Your address will show here +12 34 56 78
Kandydat na nauczycielaKLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. ks. Prof. J. Tischnera w Żorach, ul. Boryńska 2, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@zs2zory.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Borkowska. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: e.borkowska@zs2zory.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko nauczyciela na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, a także z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych,
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji. Natomiast dane wyłonionego kandydata zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 4. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 5. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 6. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 7. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
 8. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 9. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO
 10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 11. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
16. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie.
17. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

0

Przetwarzanie wizerunku
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. ks. Prof. J. Tischnera w Żorach, ul. Boryńska 2, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@zs2zory.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Borkowska. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: e.borkowska@zs2zory.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
 4. rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku administratora
 5. zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do administratora
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 7. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 8. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe w celu realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących,
 9. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni,
 10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
  2. informacji o istnieniu monitoringu, jego celach, zakresie itp.,
  3. usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych,
  4. anonimizacji wizerunku,
  5. przetwarzania wizerunku przez ograniczony czas,
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
0

Rekrutacja uczniów RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. ks. Prof. J. Tischnera w Żorach, ul. Boryńska 2, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@zs2zory.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Borkowska. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: e.borkowska@zs2zory.pl
 3. Dane osobowe dzieci rekrutujących się do szkoły, ich rodziców oraz opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • 9 ust. 2 lit h RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
 4. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego,
 5. Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacyjnym przechowywane będą nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Natomiast, dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do szkoły przechowywane będą przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wzniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem (art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe),
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 8. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 9. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 10. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
 11. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 12. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 13. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do szkoły, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie,
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

0

Polityka prywatności i wykorzystywania plikó cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Ochrona prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe naszych interesantów, kontrahentów oraz innych osób odwiedzających naszą stronę internetową. Niniejsza polityka prywatności w przejrzysty sposób przedstawia oraz wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania wszystkich danych osobowych. Zawiera także procedurę wykorzystywania ciasteczek Cookies. Stosowane są najnowocześniejsze środki techniczne oraz organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności skierowana jest do wszystkich osób korzystających ze strony internetowej naszej jednostki. Obowiązuje ona od 26 marca 2024 roku.  

 

DEFINICJE:

 

 1. Administrator –  podmiot, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych osób jest Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach.
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 3. Strona internetowa: http://zs2zory.pl/.
 4. Podmiot przetwarzający – podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 6. Odbiorca/Użytkownik – osoby odwiedzające stronę internetową naszej jednostki.
 7. Polityka – niniejsza polityka prywatności, obowiązująca od 26 marca 2024 roku.
 8. Pliki Cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach użytkowników (np. na laptopie, komputerze, tablecie lub telefonie) przesyłane przez strony internetowe.

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Danych Osobowych wszystkich użytkowników strony internetowej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  jest Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach, ul. Boryńska 2, 44-240 Żory.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą adresu mailowego: sekretariat@zs2zory.pl oraz telefonicznie pod numerem: 32 4342076.

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z inspektorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresami: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.

 

 

 

 

JAK POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE ORAZ JAKI RODZAJ TWOICH DANYCH PRZETWARZAMY?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie w trakcie Twojego kontaktu z nami z wykorzystaniem adresu mailowego lub numeru telefonu dostępnego na stronie internetowej. Administrator przetwarza Twoje następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje zawarte w treści wiadomości za pośrednictwem adresu e-mail,
 2. w związku z wykorzystywaniem plików cookies będą to: informacje o komputerze (adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego), informacje o wizytach oraz korzystaniu z naszej witryny (źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlania stron i ścieżki nawigacji w witrynie), a także informacje, które generowane są podczas korzystania z naszej strony internetowej (kiedy, jak często i w jakich okolicznościach korzystasz z naszej witryny internetowej,

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem e-mail lub telefonu będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów: 

 • Komunikowania się z Tobą. Używamy Twoich danych osobowych do komunikowania się z tobą za pośrednictwem Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu,
 • Zapewnienia bezpieczeństwa. Używamy Twoich danych osobowych do zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, w tym weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony; w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości,
 • Zapobiegania oszustwom. Używamy Twoich danych osobowych w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz ich wykrywania w celu ochrony bezpieczeństwa użytkowników,
 • Używamy danych osobowych w celu personalizacji naszej strony dla Ciebie,
 • Rozpatrzenia skarg i zapytań. Używamy Twoich danych osobowych w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie lub w związku z naszą witryną skarg, a także w celu odpowiedzi na kierowane przez ciebie pytania,
 • Umożliwienia korzystania ze strony internetowej. Używamy Twoich danych osobowych w celu umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej,

