Aktualności

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIEL I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PRZED EGZAMINAMI ZEWNĘTRZNYMI


INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIEL I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PRZED EGZAMINAMI ZEWNĘTRZNYMI

 

 

Informacje dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera opracowane na postawie Wytycznych CKE, MEN i GIS

pełny tekst wytycznych https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2021/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

-zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy,

-osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,

– inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

– pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Wszyscy wchodzący do szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń

10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych.

Po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

– podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

-wychodzi do toalety

– kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

13. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

14. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

15. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika , jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający ma obowiązek z niego skorzystać.

16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Uczniowie będą wpuszczanie trzema wejściami do szkoły:

W dniach 4, 5, 6, 7 maja 2021 roku:

Proszę o przybycie do szkoły o 8.30

 

WEJŚCIE GŁÓWNE – wchodzą zdający egzamin maturalny w salach 301, 303, 306, 307, 309 i sala 101A ( klasa IV L ( nr w dzienniku 13 – 24 ) , IV E

 

WEJŚCIE GÓRNY PARKING – wchodzą zdający egzamin w klasach 207, 209, 305, 304

( klasy IV R, IV L ( numery w dzienniku 1 – 12 )

 

Proszę o przybycie do szkoły 8.20

WEJŚCIE AULA – wchodzą zdający egzamin w auli szkolnej ( klasa IV F, IV D/T ) oraz zdający w salach 105, 104, 103, 107, 108

Absolwenci z lat ubiegłym przystępują do egzaminu w salach: 307, 305, 301 i 101A

 

17. Dla zdających przewidziano szatnię na rzeczy osobiste wg harmonogramu:

Wchodzący na egzamin głównym wejściem – szatnia przy zejściu na halę sportową

Wchodzący wejściem górny parking – gabinet 201A

Wchodzący od strony auli – AULA – gabinet 104A, sale 107 i 108 – gabinet 106A i sale 103, 104, 105 – sala 109

18. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisem na liście zdających. Podpisując się zdający korzystają z własnego długopisu

W czasie egzaminu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa:

-zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

– obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

– zasadzie niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

– konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie

Author


Avatar