Your address will show here +12 34 56 78

Zebrania z rodzicami – 14 września 2017r.

 

16.00 – klasy maturalne LO i Technikum spotkanie z Dyrekcją Szkoły w auli, następnie z wychowawcami w klasach:

Lp.

Klasa

Wychowawca

Sala

1

IV e/t

J. Ligas

104

2

IV f

M. Piecha

108

3

IV L

E. Barczyk

105

4

III b

A.Wala

Inny termin

 

16.00 – klasy II, III, Technikum oraz klasy II LO w klasach z wychowawcami:

 

Lp.

Klasa

Wychowawca

Sala

1.      

II a

A. Łojkowski

Inny termin

2.      

II b

B. Świerkocka

301

3.      

II d/r

I. Ogierman

103

4.      

II t

E. Adamczyk – Antulis

100

5.      

II L

A. Król – Piekarczyk

307

6.      

II e

J. Krupa

202

7.      

II f

D. Staniec

205

8.      

III d/t

U. Tyniecka

306

9.      

III f

A.Bober

309

10.    

III L

A.Zimończyk

107

11.    

III r

P. Gaik

204

 

17.00 – klasy I Technikum i Liceum – spotkanie na Auli szkolnej z Dyrekcją Szkoły, następnie w klasach z wychowawcami:

Lp.

Klasa

Wychowawca

Sala

1.      

I a 

K. Konsek

201

2.      

I b

N. Dąbrowska

302

3.      

I f

A. Pająk

209

4.      

I L

M. Herman

304

5.      

I e

A. Szkołda

207

6.      

I t /d

J. Jaróżek

206

7.      

I r

A. Jendykiewicz

303

 

0

Uncategorized

LUBISZ SUDOKU?    ROZWIĄZUJESZ SUDOKU?    CHCESZ SIĘ SPRAWDZIĆ W SUDOKU?

TEN KONKURS JEST DLA CIEBIE  

Weź udział w VI edycji szkolnego konkursu SUDOKU

ZAPISZ SIĘ U NAUCZYCIELA MATEMATYKI lub prześlij zgłoszenie (imię, nazwisko, klasa) na adres konkurszory@wp.pl

TERMIN KONKURSU piątek 9 czerwca 2017 (lekcja 5) zapisy do czwartku.

Potrenuj na stronie mojesudoku.pl

0

Uncategorized

Z przyjemnością informujemy, że w roku bieżącym, w miesiącach lipiec-sierpień rusza dwunasta edycja staży „IKAR”. Jej celem jest wspomaganie kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów żorskich szkół ponadgimnazjalnych, stwarzanie możliwości bezpośredniego kontaktu młodzieży ze środowiskiem biznesu oraz zastosowanie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej i zawodowej w praktyce.

Uczniowie w ramach programu w miesiącach wakacyjnych odbywają bezpłatne praktyki w żorskich firmach. Przewidywany czas trwania poszczególnych staży wynosi dwa tygodnie.

Osobą odpowiedzialną za powyższe działania ze strony szkoły jest: Joanna Krupa.

Lp.

Nazwa Firmy

Zakres działalności

Stanowisko

Miejsce stażu

1.

Biuro Rachunkowe

Joanna Gabryś

Kompleksowa obsługa firm w zakresie księgowości i bhp. Obsługa małych i średnich firm o różnym profilu działalności w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.

Pracownik biurowy

ul. Rybnicka 229, Żory

2.

ROWINGA Kancelaria Podatkowa

Kancelaria podatkowa. Doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg handlowych.

Pracownik biurowy

ul. Rybnicka 248, Żory

3.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Działalność administracyjna z zakresu doradztwa, szkoleń, finansów i usług informatycznych.

Pracownik biurowy

al. Wojska Polskiego 4, Żory

4.

HADEX Sp. z o.o.

Firma budowlana. Dystrybucja materiałów budowlanych.

Pracownik biurowy

ul. Łąkowa 2,

Jastrzębie-Zdrój

5.

