Aktualności, dla uczniów

Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE

Rok szkolny 2018/2019

CEL: Kształtowanie i rozwój u uczniów  kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe  przy współpracy instytucji zajmujących się rynkiem pracy.

Kierunki działań:

1.Monitorowanie i analiza zmian na rynku pracy oraz potrzeb w zakresie kształcenia     zawodowego.

 1. Przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu gospodarczym w tym promowanie umiejętności prowadzenia własnej firmy.
 2. Pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy w zakresie poradnictwa zawodowego.
 3. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i rodzicom.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z zakresu poradnictwa zawodowego.
 5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do

 świadomego planowania kariery zawodowej.

 1. Wspieranie rodziców w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych.

9.Wspieranie nauczycieli w pracy wychowawczej z zakresu przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy

10.Uruchomienie systemu staży zawodowych dla uczniów.

11.Informacja o możliwościach kształcenia na wyższych uczelniach.

 1. Zintegrowanie działań nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie rynku pracy.
 2. Organizowanie konkursów i projektów związanych z rynkiem pracy.
 3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami z rynku pracy i wyższych uczelni.

15.Organizacja wycieczek do zakładów pracy i na wyższe uczelnie.

 

Liceum Ogólnokształcącego

PRACA Z UCZNIEM:

Klasa I:

Wpływ rynku pracy na planowanie kariery uwzględniając zapotrzebowania pracodawców.

Klasa II:

Decyzje edukacyjne i zawodowe wpływające na kształtowanie kariery zawodowej.

Klasa III:

Przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych np.: egzaminy, poszukiwanie pracy, podjęcie roli zawodnika, zmiana zawodu, bezrobocie. Przeprowadzenie testów predyspozycji zawodowych.

 

 • Technikum

PRACA Z UCZNIEM:

Klasa I:

Prezentacja siebie.

Samodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki profilu zawodowego.

Analiza potrzeb rynku i możliwości zatrudnienia.

Klasa II:

Poznanie zawodów z obszaru kształcenia wybranego zawodu..

Klasa III:

Rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie do aktywnego poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych np.: w bezrobociu

Klasa IV:

Przygotowanie do roli pracownika.

Podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych

 

 

PRACA Z RODZICAMI:

Informacja o działalności doradztwa zawodowego.

Warsztaty dla rodziców- cel: wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci.

Włączenie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów.

Indywidualna praca z rodzicami, których dzieci mają problemy zdrowotne rodzinne itp.

 

 

 

Planowane działania z zakresu doradztwa zawodowego organizowane i/lub prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego.

 

 • Organizacja warsztatów prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu SWPS odział w Katowicach. (zarówno dla klas LO i Technikum) np: Autoprezentacja w sieci- Jak Cię widzą tak Cię klikają
 • Radzenie sobie z przedmaturalnym stresem.- zajęcia warsztatowe dla uczniów klas maturalnych LO i Technikum. (prowadzący- psycholog szkolny)
 • Efektywność osobista- wyznaczanie celów i ich realizacja. – zajęcia warsztatowe dla klas 2 LO i 3 technikum. (prowadzący- psycholog i pedagog szkolny)