Biblio-news

Ogólnopolski konkurs poetycki

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa uczniów do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Marii Ewy Aulich „Śladami dotyku”. Celem konkursu jest upamiętnienie osoby i dorobku poetki Marii Ewy Aulich urodzonej w Wieluniu, związanej przez całe dorosłe życie z Warszawą. Była poetką codzienności. Potrafiła zwykłym przedmiotom, wspomnieniom codziennego życia nadać znamiona niezwykłości, czaru i ponadczasowości. Jej sylwetkę i jeden z wierzy prezentujemy w załączonej notce biograficznej. Zachęcamy do udziału w konkursie, a Państwa do zapoznania młodzieży z naszą propozycją. Nauczyciele uczniów, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają od organizatorów potwierdzenie zgłoszenia się wychowanka (z danymi placówki, nauczyciela prowadzącego i ucznia). Prace można nadsyłać do 20 marca 2023 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników 22 kwietnia 2023 roku, w Wieluniu.
Ze szczegółowym regulaminem konkursu mogą się Państwo zapoznać na internetowej stronie naszej placówki. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do naszej placówki (+48) 43 843 35 26 lub do Ewy Lachowskiej- Żarskiej (+ 48) 502-314-394, jednej z wielu osób, przyjaciół poetki żywo zainteresowanych konkursem.


REGULAMIN Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Marii Ewy Aulich  Śladami dotyku

Organizatorzy: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, Towarzystwo Przyjaciół Wielunia
Patronat: Związek Nauczycielstwa Polskiego
Patronat Honorowy: Burmistrz Wielunia
Sponsor: Zasada Bikes

Cele konkursu:
– zachowanie w pamięci osoby i dorobku poetki i dziennikarki Marii Ewy Aulich,
– zauważenie talentów poetyckich,
– prezentacja twórczości poetyckiej młodych poetów i publikacja wierszy, – doskonalenie warsztatu poetyckiego uczestników i wymiana doświadczeń.

Regulamin:
1. Zasady ogólne
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby w wieku od 15 do 30 lat (decyduje rok a nie data urodzenia), piszące w języku polskim, zamieszkałe na terenie dowolnego kraju.

2. Warunki uczestnictwa
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w formie drukowanej dwóch egzemplarzy zestawu od jednego do trzech wierszy, które nie były nigdzie publikowane (także w Internecie na ogólnodostępnych forach), nie były nagradzane w innych konkursach i nie zostały wysłane na inne, równoległe czasowo konkursy poetyckie.
Tematyka i forma wierszy jest dowolna. Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem). Do korespondencji należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem zawierającą:
a. imię i nazwisko autora, rok urodzenia,
b. adres, e-mail, numer telefonu,
c. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z Konkursem, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu Konkursu.
d. oświadczenie autora, że wiersze są jego oryginalnym dziełem i ze nie zostały opublikowane, nagrodzone i wysłane na inne konkursy o zazębiającym się terminie, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.
Termin nadsyłania prac: 20 marca 2023 r.

3. Ocena prac konkursowych
Oceny prac dokonuje jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie wierszy są brane pod uwagę: warsztat poetycki, umiejętność posługiwania się językiem, wrażliwość poetycka, walory artystyczne, intelektualne i estetyczne wiersza. Nagrodzone wiersze są recenzowane. Recenzja stanowi element uzasadnienia nominacji do przyznania nagrody lub wyróżnienia.

4. Nagrody i wyróżnienia
Jury przyznaje jedną nagrodę główną: rower ufundowany przez firmę Zasada Bikes.
Koło przyjaciół Marii Ewy Aulich funduje specjalną nagrodę w wysokości 500 zł za wiersz w kategorii: „Niezwykle o rzeczach zwykłych”, najbliższy stylowi poezji Marii Ewy Aulich. Nagroda ta jest przeznaczona na sfinansowanie wydania tomu poetyckiego laureatowi tej nagrody.
Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe (głównie książki).
Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie.
Laureaci są zawiadomieni o nominacji do nagrody, ale warunkiem jej przyznania jest osobisty odbiór (podobnie wyróżnienia). W przypadku uzasadnionej nieobecności nagroda lub wyróżnienie są przyznawane. Uzasadnieniem nieobecności może być sytuacja w kraju, ważne przyczyny natury osobistej oraz działanie siły wyższej.
Wręczenie nagród następuje w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu w terminie wyznaczonym przez Organizatora, wymienionym w p. 5. niniejszego regulaminu. W ramach gali konkursowej odbędzie spotkanie poetów (nie tylko laureatów, także pozostałych uczestników i zaproszonych gości) i warsztaty poetyckie o ustalonej wcześniej tematyce. W czasie warsztatów można również porozmawiać o swoich wierszach i wymienić się doświadczeniami.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do ich wykorzystania w ramach prowadzonych warsztatów poetyckich.

5. Terminarz Konkursu

Otwarcie Konkursu: 1-5 lutego 2023 r.
Nadsyłanie prac: do 20 marca 2023 r.
Przekazanie wierszy do oceny jurorom: do 27 marca 2023 r.
Wybór wierszy nagrodzonych i wyróżnionych: do 5 kwietna 2023 r.
Zawiadomienie uczestników o nominacji do nagrody lub wyróżnienia: do 10 kwietnia 2023 r.
Uroczyste wręczenie nagród: 22 kwietnia 2023 r.

Author


Avatar