Your address will show here +12 34 56 78
Rekrutacja uczniów RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. ks. Prof. J. Tischnera w Żorach, ul. Boryńska 2, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@zs2zory.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Borkowska. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: e.borkowska@zs2zory.pl
 3. Dane osobowe dzieci rekrutujących się do szkoły, ich rodziców oraz opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • 9 ust. 2 lit h RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
 4. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego,
 5. Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacyjnym przechowywane będą nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Natomiast, dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do szkoły przechowywane będą przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wzniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem (art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe),
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 8. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 9. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 10. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
 11. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 12. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 13. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do szkoły, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie,
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

0

Skip to content