Biblio-news

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT (WYNIKI)


MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS PLASTYCZNY
NA PLAKAT REKLAMUJĄCY
Wybrany zabytek techniki województwa śląskiegoJakub Dolnik z klasy 1p został laureatem konkursu na plakat reklamujący wybrany zabytek techniki województwa śląskiego.
W tym samym konkursie Wiktoria Drzyzga uczennica klasy 4a otrzymała nagrodę-wyróżnienie.

Prace, które brały udział można zobaczyć na stronie organizatorów: https://express.adobe.com/page/Yuuc64Wyo3gxl/ORGANIZATOR
ZY :

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku


CELE :

kształtowanie kreatywności i wrażliwości estetycznej,

promowanie tradycji i dziedzictwa przemysłowego regionu województwa śląskiego,

– pogłębianie zainteresowań uczniów.


ADRESAT:

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Rybnika, powiatu rybnickiego oraz całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.


KATEGORIA

Kategoria I uczniowie klas IIII

Kategoria II uczniowie klas IVVI

Kategoria III uczniowie klas VIIVIII

Kategoria IV uczniowie szkoły ponadpodstawowej


WYMAGANIA:

technika dowolna, format pracy A3,

każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną, przedstawiającą wybrany zabytek techniki województwa śląskiego, opatrzoną na odwrocie pracy informacją : imię i nazwisko autora, klasa, szkoła oraz nazwę zabytku techniki,

autorem pracy musi być jedna osoba.

strona internetowa o zabytkach woj. śląskiego :
https://zabytkitechniki.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA I
TERMINY:

do 10 listopada 2022 r. dostarczenie prac plastycznych wraz z czytelnie wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku, ul. Chrobrego 27, 44200 Rybnik

21 listopada 2022 r. ogłoszenie wyników na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej biblioteki
o odbiorze nagród i uroczystym zakończeniu konkursu organizator poinformuje na stronie internetowej biblioteki
 
OCENA JURY I NAGRODY: 
powołane przez organizatorów jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

o zgodność z tematem,

o samodzielność wykonania pracy,

o pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu,

o estetyka wykonania,

w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia,

prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę,

nagrodzone prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej,

jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatorów prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy wyłącznie w celach związanych z konkursem, w tym promującymi konkurs, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

nadesłanie prac wraz z kartą zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu,

organizatorzy traktować będą prace z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich zaginięcie bądź uszkodzenie podczas transportu pocztowego,

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych.


Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udziela:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku

ul. Chrobrego 27

44200 Rybnik

Tel. 32 42 22059

Koordynator konkursu:

mgr Justyna Miłkowska email:
j.milkowska@wom.edu.pl
 

Author


Avatar