Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • patronat imprez Przedsiębiorczość drogą do sukcesu”, Dzień Przedsiębiorczości oraz Dzień Logistyka
 • pomoc w organizacji wycieczki na terenie KSSE
 • realizacja projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej „Kariera i Kompetencje”
 • prelekcje podczas spotkań „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu”, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

 

Żorska Izba Gospodarcza

 • Współpraca od 2003 roku
 • patronat od 2015 roku
 • realizacja wspólnych projektów dla uczniów i nauczycieli
 • realizacja projektu IKAR- wakacyjne praktyki dla uczniów
 • organizacja „Dnia Przedsiębiorcy”- impreza środowiskowa
 • wspólne warsztaty i prelekcje pracodawców podczas „Światowego Dnia Przedsiębiorczości”

 

Uniwersytet Ekonomiczny

 • Patronat UE
 • Udział młodzieży w Ekonomii Ekstremalnej
 • „Logistyka przy ognisku” – spotkanie młodzieży klas II i III Technikum Logistycznego z Panem dr Piotrem Hanusem i Panią Anną Oleksy
 • udział młodzieży w wykładach i warsztatach w ramach Ekonomii dla Liceum i Technikum
 • prelekcje Pan dr inż. Tomasz Zieliński – Dziekana Wydziału Biznesu Finansów i Administracji w Rybniku podczas spotkań np. Przedsiębiorczość droga do sukcesu, Dnia Logistyka oraz Dnia Przedsiębiorczości
 • udział uczniów w warsztatach debatanckich zorganizowanych przez Fundację Polska Debatuje i Centrum Informacji o Euro NBP.
  udział uczniów w konkursie Ligi Młodych Logistyków.
 • Udział młodzieży w Dniach Otwartych UE

 

Akademia Wychowania Fizycznego

 • podpisanie umowy o współpracy
 • wykłady dr Damiana Hermana w ramach Tygodnia Zdrowia i Urody

 

Politechnika Śląska

 • podpisanie umowy o współpracy
 • spotkania z młodzieżą klas maturalnych
 • prelekcje dr hab. Bernarda Witka
 • udział młodzieży w Salonie Maturzysty

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

 • podpisanie umowy o współpracy
 • Wyjazd młodzieżyna zajęcia warsztatowe poświęcone znaczeniu wyglądu zewnętrznego w biznesie – GWSH Katowice
 • Realizacja innowacji pedagogicznej w klasie medialno-prawnej z elementami kryminalistyki

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

 • Warsztaty dla uczniów
 • Realizacja projektu: Śląska Liga Biznesowa
 • Wyjazd młodzieżyna zajęcia warsztatowe poświęcone znaczeniu wyglądu zewnętrznego w biznesie – GWSH Katowice

Hospicjum im. Jana Pawła II

 • Coroczny przemarsz ulicami miasta w ramach programu „Pola nadziei”

 

Więzienie Jastrzębie-Szeroka

 • Zapoznanie się z pracą w więzieniu i kompetencjami personalno-społecznymi przydatnymi do pracy w charakterze służby więziennej
 • Organizacja wycieczek do więzienia
 • prezentowanie przez uczniów talentów teatralnych we więzieniu

 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A

 • Warsztaty na temat prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prowadzenie lekcji z przedstawicielami Agencji
 • Wspólne imprezy np. „Dzień Przedsiębiorczości”
 • Uczestniczenie naszej młodzieży w kursach nadających nowe kwalifikacje uczniom naszej szkoły

 

Współpraca z Fundacją Edukacji Przedsiębiorczej

 • Realizacja projektu – gra edukacyjna
 • Realizacja warsztatów: Wejście na rynek pracy z sukcesem, samoocena i ścieżka kariery

 

Współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości:

 • Realizacja programów edukacyjnych np.: młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, dzień przedsiębiorczości
 • organizacja jednodniowych praktyk zawodowych

 

Współpraca z Fundacją na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis:

 • Warsztaty dla młodzieży
 • Realizacja projektu „Bądź Przedsiębiorczym”
 • Szkolenia wyjazdowe i  e-learningowe
 • Organizacja „Dnia Przedsiębiorczości”
 • Uzyskanie certyfikatu przez szkołę „Bądź Przedsiębiorczym”

