Biblio-news

Międzyszkolny konkurs na plakat „Czytam, bo…”

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie na plakat „Czytam, bo…”

Regulamin konkursu dostępny https://bsip.miastorybnik.pl/bo/czytam.htm

Adresaci:  Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego
Cele konkursu:
1) Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 
2) Rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz ćwiczenie sprawności manualnej;
3) Twórcza organizacja czasu wolnego – inicjowanie i pogłębianie zainteresowań i pasji;
4) Możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej.

Kategorie wiekowe:

Kategoria I – uczniowie klas I-III
Kategoria II – uczniowie klas IV-VI
Kategoria III – uczniowie klas VII-VIII
Kategoria IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Forma pracy:

PLAKAT wykonany dowolną techniką, koniecznie formatu A3, ilustrujący temat konkursu (należy unikać wszelkich materiałów sypkich). Praca powinna być przygotowana przez ucznia odręcznie, samodzielnie i indywidualnie
z zachowaniem wszelkich praw autorskich. 

Zasady organizacyjne konkursu
1) Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
2) Z danej szkoły na konkurs można przesłać maksymalnie 3 prace z każdej kategorii wiekowej. Jeżeli zajdzie potrzeba (wpłynie więcej prac konkursowych), to należy przeprowadzić eliminacje szkolne. Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialny jest wyznaczony nauczyciel.
3) Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi prawa do opublikowania danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji prac na wystawie oraz na stronie internetowej konkursu.
4) Prace konkursowe oceni trzyosobowa komisja.
5) Organizator przewiduje nagrody (1, 2 i 3 miejsca) oraz ewentualne wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Terminy:
1) Prace konkursowe można przekazywać złożone na pół w kopertach A4:
– pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do 31 marca 2022 roku na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
44-240 Żory, ul. Szkolna 8
z dopiskiem: Konkurs „Czytam, bo…”;
– lub osobiście do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku ul. B. Chrobrego 27.
Do koperty z plakatem należy dołączyć zaklejoną kopertę opisaną jak w metryczce z plakatu. Do niej należy włożyć wypełnioną czytelnie Kartę uczestnictwa (Załącznik nr 1) podpisaną przez rodzica (osobę uprawnioną do reprezentowania dziecka) lub pełnoletniego ucznia. Brak podpisanej Karty jest równoznaczny z niedopuszczeniem pracy do udziału w konkursie.
2) Ogłoszenie wyników oraz prezentacja najbardziej interesujących prac odbędzie się 23 kwietnia 2022 roku (w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich) w formie wirtualnej na stronie internetowej TNBSP oddział w Rybniku: bsip/miastorybnik.pl. Jeśli warunki na to pozwolą, zostanie zorganizowany wernisaż połączony z wręczeniem nagród.

Author


Avatar