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzamy Twoje dane:

 1. Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO). Administrator przetwarza Twoje dane osobowe m.in na podstawie przepisów świadczenia usług drogą elektroniczną,
 2. Gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe udostępniane są podmiotom zależnym od administratora. Przestrzegają oni równie wysokiego standardu dbałości o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Udostępnianie odbywa się w ściśle określonych celach i w sposób opisany poniżej:

 • Udostępniamy Twoje dane osobowe organom władzy publicznej oraz podmiotom realizującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, wyłącznie w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym z administratorem, którzy na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe m.in. firma prowadzącą i obsługująca naszą stronę internetową.
 • Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom realizującym zadania administratora m. in. dostawca oprogramowania, operator pocztowy,
 • Udostępniamy stronom trzecim informacje statystyczne o naszych użytkownikach; osoby trzecie nie mają możliwości identyfikacji żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji.

 

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EOG?

W głównej mierze podmioty przetwarzające i gromadzące dane osobowe na naszej stronie internetowej pochodzą z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Poza EOG swoją siedzibę posiada jedynie podmiot współpracujący w zakresie dostarczania usług statystycznych naszej strony internetowej, który korzysta z narzędzia Google Analytics – Firma Google Inc. posiada swoją siedzibę w USA. Podmiot ten zobowiązany jest do przestrzegania zasad ujętych w programie Tarczy Prywatności UE – USA, które dotyczą gromadzenia, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej -w związku z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, a także klauzul przyjętych przez Komisję UE.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów; nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. Dokumenty elektroniczne zawierające dane osobowe zachowamy także, jeżeli:

 1. uznamy, że dane mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych,
 2. będą wymagać tego przepisy prawa,
 3. uznamy, że dane mogą mieć znaczenie w trakcie ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw.

JAKIE MASZ PRAWA WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych wiąże się z koniecznością respektowania przysługujących Ci praw. Celem zapewnienia ich realizacji wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się kontaktować wysyłając maila na adresy: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.  Przysługuje ci:

 

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa umożliwia przekazanie Tobie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe z Tobą związane, a jeżeli tak, przysługuje Ci wtedy prawo do otrzymania kopii danych osobowych. Dodatkowo pozwoli Ci również na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem.

 

 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne, nieprawdziwe lub nieaktualne masz możliwość żądania poprawienia wskazanych informacji. Pamiętaj, że realizując Twoje żądanie jesteśmy zobowiązany zweryfikować poprawność przekazanych nam nowych danych osobowych z Tobą związanych.

 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że gdy wniesiesz sprzeciw wobec dalszego przetwarzania, musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa pozwala Ci zażądać ograniczenia dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 

 • Gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
 • Gdy okaże się, że nasze przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Gdy Twoje dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Mamy obowiązek niezwłocznie usunąć Twoje dane osobowe:

 

 • Gdy Twoje dane nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • Gdy zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Gdy cofnąłeś zgodę na podstawie której przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe,
 • Gdy przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku narzuconego przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Pamiętaj, że nie zawsze jesteśmy zobowiązani usunąć Twoje dane, w szczególności gdy przetwarzanie ich jest konieczne aby wypełnić obowiązek prawny.

 

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jest odpowiednie wtedy, kiedy uznasz, że przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolność. Prawo do sprzeciwu możesz uzasadnić związaną z Twoją osobą szczególną sytuacją z której wynika, że przetwarzanie Twoich danych osobowych łamie Twoje prawa lub wolność. W niektórych szczególnych sytuacjach możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności. Głównie w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej oraz przeciwdziałanie oszustwom. W wskazanych przypadkach prawo to nie łączy się z prawem do usunięcia danych.

 

 • Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz otrzymać osobiście lub dostarczyć wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w powszechnym formacie nadających się do odczytu maszynowego możesz skorzystać z prawa do przeniesienia Twoich danych.

 

 • Prawo do wniesienia skargi. Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pomimo tego że masz prawo do skargi będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli przed wniesieniem skargi, dasz nam szansę zająć się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Z tego powodu bardzo prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

JAK BEZPIECZNE SĄ INFORMACJE O MNIE?

 • Staramy się o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników strony internetowej, dlatego nieustannie pracujemy nad zabezpieczeniem oraz ochroną Twoich danych osobowych podczas transmisji za pomocą specjalistycznych protokołów szyfrowania oraz dedykowanego oprogramowania.

