Warunki i tryb przyjęcia do klasy pierwszej

Warunki i tryb przyjęcia do klasy pierwszej


WARUNKI I TRYB PRZYJMIWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM NR 2

W ZESPOLE SZKOŁ NR 2 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W ŻORACH

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 1. ETAPY I TERMINY REKRUTACJI

 

 1. Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

Kandydaci dokonują wyłącznie rejestracji elektronicznej w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, tj. od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.

Kandydat powinien założyć konto w elektronicznym systemie naboru pod adresem https://slaskie.edu.com.pl, wybrać interesujące go szkoły i ułożyć listę preferencji wybranych przez siebie oddziałów. Następnie powinien wydrukować wniosek wypełniony w systemie oraz złożyć go z podpisem własnym i rodziców (prawnych opiekunów) w szkole pierwszego wyboru. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły może być procedowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Całością prac związanych z przyjęciem kandydata do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera.

 

 1. Harmonogram czynności oraz terminy składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o  przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z  dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 16 maja 2022r.

do 20 czerwca 2022 r.

do godz.15.00

od 1 sierpnia 2022 r.

do 3 sierpnia 2022 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 r.

do 13 lipca 2022 r.

do godz.15.00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 13 lipca 2022 r.

3 sierpnia 2022 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o  przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

do 19 lipca 2022 r.

11 sierpnia 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 lipca 2022 r.

12 sierpnia 2022 r.

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 16 maja 2022 r.

do 25 lipca 2022 r.

od 1 sierpnia 2022 r.

do 17 sierpnia 2022 r.

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 21 lipca 2022 r.

do 28 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

od 16 sierpnia 2022 r.

do 18 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca 2022 r.

do godz. 14.00

19 sierpnia 2022 r.

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

29 lipca 2022 r.

 

19 sierpnia 2022 r.

10.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Do 1 sierpnia 2022 r.

Do 22 sierpnia 2022 r.

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

5 sierpnia 2022 r.

25 sierpnia 2022 r.

12.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

14.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 1. Dokumentacja kandydata

Dokument, które kandydat składa do szkoły pierwszego wyboru:

 1. wniosek wypełniony w elektronicznym systemie naboru oraz wymagane załączniki;
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Dokumenty, które kandydat składa po przyjęciu do szkoły:

 1. kwestionariusz osobowy kandydata dostępny na stronie szkoły (należy dostarczyć do 28 lipca 2022 r.);
 2. 2 podpisane zdjęcia (imię i nazwisko, data urodzenia, klasa, należy dostarczyć do 28 lipca 2022 r.);
 3. karta zdrowia (należy dostarczyć we wrześniu)
 4. w przypadku wyboru technikum zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (należy dostarczyć do 28 lipca 2022 r.

 

KLASY PIERWSZE OTWIERANE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

II Liceum Ogólnokształcące
1A klasa medialno-prawna z elementami kryminalistyki z rozszerzeniem z języka polskiego, języka angielskiego oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie (do wyboru), drugim językiem obcym jest język francuski;
1B klasa analityczno-badawcza z elementami dietetyki z rozszerzeniem z biologii, chemii oraz języka angielskiego, drugim językiem obcym jest język niemiecki;
1C klasa lingwistyczna z rozszerzeniem z języka polskiego, języka angielskiego lub francuskiego (do wyboru) oraz matematyki lub biologii (do wyboru), drugim językiem obcym jest język francuski lub angielski (w zależności od tego jaki język został wybrany jako rozszerzony).


Technikum Nr 2
1E technik ekonomista z rozszerzeniem z matematyki – przygotowujący do prowadzenia własnego biznesu;
1F technik fotografii i multimediów z rozszerzeniem z języka polskiego – przygotowujący specjalistów w dziedzinach związanych z multimediami, które wykorzystują rożne formy informacji i różne formy jej przekazu, od fotografii, poprzez dźwięk, animacje i film, a także publikacje internetowe;
1H technik hotelarstwa z rozszerzeniem z języka angielskiego – przygotowujący do pracy w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach, pensjonatach itp.;
1L technik logistyk z rozszerzeniem z matematyki – przygotowujący specjalistów w zakresie zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji;
1P technik eksploatacji portów i terminali – z rozszerzeniem z języka angielskiego – przygotowujący do pracy w portach, terminalach oraz we wszystkich miejscach, w których wymagana jest wiedza logistyczna z zakresu magazynowania, transportu, załadunku i rozładunku oraz transportu i obsługi pasażerów;
1T technik organizacji turystyki – z rozszerzeniem z języka angielskiego – przygotowujący do pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej oraz prowadzenia własnej działalności gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych;
1TA technik automatyk z rozszerzeniem z matematyki – przygotowujący do pracy w firmach produkcyjnych, w których produkcja jest zautomatyzowana, w biurach projektujących maszyny, w laboratoriach zakładów przemysłowych, biurach technologicznych lub w ośrodkach badawczych.