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 • warsztaty nt. komunikacji, interpersonalnej, wzmocnienia swojej osobowości,
 • przeprowadzanie testów predyspozycji zawodowych

 

Młodzieżowe Biuro Pracy

 • organizacja targów pracy
 • spotkania nt. Wymarzonych zawodów
 • Udział młodzieży w targach podmiotów ekonomii społecznej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia kariery
 • omówienie z pracodawcą rozmowy kwalifikacyjnej,
 • spotkania nt.: rynek pracy a moje oczekiwania, lokalny rynek pracy , możliwości zatrudnienia, poznaję swój zawód, mój start na rynku pracy,analiza predyspozycji zawodowych, korzyści wynikające z zatrudnienia, z OHP do kariery, dopiąć swego czyli jak wyznaczy i osiągną swoje cele, gdzie i jak szuka pracy, wybieramy zawód – osobiste planowanie kariery w oparciu o kompetencje, test kompetencji zawodowych

 

Powiatowy Urząd Pracy

 • prelekcje nt. Rynku pracy
 • realizacja projektów unijnych
 • udział w konkursach
 • Współorganizacja imprez lokalnych w ramach Europejskiego Tygodnia Kariery Zawodowej oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości


Współpraca z Leroy Merlin Żory, Castorama   Żory , Makro  – Rybnik, Nifco  Żory
– organizacja praktyk zawodowych dla technikum logistycznego.

 

Współpraca z uczelniami wyższymi np.: z bankami np.:ING Bank Śląski, Kredyt Bank oraz przedsiębiorstwami:

 • Prowadzenie zajęć z udziałem przedstawicieli
 • Współorganizowanie konkursów
 • Udział instytucji w „Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości”, „Dniu Przedsiębiorczości”
 • spotkanie z prezesem Klubu Abstynenta „Ster na trzeźwość” – profilaktyka uzależnienia alkoholowego – wzrost wiedzy na temat zdrowia i jeg uwarunkowania w planowaniu kariery zawodowej 
 • Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach – projekt Wojewody Śląskiego „Pomoc organizacjom społecznym naszego regionu w oparciu o wolontariat” 
 • Spotkania z przedstawicielem firmy Adecco Poland – warunki zatrudnienia na rynku pracy Unii Europejskiej, ubezpieczeń i realizacji krótkotrwałych umów o pracę
 • Warsztaty dla młodzieży klas maturalnych „Jak cię widzą, tak cię piszą – podstawowe zasady autoprezentacji” warsztaty zorganizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Ochrony Pracy
 • organizacja spotkań z policją, podróżnikami, ludźmi różnych narodowości – prowadzenie przez nich lekcji itp.
 • Spotkanie z pracownikiem agencji headhunterskiej ManPower-profesjonlany „łowca głów” – warsztaty z przygotowania profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego, zaznajamia z aktualnymi trendami panującymi na rynku pracy itp.
 • Spotkanie z Native Speakerem – z Joe Phillips, zajęcia prowadzone są dla klas z językiem angielskim
 •  

Film – Absolwenci Tischnera
https://www.youtube.com/watch?v=P2ggwqsJxbY

 
POWER NOWE DOŚWIADCZENIE SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

nr 2016-1-PL01-KA102-025563

Projekt rozpoczął się 15.11.2016r, okres realizacji 20 miesięcy (do 14.07.2018r.) Raport końcowy z projektu do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji został złożony zgodnie z terminem 14.09.2018r.

