Your address will show here +12 34 56 78
Projekt "Kompetentne szkoły"


UWAGA!

Od dnia 12.09.2022r. do 30.09.2022r rozpoczyna się nabór do projektu „Kompetentna szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”. Będą to zajęcia z matematyki.  Szczegóły znajdują się w regulaminie. Zainteresowanych prosimy o składanie wymaganej kompletnej dokumentacji znajdującej się na stronie szkoły. Informacji szczegółowych udzielają:

Pani Agnieszka Szkołda i Pani Joanna Krupa


Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”

Regulamin rekrutacji projekt pn. Kompetentne szkoły-1
3_zał. oswiadczenia uczestnika aktualne
2.2_ zał. Deklaracja uczestnictwa w projekcie- uczeń pełnoletni szkoły
2.1_ zał. Deklaracja uczestnictwa w projekcie- uczeń niepełnoletni szkoły
zał. 1.4_ formularz rekrutacyjny_uczeń II LO

Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory 

Miasto Żory realizuje projekt pt. „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   
Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 
Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs 

Celem tego projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Żorach oraz w trzech żorskich szkołach podstawowych: SP 15 z Oddziałami Sportowymi, SP 6 im. Tadeusza Kościuszki i SP 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego. Projekt obejmie grupę 502 uczniów i 172 nauczycieli z tych szkół. 

W ramach tego projektu  zaplanowano: 
– organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową,  kół zainteresowań, laboratoriów i warsztatów 
– organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE 
-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli 
-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych 

Wartość projektu: 1 320 268,64 zł 

Wartość dofinansowania: 1 188 241,78 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości  1 122 228,34 zł 

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 r. – 31.12.2022 r. 

0

Skip to content