Aktualności, Projekt, Uncategorized

Informacje dotyczące udziału Tischnera w projekcje KA2 programu Erasmus+

Informacje dotyczące udziału Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w

Żorach w projekcje KA2 programu Erasmus+

READY, STEADY, WORK!

Projekt „Do startu, gotowi, praca!” został stworzony z myślą o uczniach szkół średnich w wieku 15-18
lat, którzy stoją u progu swojego startu zawodowego. Szkołami partnerskimi w projekcie były: I
Gimnazija Osijek Chorwacja, , 4th Geniko Lykeio Zografou Grecja, St George’s International School
Luksemburg, Ies Los Molinos Hiszpania, Zespół Szkół Nr 2 w Żorach Polska.
Projekt trwał 2 lata i obejmował 2 spotkania szkoleniowe dla nauczycieli w Chorwacji (na początku
projektu i na końcu), 1 spotkanie dla nauczycieli w Luksemburgu oraz 3 wizyty robocze w krajach szkół
partnerskich: w Hiszpanii, Polsce i Grecji.
Podczas spotkania w Luksemburgu nauczyciele stworzyli materiały służące organizacji wymian
młodzieży. Każda wymiana niosła za sobą obowiązek zorganizowania warsztatu. Warsztaty, które się
odbyły nosiły nazwy: 1. PRZYWÓDZTWO, 2. PRACA W GRUPACH oraz 3. UMIEJĘTNOŚCI
KOMUNIKACYJNE. W trakcie projektu powstało 13 scenariuszy lekcji: 1. UMIEJĘTNOŚCI
MIĘKKIE. CO TO TAKIEGO?, 2. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, 3. INICJATYWA I
SAMOMOTYWACJA, 4. PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE, 5. UMIEJĘTNOŚĆ PREZENTACJI,
6. PODEJMOWANIE DECYZJI, 7. JAK ZARZĄDZAĆ CZASEM?, 8. KREATYWNOŚĆ, 9.
NEGOCJACJE, 10. UMIEJĘTNOŚĆ DOSTOSOWYWANIA SIĘ, 11. PEWNOŚĆ SIEBIE, 12.
INTEGRALNOŚĆ oraz 13. PODEJMOWANIE RYZYKA.
Podczas każdej wizyty uczestnicy odwiedzali firmy i instytucje by zbadać swoje umiejętności w realnym
otoczeniu poprzez wywiady z pracodawcami i pracownikami. Realizacja projektu wpłynęła na
rozwinięcie wśród uczniów umiejętności związanych z zatrudnieniem; umiejętności, które pozwolą
uczniom szkół europejskich stawić czoło wymaganiom przyszłych miejsc pracy. Szczególny nacisk był
kładziony na umiejętności społeczne i przedsiębiorcze.
W trakcie ostatniego spotkania w Chorwacji, nauczyciele dokonali całościowej ewaluacji projektu. W
tym celu przeanalizowali scenariusze lekcji, wizyt roboczych, cząstkowe raporty ewaluacyjne,
sprawozdania z przebiegu działań, a także strony internetowe i rezultaty upowszechniania projektu. Po
szczegółowej analizie koordynatorzy ustalili, że zamierzone cele zostały w pełni osiągnięte.
Produktami projektu jest podręcznik szkolnego zestawu nabywania umiejętności związanych z
zatrudnieniem (Emplyability Skills Schoolkit) składającego się z 13 scenariuszy lekcji oraz 3 warsztatów
przy użyciu narzędzi internetowych. strona internetowa projektu, 3 prospekty, , sprawozdania z
harmonogramu projektu, prezentacje, plakaty, raporty ewaluacyjne, logo projektu, grupa na Facebooku,
fun page projektowy oraz eTwinning. Wszystkie wypracowane materiały zostały przedstawione
uczniom z różnych środowisk kulturowych poprzez akcje lokalne oraz 3 wymiany młodzieży, podręcznik
szkolnego zestawu nabywania umiejętności związanych z zatrudnieniem (Emplyability Skills Schoolkit)
dostępny jest do wglądu w wersji elektronicznej i papierowej i służyć będzie wszystkim zainteresowanym
nauczycielom chcącym wyposażyć młodzież w umiejętności związane z zatrudnieniem.
W trakcie realizacji projektu, zostały stworzone i przeszkolone grupy 20 uczniów w każdej szkole
partnerskiej, która odgrywały rolę koordynatorów wśród rówieśników. Nawiązano kontakty z rynkiem
pracy, firmami i instytucjami w środowisku lokalnym.
Ustalone zostały stałe formy nauczania umiejętności związanych z zatrudnieniem i wkomponowano je w
program nauczania.
Podjęto akcje mające na celu zachęcenie i wspieranie innych szkół na poziomie narodowym i
europejskim do korzystania z „Emplyability Skills Schoolkit”
Z całą pewnością projekt wpłynął na zwiększenie kompetencji szkół, kompetencji metodologicznych
nauczycieli, umiejętności językowych oraz zdolności posługiwania się technologią informacyjną
wszystkich zaangażowanych w projekt. Niebagatelny jest wpływ projektu na przyszłą karierę zawodową
uczniów oraz zwiększenie ich możliwości na rynku pracy. Młodzi ludzie stali się bardziej pewni siebie
oraz poprzez obywatelstwo europejskie poczuli smak odpowiedzialności za Unię Europejską.

1. Końcowy produkt projektu – Employability Skills Schoolkit
2. informacje i harmonogram KA2-1
3. Galeria

Współfinansowany
w ramach programu
Unii Europejskiej Erasmus+