ROK 2018

 • do rekrutowano uczniów – styczeń
 • podpisano umowę z firmą pośredniczącą Training Vision Ltd. ustalając wcześniej przydział obowiązków dla szkoły i firmy oraz ustalono budżet z firmą
 • ustalono program pobytu uczestników
 • uczniowie sporządzili CV w języku polskim i angielskim
 • wybrano miejsca praktyk oraz miejsca noclegowe
 • po wcześniejszym rozeznaniu rynku zdecydowano i zakupiono bilety lotnicze wybierając najkorzystniejszą ofertę
 • dokonano ubezpieczenia wyjeżdzających na staże po uprzednim wyborze najkorzystniejszej oferty
 • zakupiono laptop dla koordynatora i słowniczki dla uczniów z języka angielskiego po przeprowadzonym wcześniej rozeznaniu ofert
 • zakupiono materiały reklamowe
 • wprowadzono dane do systemu Big Bang
 • wybrano nauczycieli do prowadzenia zajęć
 • zrealizowano zajęcia przygotowujące do wyjazdu (z języka angielskiego zawodowego, z przedmiotów zawodowych, z doradztwa zawodowego, z psychologiem i kulturalnych, bhp)
 • uczestnicy sporządzili Indywidualny Plan Kariery
 • dla chętnych zorganizowano testy predyspozycji zawodowych oraz testy wiedeńskie
 • przeprowadzono spotkania z rodzicami celem podpisania umów i niezbędnej dokumentacji oraz przekazania informacji dotyczących wyjazdu
 • przeprowadzono szkolenie bhp dla uczestników staży
 • podpisano umowę finansową z firmą pośredniczącą
 • zorganizowano 2 wyjazdy na miejsca praktyk – Anglia Portsmouth (kwiecień, maj)
 • każdy dzień uczestnik odnotowywał w dzienniczku zajęć w języku polskim i angielskim, nauczyciele opiekunowie każdego dnia dokonywali kontroli praktyk
 • wypłacono kieszonkowe uczniom i nauczycielom opiekunom – część przed wyjazdem i część po powrocie
 • zorganizowano kontrolę miejsc praktyk i warunków noclegowych przez dyrektora i wicedyrektora szkoły
 • uczestnicy sporządzili indywidualne sprawozdania z pobytu oraz prezentacje ze stażu
 • przeprowadzono ankiety ewaluacyjne oraz satysfakcji uczestników
 • przed, w trakcie i po prowadzono promocję projektu
 • przygotowano Certyfikaty i Europassy dla uczestników
 • podsumowano projekt dzieląc się doświadczeniem w maju z pierwszego wyjazdu i w listopadzie z drugiego wyjazdu w Kinie na Starówce w ramach spotkania z przedsiębiorcami oraz uczniami szkół gimnazjalnych, ponadpodstawowych
 • sporządzono i wysłano do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji raport końcowy – wrzesień

W dniu 31 stycznia 2019 roku szkoła otrzymała pismo z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z informacją, że projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami   z wniosku o dofinansowanie i z oceną: „projekt należy ocenić wysoko pod względem realizacji. Niewątpliwie wywrze pozytywny wpływ zarówno na uczestników, jak i podmioty zaangażowane w jego realizację”.

Rozliczona kwesta dofinansowania wynosi: 111 352 EUR tj. 471 642,53 PLN.

praca_ekonomiści_Anglia

Czas_wolny_Anglia_2018

                                                                            Koordynator Joanna Krupa0

UncategorizedKlauzula dla uczniów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera z siedzibą w Żorach przy ul. Boryńskiej2, tel: 32 434 20 76 , mail:sekretariat@zs2zory.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera możliwy jest pod numerem tel. nr. 32 43 45302 lub adresem email (adres email): borkowska@zs2zory.pl
 3. Dane osobowePana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w Raciborzu
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

29b – Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danychosobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera z siedzibą w Żorach przy ul. Boryńskiej 2, tel: 32 434 20 76 , mail: sekretariat@zs2zory.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 2im. ks. prof. Józefa Tischneramożliwy jest pod numerem tel. nr. 32 4345302 lub adresem email e.borkowska@zs2zory.pl
 3. Dane osobowe Pana/i/będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Monitoring

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera z siedzibą w Żorach przy ul. Boryńskiej 2, tel: 32 434 20 76 , mail: sekretariat@zs2zory.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera możliwy jest pod numerem tel. nr. 32 4345302 lub adresem email (adres email):borkowska@zs2zory.pl
 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do  30 dni.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

0

Aktualności, Logistyka, Olimpiada, Osiągnięcia, Uncategorized

Patryk Kozaczuk zdobył złoty medal  na  II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej.

 
6 kwietnia 2018 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyły się zawody finałowe II Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.


Nasz uczeń Patryk Kozaczuk z klasy IV L został zwycięzcą i otrzymał  indeks Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze.

 

Gratulujemy !!!

0

Uncategorized

Zapraszamy uczniów klas II i III kształcących się w Technikum w zawodzie technik logistyk, technik ekonomista i fototechnik do wzięcia udziału w projekcie pn.
 „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego”

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego.