 

 • Na bieżąco organizujemy, utrzymujemy i aktualizujemy fizyczne, elektroniczne oaz proceduralne zabezpieczenia danych osobowych związane z pozyskiwaniem, przechowywaniem oraz ujawnieniem danych osobowych naszych użytkowników. Wdrożone zabezpieczenia dają Tobie najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych,

 

 • Wszystkie informacje o Tobie, które przetwarzamy, przechowujemy na odpowiednio zaszyfrowanych i zabezpieczonych serwerach. Administrator regularnie ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz dba o monitorowanie wewnętrznych regulacji i procedur zastosowanych po to, aby chronić dane przed wszystkimi możliwymi negatywnymi następstwami.

 

 • Pamiętaj, że nawet wdrożone najwyższe standardy bezpieczeństwa w oparciu o zastosowane najnowocześniejsze technologie nie dają całkowitego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w momencie udostępnienia informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci. Istnieje więc ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać nieuprawnione do tego osoby trzecie.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Co to są pliki Cookies? To nic innego jak wszelkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które użytkownicy przechowują na swoich urządzeniach końcowych przesyłane przez różne strony internetowe. Cookies pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych preferencji. Cookies przeważnie zawierają:  nazwę strony internetowej z której pochodzą,

W jakim celu używamy plików Cookies? Używamy plików Cookies i innych technologii (zwanych łącznie „plikami Cookies”), aby dokonać rozpoznania Twojej przeglądarki lub urządzenia i dowiedzieć się więcej o Twoich zainteresowaniach oraz zapewnić niezbędne funkcje. W szczególności używamy Cookies w celach m.in:

 • Zapobiegania nieuczciwej działalności,
 • Poprawy bezpieczeństwa,
 • Raportowania (pozwoli nam to mierzyć i analizować wydajność naszych usług),

Jakich plików Cookies używamy? W ramach strony internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” tzw. session cookies oraz „stałe” tzw. persisent cookies. Sesyjne Cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Twoim urządzeniu do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe Cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 • Niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej np. pliki cookies uwierzytelniające – wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach strony internetowej,
 • Wydajnościowe – umożliwiają zbieranie wszelkich informacji o metodzie korzystania ze strony internetowej,
 • Funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Ciebie konfiguracji oraz personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,
 • Służące do zapewnienia bezpieczeństwa – wykorzystywane są do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach strony internetowej,

Jakie zasady bezpieczeństwa powinien zastosować? Twoje urządzenie powinno być wyposażone w program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersją przeglądarki internetowej i włączoną zaporą sieciową „firewall”. Zalecane jest również włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych, które sprawdzają, czy strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji. Należy również uważać jakie załączniki otwieramy i w jakie odnośniki klikamy. Użytkownik powinien korzystać tylko z zaufanych sieci bezprzewodowych.

Czy pliki Cookies zawierają dane osobowe? Wprawdzie pliki Cookies nie zawierają oraz nie stanowią danych osobowych, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach Cookies np. preferencje, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe pozyskiwane przy użyciu plików Cookies mogą być przetwarzane, jedynie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika w sposób przedstawiony powyżej. Dane takie są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jak zapewniamy bezpieczeństwo? Dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych używamy mechanizmów składowania i odczytu Cookies, które nie pozwalają na pobieranie żadnych poufnych informacji z Twojego Urządzenia. Przeniesienie z naszych serwerów jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich i innych robaków na Twoje Urządzenie jest niemożliwe.

Usuwanie plików Cookies i zmiana preferencji. Uprawnienia strony internetowej do przechowywania i uzyskiwania plików Cookies wynika z wyrażonej przez Ciebie zgody. Zgoda ta wyrażona jest podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub podczas wejścia na stronę internetową. Masz możliwość konfigurowania w każdej chwili i w dowolny sposób swoich ustawień oraz określenia warunków przechowywania plików Cookies. Standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Możesz w każdej chwili samodzielnie zablokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki. Poniżej dostępne są odnośniki do stron internetowych różnych przeglądarek z dokładnymi instrukcjami dotyczącymi Cookies, w tym sposoby ich usuwania:

 • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 • Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 • Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 • Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Jeżeli wyłączysz wszystkie pliki Cookies w przeglądarce, ani my, ani osoby trzecie, nie przekażemy plików Cookies do przeglądarki. Jeżeli to zrobisz, konieczne może być ręczne dostosowanie niektórych preferencji każdorazowo odwiedzając stronę internetową, a niektóre funkcje i usługi mogą nie działać.

