Warunki i tryb przyjęcia do klasy pierwszej

Warunki i tryb przyjęcia do klasy pierwszej
WARUNKI I TRYB PRZYJMIWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM NR 2 

W ZESPOLE SZKOŁ NR 2 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W ŻORACH 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

I. ETAPY I TERMINY REKRUTACJI 

 

1. Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. 

 

Kandydaci dokonują wyłącznie rejestracji elektronicznej w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, tj. od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00. 

 

Kandydat powinien założyć konto w elektronicznym systemie naboru pod adresem https://slaskie.edu.com.pl, wybrać interesujące go szkoły i ułożyć listę preferencji wybranych przez siebie oddziałów. Następnie powinien wydrukować wniosek wypełniony w systemie oraz złożyć go z podpisem własnym i rodziców (prawnych opiekunów) w szkole pierwszego wyboru. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły może być procedowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

Całością prac związanych z przyjęciem kandydata do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera. 

 

2. Harmonogram czynności oraz terminy składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych. 

 

Lp. 

Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o  przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z  dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). 

od 17 maja 2021r. 

do 21 czerwca 2021 r. 

do godz.15.00 

od 3 sierpnia 2021 r. 

do 5 sierpnia 2021 r. 

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. 

od 25 czerwca 2021 r. 

do 14 lipca 2021 r. 

do godz.15.00 

 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 14 lipca 2021 r. 

5 sierpnia 2021 r. 

4. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o  przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach. 

do 21 lipca 2021 r. 

13 sierpnia 2021 r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

22 lipca 2021 r. 

16 sierpnia 2021 r. 

6. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. 

od 17 maja 2021 r. 

do 26 lipca 2021 r. 

od 3 sierpnia 2021 r. 

do 13 sierpnia 2021 r. 

7. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do  
30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r. 

od 23 lipca 2021 r. 

do 30 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00 

od 17 sierpnia 2021 r. 

do 20 sierpnia 2021 r. 

do godz. 15.00 

8. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

2 sierpnia 2021 r. 

do godz. 14.00 

23 sierpnia 2021 r. 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

2 sierpnia 2021 r. 

23 sierpnia 2021 r. 

10. 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 

3 sierpnia 2021 r. 

24 sierpnia 2021 r. 

11. 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

5 sierpnia 2021 r. 

26 sierpnia 2021 r. 

12. 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

13. 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia 

14. 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły 

 

3. Dokumentacja kandydata 

 

Dokumenty, które kandydat składa do szkoły pierwszego wyboru: 

a) wniosek wypełniony w elektronicznym systemie naboru oraz wymagane załączniki; 
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 
c) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

Dokumenty, które kandydat składa po przyjęciu do szkoły: 

a) kwestionariusz osobowy kandydata dostępny na stronie szkoły (należy dostarczyć do 30 lipca 2021 r.); 
b) podpisane zdjęcia (imię i nazwisko, data urodzenia, klasa, należy dostarczyć do 30 lipca 2021 r.);
c) karta zdrowia (należy dostarczyć we wrześniu); 

d) w przypadku wyboru technikum zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (należy dostarczyć do 30 lipca 2021 r. W przypadku braku możliwości przedłożenia tego zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r., wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.) 

 

 

II. KLASY PIERWSZE OTWIERANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

1. II Liceum Ogólnokształcące

a) 1A klasa medialno-prawna z elementami kryminalistyki z rozszerzeniem z języka polskiego, języka angielskiego oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie (do wyboru), drugim językiem obcym jest język francuski;


b) 1B klasa analityczno-badawcza z elementami dietetyki z rozszerzeniem z biologii, chemii oraz języka angielskiego, drugim językiem obcym jest język niemiecki;

c) 1C klasa lingwistyczna z rozszerzeniem z języka polskiego, języka angielskiego lub francuskiego (do wyboru) oraz matematyki lub biologii (do wyboru), drugim językiem obcym jest język francuski lub angielski (w zależności od tego jaki język został wybrany jako rozszerzony). 

 

2. Technikum Nr 2

a) 1E technik ekonomista z rozszerzeniem z matematyki – przygotowujący do prowadzenia własnego biznesu;

b) 1F technik fotografii i multimediów z rozszerzeniem z języka polskiego – przygotowujący specjalistów w dziedzinach związanych z multimediami, które wykorzystują rożne formy informacji i różne formy jej przekazu, od fotografii, poprzez dźwięk, animacje i film, a także publikacje internetowe;

c) 1H technik hotelarstwa z rozszerzeniem z języka angielskiego – przygotowujący do pracy w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach, pensjonatach itp.;

d) 1L technik logistyk z rozszerzeniem z matematyki – przygotowujący specjalistów w zakresie zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji;

e) 1P technik eksploatacji portów i terminali – z rozszerzeniem z języka angielskiego – przygotowujący do pracy w portach, terminalach oraz we wszystkich miejscach, w których wymagana jest wiedza logistyczna z zakresu magazynowania, transportu, załadunku i rozładunku oraz transportu i obsługi pasażerów; 

f) 1T technik organizacji turystyki – z rozszerzeniem z języka angielskiego – przygotowujący do pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej oraz prowadzenia własnej działalności gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych;

g) 1TA technik automatyk z rozszerzeniem z matematyki – przygotowujący do pracy w firmach produkcyjnych, w których produkcja jest zautomatyzowana, w biurach projektujących maszyny, w laboratoriach zakładów przemysłowych, biurach technologicznych lub w ośrodkach badawczych. 

