Your address will show here +12 34 56 78
Aktualności, o szkole


Deklaracja dostępności cyfrowej

Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera Żory www.zs2zory.pl


Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

· filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych,

· część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

· mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

· filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

· część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartłomiej Polak. Kontaktować można się przez admin@zs2zory.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 32 43 42 076.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

1. Budynek ZS Nr 2 położony przy ulicy Boryńskiej 2 w Żorach nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.

2. Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych.

3. Korytarze, schody oraz platforma dla niepełnosprawnych znajdujące się w budynku są ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz wzroku.

4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, portier)

5. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacji i portierzy)

6. W pobliżu wymienionych lokalizacji na parkingach publicznych znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych

7. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Deklaracja dostępności informacyjno-komunikacyjnej

1. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę.

2. Zapewnienie komunikacji na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika portierni o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.

0

o szkole

 

25 maja 2018 r. miały miejsce oficjalne obchody czterdziestolecia istnienia naszej szkoły. Zaproszeni na nie zostali byli pracownicy, nauczyciele, absolwenci, a także przedstawiciele instytucji, uczelni, organizacji, z którymi szkoła współpracuje.

Wspólne świętowanie zainicjowano Mszą św. w kościele św. Stanisława BM, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna, po czym odbyła się uroczysta akademia. Rozpoczęła ją pani dyrektor Janina Satława, przypominając historię szkoły. Mówiła o jej rozwoju, przeobrażeniach (od Zasadniczej Szkoły Górniczej poprzez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 aż do obecnego Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera) i bardzo licznych sukcesach, którymi nasza szkoła może się poszczycić. Świadczą one o wysokim poziomie kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego, powodują, że zajmujemy wysokie miejsca w rankingach szkół ponadgimnazjalnych. Podkreśliła, że bazując na tradycji, stosujemy nowoczesne metody pracy, dbając o jakość kształcenia i przyjazną atmosferę. Realizujemy liczne projekty, dzięki którym młodzież ma możliwość rozwoju zainteresowań, poznania innych kultur i zdobycia doświadczenia cennego na rynku pracy.

Gratulacje, podziękowania i życzenia na ręce dyrekcji szkoły składali szacowni goście, wśród których znaleźli się m.in. Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha, brat naszego Patrona Kazimierz Tischner reprezentujący Rodzinę Szkół Tischnerowskich, przedstawiciele wyższych uczelni, które objęły patronatem naszą szkołę, pracodawcy wspierający nas w procesie kształcenia zawodowego oraz reprezentanci władz oświatowych, miejskich i wojewódzkich.

Podczas uroczystości Przewodniczący Kapituły Sejmiku Śląskiego Jacek Świerkocki wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego dyrektor szkoły Janinie Satławie i jej poprzedniczce Danucie Raziuk. Odznaczony również został Sztandar Szkoły.

Jubileusz był okazją do podsumowań, wspomnień, wzruszających spotkań osób, które tworzyły i tworzą oblicze naszej szkoły. Mogliśmy powspominać i przyjrzeć się jej życiu na przestrzeni tych czterdziestu lat także dzięki przygotowanej na tę okazję prezentacji multimedialnej i występowi naszych szkolnych artystów, którzy zaprezentowali musical odnoszący się do jej historii. W tym i następnym dniu mogliśmy poczęstować się urodzinowym tortem i innymi pysznościami.
Uroczystość poprowadzili nauczyciele: Anna Król-Piekarczyk i Andrzej Mazur.

Życzymy całej społeczności szkolnej dalszych sukcesów, satysfakcji z pracy i nauki oraz rozwoju w twórczej i przyjaznej atmosferze.0

o szkole
Sekretariat szkoły czynny:

Poniedziałek, wtorek, środa
od 7:00 do 15:00

Czwartek
od 7:00 do 16:00

Piątek – dzień kancelaryjny

DLA UCZNIÓW:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek

od 9:00 do 13:00
 
0

Skip to content