Aby skorzystać do przysługującego Ci prawa do sprzeciwu, które przyznaje RODO konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików Cookies. Proces aktualizacji może potrwać nawet do 48 godzin.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana w szczególności w przypadku, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia zmian wynika ze zmiany przepisów prawa. Wszelkie istotne zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące całego zakresu Polityki Prywatności, otrzymasz kontaktując się z administratorem oraz inspektorem ochrony danych osobowych.

0

AktualnościCZĘŚĆ PISEMNA  EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE–  CZERWIEC 2022R.

PODSTAWA 2017, PODSTAWA 2019

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

 

L.p.

Zawód nr

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

czas trwania egzaminu

(60 min)

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów.

egzamin elektroniczny

 

02.06.2022

08:30

Podstawa

2019

204

3Lg

12

2.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów.

egzamin elektroniczny

 

02.06.2022

08:30

Podstawa

2019

201

3Lg

13

3.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

egzamin elektroniczny

 

02.06.2022

10:30

Podstawa

2019

204

3Fg

12

4.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

egzamin elektroniczny

 

02.06.2022

10:30

Podstawa

2019

201

3Fg

12

5.      

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

egzamin elektroniczny

 

02.06.2022

12:30

Podstawa

2019

204

11

6.      

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

egzamin elektroniczny

02.06.2022

12:30

Podstawa

2019

201

11

7.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

egzamin elektroniczny

03.06.2022

08:30

Podstawa

2019

204

3F

11

8.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

egzamin elektroniczny

03.06.2022

08:30

Podstawa

2019

201

3F

11

9.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów.

egzamin elektroniczny

 

03.06.2022

10:30

Podstawa

2019

204

3L

12

10.    

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów.

egzamin elektroniczny

 

03.06.2022

10:30

Podstawa

2019

201

3L

13

11.    

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

egzamin elektroniczny

 

03.06.2022

12:30

Podstawa

2019

204

 

12

12.    

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

egzamin elektroniczny

 

03.06.2022

12:30

Podstawa

2019

201

 

13

13.    

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach

i terminalach

egzamin elektroniczny

 

04.06.2022

08:00

Podstawa

2019

204

 

11

14.    

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach

i terminalach

egzamin elektroniczny

 

04.06.2022

08:00

Podstawa

2019

201

 

12

15.    

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

egzamin elektroniczny

 

04.06.2022

10:00

Podstawa

2019

204

 

10

16.    

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

egzamin elektroniczny

 

04.06.2022

10:00

Podstawa

2019

201

 

10
17.   5
Technik ekonomista, 331403 
AU.36 Prowadzenie rachunkowości
 
Technik eksploatacji portów i terminali, 333106
AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i
Pisemny
papierowy
21.06.2022
12:00
Podstawa
2017
 
105
1 (AU 36)
1 (AU 34)
 


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

  CZERWIEC 2022    (PODSTAWA 2017,  PODSTAWA  2019)

 

Terminy egzaminu – różne w zależności od kwalifikacji.

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

L.p.

Zawód nr

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu

czas trwania egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdając.

1.      

Technik logistyk

333107

 

SPL.01.

Obsługa magazynów.

d

2022-06-01

09:00

120 min

Podstawa

2019

1

50

 

3lg

3L

2.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

d

01.06.2022

09:00

180 min

Podstawa

2019

 105

15

3.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

d

01.06.2022

09:00

180 min

Podstawa

2019

104

10

4.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

d

01.06.2022

09:00

150 min

Podstawa

2019

103

11

5.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

d

01.06.2022

09:00

150 min

Podstawa

2019

107

10

6.      

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach

i terminalach

d

2022-06-01

09:00

120 min

Podstawa

2019

307

11

7.      

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach

i terminalach

d

2022-06-01

09:00

120 min

Podstawa

2019

306

12

8.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

dk

09.06.2022

08:00

180 min

Podstawa

2019

201

3F

11

9.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

dk

09.06.2022

12:30

180 min

Podstawa

2019

201

3F

11

10.   

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

dk

10.06.2022

08:00

180 min

Podstawa

2019

201

3FG

12

11.   

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

dk

10.06.2022

12:30

180 min

Podstawa

2019

201

3FG

12

12.   

