Biblio-news

Konkurs na plakat


Międzyszkolny konkurs na Plakat promujący twórczość Fredry

z okazji Roku Aleksandra Fredry


Organizator:
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku


REGULAMIN KONKURSU

Adresaci:

Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Cele konkursu:

 • Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz ćwiczenie sprawności manualnej;
 • Twórcza organizacja czasu wolnego – inicjowanie i pogłębianie zainteresowań i pasji;
 • Możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej.

Kategorie wiekowe:

Kategoria I – uczniowie klas I-III

Kategoria II – uczniowie klas IV-VIII

Kategoria III –  uczniowie szkół ponadpodstawowych

Forma pracy:

PLAKAT wykonany dowolną techniką, koniecznie formatu A3, ilustrujący temat konkursu (należy unikać wszelkich materiałów sypkich).

Praca powinna być przygotowana przez ucznia odręcznie, samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich. Na odwrocie pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną metryczkę (najlepiej komputerowo lub drukowanymi literami) wg wzoru zamieszczonego w załączniku.

Zasady organizacyjne konkursu

 • Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
 • Z danej szkoły na konkurs prosimy przesłać najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej.
 • Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi prawa do opublikowania danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji prac na wystawie oraz na stronie internetowej konkursu.
 • Prace konkursowe oceni trzyosobowa komisja.
 • Organizator przewiduje nagrody oraz ewentualne wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Terminy:

 • Prace konkursowe dostarczamy do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku B. Chrobrego 27, 44-200 Rybnik do 25 kwietnia 2023 r.:

– pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  z dopiskiem  Fredro
lub osobiście

2) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej TNBSP oddział w Rybniku: bsip/miastorybnik.pl, a opiekunów wraz z laureatami zaprosimy na galę drogą mailową.

Informacje dodatkowe:

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 • Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo przekazania prac na cele związane z promocją czytelnictwa.
 • Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl.
 • Ewentualne pytania można kierować pod adres rybnik@gmail.com.

 

Załącznik do regulaminu konkursu „Plakat promujący twórczość Fredry”

Metryczka:

Wiek i klasa

Imię i nazwisko autora

Nazwa i adres szkoły/

oraz e-mail szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna oraz jego e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  dziecka/ lub swoich danych (dotyczy pełnoletniego uczestnika) oraz publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ochronie wizerunku  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu przekazanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

 

—————————————————————————————————
miejscowość, data, podpis rodzica / prawnego opiekuna autora / lub pełnoletniego autora

Author


Avatar