Your address will show here +12 34 56 78
o szkoleGABINET CZYNNY

Poniedziałek 8:00 -14:50 
Wtorek 8:00 -14:50 
Środa 8:00 -14:50 
Czwartek 8:00 -14:50 
Piątek 8:00 -14:50 

Pielęgniarka szkolna

Agnieszka Kubaczyńska – Szmidt


Działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) informuję, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących:1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub klasy I oraz w klasie III, V, VII szkoły podstawowej, w klasie I oraz ostatniej szkoły ponadpodstawowej, a także kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym,2. opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i wporozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,3. udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów,4. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,5. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów organizacji  warunków sanitarnych w szkole.

Wyrażenie sprzeciwu wobec objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną wymaga formy pisemnej (zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy). Jednocześnie informuję, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych.

W celu zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem podczas pobytu w szkole, proszę o bieżące informowanie pielęgniarki szkolnej
o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka.

  

0

Skip to content