Your address will show here +12 34 56 78
Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej
Jeżeli Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera jest szkołą pierwszego wyboru, zapoznaj się z dokumentem: "WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I CZTEROLETNIEGO TECHNIKUMW ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA w ŻORACHW ROKU SZKOLNYM 2019/2020"
Ważne informacje:
Punkt naboru czynny jest w godzinach od 9:00 do 15:00
Do 25 czerwca 2019 r. należy złożyć:
•    Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru), potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna – należy złożyć do 25 czerwca
•    OŚWIADCZENIE o spełnianiu kryteriów decydujących o pierwszeństwie przyjęcia do szkoły w przypadku równej liczby punktów (pobrane ze strony szkolnej, wypełnione i podpisane przez rodziców), wraz z wymaganymi dokumentami

W dniach od 19 czerwca (środa) do 25 czerwca 2019 (wtorek)  dostarcz do punktu naboru:
•    świadectwo ukończenia gimnazjum
•    zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

16 lipca 2019 r. sprawdź, czy jesteś na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
Jeżeli zostałeś przyjęty do technikum, to w dniach od 16 lipca (wtorek) do 18 lipca (czwartek) zgłoś się do szkoły po skierowanie na badania lekarskie.
Badania lekarskie przeprowadzisz w Poradni Medycyny Pracy w Przychodni na Rondzie w Żorach

W dniach od 16 lipca (wtorek) do 24 lipca (środa) 2019 r.
Przynieś do szkoły wymagane dokumenty:
•    Pisemne poświadczenie woli (potwierdzenie wyboru szkoły) –  KARTĘ KANDYDATA, pobraną ze szkolnej strony, wypełnioną  i podpisaną przez rodziców i przez kandydata.
•    2 fotografie legitymacyjne – podpisane z tyłu (imię, nazwisko i klasa)
•    zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (kandydat do technikum),

25 lipca 2019 r. sprawdź, czy jesteś na liście osób przyjętych do szkoły.
OFERTA EDUKACYJNA

 

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera
Klasa analityczno-badawcza

z elementami dietetyki, z rozszerzeniem z biologii, chemii, języka angielskiego

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera
Klasa medialno-prawna

z elementami kryminalistyki, z rozszerzeniem z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik logistyk

z rozszerzeniem z matematyki i języka angielskiego – przygotowujący specjalistów w zakresie zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik ekonomista

z rozszerzeniem z matematyki i Wiedzy o społeczeństwie - przygotowujący do prowadzenia własnego biznesu

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik hotelarstwa

z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego – przygotowujący do pracy w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach, pensjonatach itp.

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik organizacji turystyki

z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego – przygotowujący do pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej oraz prowadzenia własnej działalności gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik fotografii i multimediów

z rozszerzeniem z j. polskiego i informatyki - przygotowujący specjalistów w dziedzinach związanych z multimediami, które wykorzystują rożne formy informacji i różne formy jej przekazu, od fotografii, poprzez dźwięk, film i animacje, a także publikacje internetowe

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik eksploatacji portów i terminali

z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego - przygotowujący do pracy w portach, terminalach oraz we wszystkich miejscach, w których wymagana jest wiedza logistyczna z zakresu magazynowania, transportu, załadunku i rozładunku oraz transportu i obsługi pasażerów

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego - języka niemieckiego, języka francuskiego, języka rosyjskiego lub języka włoskiego i języka obcego zawodowego angielskiego, niemieckiego lub francuskiego – realizowane są w grupach.
Skip to content