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

dk

13.06.2022

08:00

180 min

Podstawa

2019

201

12

13.   

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

dk

13.06.2022

08:00

180 min

Podstawa

2019

204

11

14.   

Technik eksploatacji portów i terminali,

333106

AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

d

20.06.2022

13:00

180 min

Podstawa

2017

 

1

4

15.   

Technik hotelarstwa, 422402 

TG. 13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik obsługi turystycznej   422103

TG. 15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

d

 

20.06.2022

13:00

150 min

Podstawa

2017

 

105

 

1

20.06.2022

13:00

150 min

Podstawa

2017

 

1

16.   

Technik fotografii i multimediów 343105

AU.23

Realizacja, obróbka i publikacja obrazu

dk

24.06.2022

09:00

180 min

Podstawa

2017

 

201

1

17.   

Technik ekonomista, 331403 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

dk

27.06.2022

09:00

180 min

Podstawa

2017

 

204

3

18.   

Technik fotografii i multimediów 343105

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

dk

.27.06.2022

09:00

180 min

(+30 min)

Podstawa

2017

 

206

1

19.   

Technik fotografii i multimediów 343105

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych1

dk

27.06.2022

09:00

180 min

Podstawa

2017

 

201

 Informacja dodatkowe dla zdających egzaminy zawodowe w CZERWCU   2022r.

 

W nowej podstawie tj. podstawa 2019 obowiązuje tzw. Obowiązkowość przystąpienia do egzaminu zawodowego dla uczniów – co oznacza, że nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego.

Terminy dodatkowe obowiązują tylko dla podstawy 2019 – i tylko w przypadku potwierdzonych zwolnień lekarskich, czy innych potwierdzonych zdarzeń losowych (zgłoszonych dyrektorowi najpóźniej w dniu terminu egzaminu głównego – podstawowego). Zgodę na egzamin w terminie dodatkowym wydaje tylko Dyrektor OKE na podstawie pisemnego zwolnienia ucznia od lekarza oraz na podstawie wniosku rodziców do Dyrektora OKE.

Uczniowie, a także rodzice zostali o tym poinformowani, proszę jednak wychowawców o przypomnienie tych informacji uczniom oraz rodzicom.Zdający na egzamin pisemny przynoszą :

· dokument tożsamości

· przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem

· Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty


Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:

· dokument tożsamości

· przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem

· kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – zawody: technik logistyk, technik portów i terminali, technik ekonomista

· kalkulator prosty – technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.


Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu!!!


Dodatkowe szatnie dla uczniów:

sala 104a (dla zdających na 1 piętrze)

szatnia nad hala sportową

 

 

  

 

0

Aktualności
SUKCES W WOJEWÓDZTWIE!

W dniu dzisiejszym – 11 maja br. na strzelnicy sportowej KS Piast w Bieruniu już po raz 61 odbyły się Wojewódzkie Zawody Strzeleckie „O SREBRNE MUSZKIETY 2022” zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach oraz Ligę Obrony Kraju.

 

W zawodach tych rywalizacja polega na oddaniu 40 strzałów w pozycji leżącej do tarcz znajdujących się w odl. 50 m, w nieprzekraczalnym czasie 50 min. Klasyfikacja prowadzona jest osobno w kategorii dziewcząt i chłopców, a o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów zdobytych przez poszczególnych członków zespołu Choć wydawać by się mogło, że to nic trudnego konkurencja ta jest bardzo wymagająca i wyczerpująca zarówno fizycznie, jak i psychicznie, o czym przekonali się nasi reprezentanci w składzie: Kinga Fizia z kl. IIILG, Wiktoria Wyrobek z kl. IT, Wiktoria Potempa z kl. IA, Paweł Bodnar z kl. IVL, Igor Bodnar z kl. IL oraz Konrad Spruch z kl. IF. Ostatecznie udało się im wywalczyć 3 pozycję w kat. dziewcząt i 4 w kat. chłopców. Najlepszy wynik spośród naszych uczniów uzyskała Kinga Fizia zajmując indywidualnie 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej dzisiejszych zawodów. Kinga jest również triumfatorką Otwartych Zawodów Strzeleckich z okazji 750-lecia miasta Żory, które odbyły się 03 maja br. na strzelnicy leśnej Dębina w Żorach.

 

Zarówno Kindze, jak i pozostałym zawodnikom gratulujemy umiejętności i zaangażowania, który pozwoliły na osiągnięcie tak wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów w sportowej rywalizacji!

0

Skip to content