Lazar-E

Firma zajmuje się aktywną sprzedażą stali zbrojeniowej i wyrobów tartacznych. Sprzedaż oraz  usługi transportowe i usługi koparko-ładowarką CAT.

Pracownik biurowy

ul. Pszczyńska 124, Żory

6.

Klimosz Sp. z o.o.

Technika grzewcza. Dystrybucja źródeł tzw. Zielonej Energii, czyli pomp ciepła, kolektorów słonecznych.

Pracownik biurowy

ul. Zjednoczenia 6, Pawłowice

7.

AG Łakota Sp.j.

Sprzedaż detaliczna prowadzona w sklepach z przewagą żywności, napojów.

Pracownik biurowy

ul. Moniuszki 7,

Żory

8.

Geo-Bud-T.B.M. Sp. z o.o.

Usługi w zakresie budownictwa inżynieryjno-lądowego.

Pracownik biurowy

ul. Boczna 6,

Żory

9.

W.E.G.A. — POLAND Sp. z o.o.

Produkcja materiałów budowlanych.

Pracownik biurowy

ul. Boczna 6,

Żory

 

  • Istnieje możliwość zorganizowania stażu w innych firmach lub terminach niż podane. W celu poczynienia odpowiednich ustaleń prosimy osoby zainteresowane o bezpośredni kontakt z Żorską Izbą Gospodarczą.0

Uncategorized

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość  (z aktualnym zdjęciem) oraz długopisem (lub piórem) z czarnym tuszem (atramentem).

Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.

Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE. Zdający sam zapewnia sobie takie przybory jak: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, lupa

Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów. Inne przedmioty zdający pozostawiają  w wyznaczonym miejscu ( szatnia )

Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza. 

Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.

Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.

Liczba punktów, jaką uzyskał zdający z części ustnej egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu, jest przekazywana zdającemu w dniu przeprowadzenia tego egzaminu. 

Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:

  1. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
  2. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów
  3. c. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.

Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Od ok. godz.8.15/13.15 zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość zajmuje wylosowane miejsce w sali egzaminacyjnej.

8.30 – przewodniczący zespołu nadzorującego z przedstawicielem zdających udaje się do gabinetu dyrektora po materiały egzaminacyjne.

Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE (9.00 lub 14.00)             od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).

Po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem kompletności i kodowaniem arkuszy i kart odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

Zdający część pisemną egzaminu maturalnego po otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw wybranych wzorów matematycznych wraz z uzupełnieniem (dotyczy egzaminu z matematyki) lub kartę wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki). Zauważone braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. umieścić (w odpowiednich miejscach) otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki przygotowane przez OKE, zawierające m.in. numer PESEL, oraz wpisać (w odpowiednich miejscach) swój numer PESEL. Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis na liście zdających (liście obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności

Podczas egzaminu zdający pracuje samodzielnie, nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali.

Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi) pozostawia arkusz na stoliku i wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, i oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali.

Co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu arkuszy.

 

Część ustna – informacje ogólne

Godzina podana w harmonogramie egzaminów ustnych jest czasem orientacyjnym. Proszę przyjść na egzamin z ok. 30-minutowym wyprzedzeniem.

Absolwenci oczekujący na egzamin lub ogłoszenie wyników zobowiązani są zachować ciszę.

Ogłoszenie wyników egzaminu:

z języka obcego – indywidualnie po każdym zdającym;

z języka polskiego – indywidualnie lub grupowo – po przeegzaminowaniu 4 – 5 zdających.

 

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku.

 

Pozostałe informacje dotyczące egzaminu maturalnego dostępne są na stronie

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny

0

Uncategorized

Massive Dynamic has over 10 years of experience in Design, Technology and Marketing. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.

0

Uncategorized

Massive Dynamic has over 10 years of experience in Design, Technology and Marketing. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.

0

Uncategorized

Massive Dynamic has over 10 years of experience in Design, Technology and Marketing. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.

0

Uncategorized

Massive Dynamic has over 10 years of experience in Design, Technology and Marketing. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.

0

Massive Dynamic has over 10 years of experience in Design, Technology and Marketing. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS