnym i chórze.  Swoje umiejętności prezentowali na wszystkich szkolnych uroczystościach. Ta działalność artystyczna dawała im możliwość miłego i pożytecznego spędzania czasu.  

Szkoła z racji swego profilu pielęgnowała również święta i tradycje.  Do najważniejszych należały Obchody Dnia Górnika, tradycyjnej Barbórki.  Głównym punktem tego dnia była uroczysta akademia, podczas której ważnym punktem programu był tzw. „skok przez skórę”, czyli symboliczne przyjęcie do braci górniczej.

Z czasem szkoła poszerzyła się o technikum. Wychowawcą pierwszego rocznika 5-letniego Technikum Górniczego była pani Danuta Raziuk – późniejsza długoletnia dyrektor Zespołu Szkół nr 2. Po zakończeniu nauki uczniowie technikum przystępowali do egzaminu z przygotowania zawodowego a po jego zdaniu otrzymywali tytuł technika podziemnej eksploatacji złóż.  Po ukończeniu szkoły górniczej absolwenci mieli zapewnioną pracę w kopalniach. Wielu uczniów kontynuowało naukę na studiach.

W kolejnych latach szkoła podlegała kilkakrotnym przekształceniom, aby z typowej jak na tamte lata szkoły zawodowej stać się szkołą średnią. Znacznie zwiększyła się liczba uczniów, np. w roku szkolnym 1987 /88 były 24 oddziały klasowe, sa już w latach 90-tych 45.  Lekcje rozpoczynały się o godz. 7.10 i trwały do godziny 19.10.

Szkoła zmieniała również swą nazwę i tak od 01.09.1987 do 31.08.1990 funkcjonowała jako Zespół Szkól Nr 2 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, w skład którego wchodziły: ZSG KWK XXX-lecia PRL, ZSG KWK „ZMP”, Technikum Górnicze.

01.09.1990 powstał Zespól Szkół Nr 2 Wspólnoty Węgla Kamiennego, przekształcony później w Zespól Szkól Nr 2 Państwowej Agencji Węgla Kamiennego. Ponadto zostało utworzone ll Liceum Ogólnokształcące. Obie szkoły o takiej nazwie funkcjonowały odrębnie aż do 31.08.1993 r.

W 1991 r.  w skład Zespołu Szkół Nr 2 Państwowej Agencji Węgla Kamiennego weszła także Zasadnicza Szkoła Handlowa.

W kolejnych latach szkoła była nadal przeobrażana. I tak od 01.09.1997 roku utworzono Technikum Mechaniczne, a od 01.09.1999 funkcjonowało Policealne Studium Zawodowe. Obie szkoły też weszły w skład Zespołu Szkół Nr 2.

 

Od 15.06.2002 r. (od dnia nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera) szkoła nosi nazwę Zespół Szkól Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera i obejmuje: lI Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Profilowane, Technikum Nr 2 oraz Szkolę Policealną.

Il Liceum Ogólnokształcące, lI Liceum Profilowane i Technikum Nr 2 są to już szkoły ponadgimnazjalne – efekt reformy oświaty z 1999 roku. Od paru lat w murach szkoły kształci się kolejne już pokolenie – dzieci pierwszych absolwentów. Świadczy to o przywiązaniu do szkoły oraz o zaufaniu jakim darzą jej pracowników rodzice.

Obecnie w murach szkoły gościmy uczniów przybyłych w wyniku kolejnej reformy szkolnictwa – likwidującej funkcjonowanie gimnazjów, zaś placówka nosi nazwę Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera  i obejmuje Liceum nr 2 oraz Technikum nr 2 w Żorach. Technikum każdego roku poszerza się o nowe kierunki ( np. technikum logistyczne, hotelarskie, multimediów, portów i terminali)

Z biegiem lat, w miarę jak szkoła się rozrasta, przybywa także kadry pedagogicznej. Od dłuższego już czasu w szkole pracuje kilkudziesięciu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych.

Obecna pani dyrektor – Janina Satława jest związana ze szkołą od początku swej nauczycielskiej drogi; polonistyczną pasję łączy od lat z troską o nowoczesną wizję placówki.

Szkoła może pochwalić się wieloma wyróżnieniami, w tym tytułem „Srebrnej Szkoły” – który przysługuje już placówce trzeci raz ( według Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, szkoła jest wśród 200 najlepszych techników sklasyfikowanych w Rankingu Szkół PERSPEKTYWY 2020).

Szkola współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi oraz kulturalnymi i jest objęta patronatem  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Śląskiej Izby Gospodarczej.

Uczniowie zarówno liceum jak i technikum chętnie reprezentują szkołę w licznych konkursach oraz olimpiadach ( np. w olimpiadzie logistycznej, gdzie mamy co roku laureatów), a także w zawodach sportowych. Na uwagę zasługuje także prężnie rozwijający się wolontariat i uczniowskie działania charytatywne.

Szkoła jest placówką otwartą na rozwój oraz innowacje pedagogiczne. Od lat praktykowana jest międzynarodowa wymiana młodzieży w projekcie Erasmus, a w tym – zagraniczne staże zawodowe, wysoko oceniane pod względem realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

 

 

 

 

 

 

0

o szkole
Sekretariat szkoły czynny:

W okresie wakacyjnym oraz ferii zimowych sekretariat czynny w godzinach 8:00 – 14:00

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
od 7:00 do 15:00


Piątek – dzień kancelaryjny

DLA UCZNIÓW:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek

od 9:00 do 13:00
 
0

Skip to content