Rekrutacja do projektu trwa od 1.03.2018 do 31.03.2018r. Regulamin rekrutacji i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Urzędu Miasta Żory

http://zory.pl/aktualnosci/89-aktualnosci-komunikaty/2774-uczniowie-mog%C4%85-zdoby%C4%87-nowe-umiej%C4%99tno%C5%9Bci-dzi%C4%99ki-projektowi-%E2%80%9Ekariera-i-kompetencje%E2%80%9D.html

Zainteresowani uczniowie wypełnione dokumenty powinni złożyć  w wymaganym terminie
w szkole u Pani Małgorzaty Herman w gabinecie 204a lub w Urzędzie Miasta Żory na
ul. Rynek 9, pokój 209 w wersji drukowanej na kolorowo lub elektronicznie (zgodnie z regulaminem)

Oryginalna wiadomość

Regulamin

0

Zebrania z rodzicami – 14 września 2017r.

 

16.00 – klasy maturalne LO i Technikum spotkanie z Dyrekcją Szkoły w auli, następnie z wychowawcami w klasach:

Lp.

Klasa

Wychowawca

Sala

1

IV e/t

J. Ligas

104

2

IV f

M. Piecha

108

3

IV L

E. Barczyk

105

4

III b

A.Wala

Inny termin

 

16.00 – klasy II, III, Technikum oraz klasy II LO w klasach z wychowawcami:

 

Lp.

Klasa

Wychowawca

Sala

1.      

II a

A. Łojkowski

Inny termin

2.      

II b

B. Świerkocka

301

3.      

II d/r

I. Ogierman

103

4.      

II t

E. Adamczyk – Antulis

100

5.      

II L

A. Król – Piekarczyk

307

6.      

II e

J. Krupa

202

7.      

II f

D. Staniec

205

8.      

III d/t

U. Tyniecka

306

9.      

III f

A.Bober

309

10.    

III L

A.Zimończyk

107

11.    

III r

P. Gaik

204

 

17.00 – klasy I Technikum i Liceum – spotkanie na Auli szkolnej z Dyrekcją Szkoły, następnie w klasach z wychowawcami:

Lp.

Klasa

Wychowawca

Sala

1.      

I a 

K. Konsek

201

2.      

I b

N. Dąbrowska

302

3.      

I f

A. Pająk

209

4.      

I L

M. Herman

304

5.      

I e

A. Szkołda

207

6.      

I t /d

J. Jaróżek

206

7.      

I r

A. Jendykiewicz

303

 

0

Uncategorized

LUBISZ SUDOKU?    ROZWIĄZUJESZ SUDOKU?    CHCESZ SIĘ SPRAWDZIĆ W SUDOKU?

TEN KONKURS JEST DLA CIEBIE  

Weź udział w VI edycji szkolnego konkursu SUDOKU

ZAPISZ SIĘ U NAUCZYCIELA MATEMATYKI lub prześlij zgłoszenie (imię, nazwisko, klasa) na adres konkurszory@wp.pl

TERMIN KONKURSU piątek 9 czerwca 2017 (lekcja 5) zapisy do czwartku.

Potrenuj na stronie mojesudoku.pl

0

Uncategorized

Z przyjemnością informujemy, że w roku bieżącym, w miesiącach lipiec-sierpień rusza dwunasta edycja staży „IKAR”. Jej celem jest wspomaganie kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów żorskich szkół ponadgimnazjalnych, stwarzanie możliwości bezpośredniego kontaktu młodzieży ze środowiskiem biznesu oraz zastosowanie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej i zawodowej w praktyce.

Uczniowie w ramach programu w miesiącach wakacyjnych odbywają bezpłatne praktyki w żorskich firmach. Przewidywany czas trwania poszczególnych staży wynosi dwa tygodnie.

Osobą odpowiedzialną za powyższe działania ze strony szkoły jest: Joanna Krupa.

Lp.

Nazwa Firmy

Zakres działalności

Stanowisko

Miejsce stażu

1.

Biuro Rachunkowe

Joanna Gabryś

Kompleksowa obsługa firm w zakresie księgowości i bhp. Obsługa małych i średnich firm o różnym profilu działalności w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.