 

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach technikum. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka francuskiego lub języka włoskiego oraz języka obcego zawodowego angielskiego. 

 

III. ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz w przypadku technikum posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania zawodu. 

2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (organizowanego przez kuratora oświaty), przeprowadzanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13 poz.125 ze zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia do szkoły, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim; osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 


4. W przypadku równej liczby punktów po uwzględnieniu powyższych kryteriów, w drugim etapie pierwszeństwo przyjęcia przysługuje kandydatom z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 


5. Jeśli po uwzględnieniu tego kryterium nadal dwóch lub więcej kandydatów ma równą ilość punktów, a szkoła dysponuje mniejszą ilością wolnych miejsc, niż liczba kandydatów, w trzecim etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria te mają jednakową wartość. 


6. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 


7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające na tych samych zasadach, jak w postępowaniu rekrutacyjnym. 


8. Przyznawanie punktów 

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów. 

Przy przeliczaniu na punkty wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego mnoży się przez 0,35 – maksymalnie 35 punktów; 
b) matematyki mnoży się przez 0,35 – maksymalnie 35 punktów; 
c) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 – maksymalnie 30 punktów. 

 
2. Oceny zzajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 72 punktów. 

Przy przeliczaniu na punkty za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniu: 

a) celującym  przyznaje się po 18 punktów; 
b) bardzo dobrym  przyznaje się po 17 punktów; 
c) dobrym  przyznaje się po 14 punktów; 
d) dostatecznym  przyznaje się po 8 punktów; 
e) dopuszczającym  przyznaje się po 2 punkty. 

 

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty: 

 

Lp. 

Klasa 

Punktowane przedmioty 

1. 

1A 

klasa medialno-prawna 

język polski, matematyka, język obcy nowożytny 

historia 

2. 

1B 

klasa analityczno-badawcza 

język polski, matematyka, język obcy nowożytny biologia 

3. 

1C 

klasa lingwistyczna 

język polski, matematyka, język obcy nowożytny biologia 

4. 

1E 

technik ekonomista 

język polski, matematyka, język obcy nowożytny geografia 

5. 

1F 

technik fotografii i multimediów 

język polski, matematyka, język obcy nowożytny historia 

6. 

1H 

technik hotelarstwa 

język polski, matematyka, język obcy nowożytny 

geografia 

7. 

1L 

technik logistyk 

język polski, matematyka, język obcy nowożytny geografia 

8. 

1P 

technik eksploatacji portów i terminali 

język polski, matematyka, język obcy nowożytny geografia 

9. 

1T 

technik organizacji turystyki 

język polski, matematyka, język obcy nowożytny geografia 

10. 

1TA 

technik automatyk 

język polski, matematyka, język obcy nowożytny fizyka 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów. 

4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) – maksymalnie 18 punktów.
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;
– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów;
– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
-tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów;
-tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty;
-tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty. 

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;
-dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  7 punktów; -dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów -tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów;-tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.


d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów;
-dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów;
-dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów;
-tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów;
-tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
-tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.


e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a–d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
-międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty;
-krajowym – przyznaje się 3 punkty;
-wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty;
-powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 


W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 


5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty. 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 
celującym – przyznaje się po 35 punktów, 
bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 
dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 
dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 
dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 

b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
celującym – przyznaje się po 30 punktów,
bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów. 


9. Kandydat ma możliwość na bieżąco obserwować przebieg rekrutacji w systemie elektronicznego naboru. 


IV. KOMISJA REKRUTACYJNA
 

1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, której pracą kieruje przewodniczący. 

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli. 

3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
a) dyrektor szkoły;
b) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do szkoły. 


4. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

b) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

c) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

d) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 


6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji. 


7. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

8. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. 

9. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły

10. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają:
a) datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej;
b) imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu;
c) informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego;
d) podpisy przewodniczącego i członków komisji rekrutacyjnej. 


11. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust.10, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 5, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.  

 

V. PODSTAWA PRAWNA 
1. http://Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do p ublicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz.U. z 2020 poz. 910 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 
3. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2245) 
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. 2019 poz. 1651) 
5. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty „KO Terminy rekrutacji ŚIKO 2021_2022” wraz z załącznikami z dnia  
27 stycznia 2021 r.
6. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.) 

Author


Avatar