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach technikum. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka francuskiego lub języka włoskiego oraz języka obcego zawodowego angielskiego.

 

 • ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI
 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz w przypadku technikum posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania zawodu.
 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (organizowanego przez kuratora oświaty), przeprowadzanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13 poz.125 ze zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia do szkoły, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: a) wyniki egzaminu ósmoklasisty; b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • – uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
 • – osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 1. W przypadku równej liczby punktów po uwzględnieniu powyższych kryteriów, w drugim etapie pierwszeństwo przyjęcia przysługuje kandydatom z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Jeśli po uwzględnieniu tego kryterium nadal dwóch lub więcej kandydatów ma równą ilość punktów, a szkoła dysponuje mniejszą ilością wolnych miejsc, niż liczba kandydatów, w trzecim etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 3. wielodzietność rodziny kandydata,
 4. niepełnosprawność kandydata,
 5. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 6. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 7. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 8. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 9. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

 1. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające na tych samych zasadach, jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Przyznawanie punktów
 • 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów.

Przy przeliczaniu na punkty wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego mnoży się przez 0,35 – maksymalnie 35 punktów;
 2. matematyki mnoży się przez 0,35 – maksymalnie 35 punktów;
 3. języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 – maksymalnie 30 punktów.

 

Przy przeliczaniu na punkty za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniu:

 1. celującym przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym przyznaje się po 2 punkty.

 

 Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty:

Lp.

Klasa

Punktowane przedmioty

1.

1A

klasa medialno-prawna

język polski, matematyka, język obcy nowożytny

historia

2.

1B

klasa analityczno-badawcza

język polski, matematyka, język obcy nowożytny biologia

3.

1C

klasa lingwistyczna

język polski, matematyka, język obcy nowożytny biologia

4.

1E

technik ekonomista

język polski, matematyka, język obcy nowożytny geografia

5.

1F

technik fotografii i multimediów

język polski, matematyka, język obcy nowożytny historia

6.

1H

technik hotelarstwa

język polski, matematyka, język obcy nowożytny

geografia

7.

1L

technik logistyk

język polski, matematyka, język obcy nowożytny geografia

8.

1P

technik eksploatacji portów i terminali

język polski, matematyka, język obcy nowożytny geografia

9.

1T

technik organizacji turystyki

język polski, matematyka, język obcy nowożytny geografia

10.

1TA

technik automatyk

język polski, matematyka, język obcy nowożytny fizyka

 

 • 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.

 

 • 4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) – maksymalnie 18 punktów.
 • a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów;
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.
 •  
 • b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów;
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty;
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.
 •  
 • c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  7 punktów;
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów;
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.
 •  
 • d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów;
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów;
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów;
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów;
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.
  •  
  • e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a–d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty;
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty;
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty;
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 • 5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 •  
 • a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 35 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 30 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.

9. Kandydat ma możliwość na bieżąco obserwować przebieg rekrutacji w systemie elektronicznego naboru.

 

 1. KOMISJA REKRUTACYJNA

 

 1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, której pracą kieruje przewodniczący.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: dyrektor szkoły i osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do szkoły.
 4. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: a) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym; b) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe; c) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego; d) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 7. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 8. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 9. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 10. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają:
 11. datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej;
 12. imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu;
 13. informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego;
 14. podpisy przewodniczącego i członków komisji rekrutacyjnej.
 15. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust.10, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 5, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

 

 1. PODSTAWA PRAWNA