Pracownik biurowy

ul. Rybnicka 229, Żory

2.

ROWINGA Kancelaria Podatkowa

Kancelaria podatkowa. Doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg handlowych.

Pracownik biurowy

ul. Rybnicka 248, Żory

3.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Działalność administracyjna z zakresu doradztwa, szkoleń, finansów i usług informatycznych.

Pracownik biurowy

al. Wojska Polskiego 4, Żory

4.

HADEX Sp. z o.o.

Firma budowlana. Dystrybucja materiałów budowlanych.

Pracownik biurowy

ul. Łąkowa 2,

Jastrzębie-Zdrój

5.

Lazar-E

Firma zajmuje się aktywną sprzedażą stali zbrojeniowej i wyrobów tartacznych. Sprzedaż oraz  usługi transportowe i usługi koparko-ładowarką CAT.

Pracownik biurowy

ul. Pszczyńska 124, Żory

6.

Klimosz Sp. z o.o.

Technika grzewcza. Dystrybucja źródeł tzw. Zielonej Energii, czyli pomp ciepła, kolektorów słonecznych.

Pracownik biurowy

ul. Zjednoczenia 6, Pawłowice

7.

AG Łakota Sp.j.

Sprzedaż detaliczna prowadzona w sklepach z przewagą żywności, napojów.

Pracownik biurowy

ul. Moniuszki 7,

Żory

8.

Geo-Bud-T.B.M. Sp. z o.o.

Usługi w zakresie budownictwa inżynieryjno-lądowego.

Pracownik biurowy

ul. Boczna 6,

Żory

9.

W.E.G.A. — POLAND Sp. z o.o.

Produkcja materiałów budowlanych.

Pracownik biurowy

ul. Boczna 6,

Żory

 

 • Istnieje możliwość zorganizowania stażu w innych firmach lub terminach niż podane. W celu poczynienia odpowiednich ustaleń prosimy osoby zainteresowane o bezpośredni kontakt z Żorską Izbą Gospodarczą.0

Uncategorized

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość  (z aktualnym zdjęciem) oraz długopisem (lub piórem) z czarnym tuszem (atramentem).

Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.

Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE. Zdający sam zapewnia sobie takie przybory jak: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, lupa

Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów. Inne przedmioty zdający pozostawiają  w wyznaczonym miejscu ( szatnia )

Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza. 

Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.

Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.

Liczba punktów, jaką uzyskał zdający z części ustnej egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu, jest przekazywana zdającemu w dniu przeprowadzenia tego egzaminu. 

Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:

 1. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
 2. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów
 3. c. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.

Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Od ok. godz.8.15/13.15 zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość zajmuje wylosowane miejsce w sali egzaminacyjnej.

8.30 – przewodniczący zespołu nadzorującego z przedstawicielem zdających udaje się do gabinetu dyrektora po materiały egzaminacyjne.

Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE (9.00 lub 14.00)             od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).

Po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem kompletności i kodowaniem arkuszy i kart odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

Zdający część pisemną egzaminu maturalnego po otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw wybranych wzorów matematycznych wraz z uzupełnieniem (dotyczy egzaminu z matematyki) lub kartę wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki). Zauważone braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. umieścić (w odpowiednich miejscach) otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki przygotowane przez OKE, zawierające m.in. numer PESEL, oraz wpisać (w odpowiednich miejscach) swój numer PESEL. Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis na liście zdających (liście obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności

Podczas egzaminu zdający pracuje samodzielnie, nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali.

Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi) pozostawia arkusz na stoliku i wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, i oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali.

Co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu arkuszy.

 

Część ustna – informacje ogólne

Godzina podana w harmonogramie egzaminów ustnych jest czasem orientacyjnym. Proszę przyjść na egzamin z ok. 30-minutowym wyprzedzeniem.

Absolwenci oczekujący na egzamin lub ogłoszenie wyników zobowiązani są zachować ciszę.

Ogłoszenie wyników egzaminu:

z języka obcego – indywidualnie po każdym zdającym;

z języka polskiego – indywidualnie lub grupowo – po przeegzaminowaniu 4 – 5 zdających.

 

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku.

 

Pozostałe informacje dotyczące egzaminu maturalnego dostępne są na stronie

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny

0