Your address will show here +12 34 56 78
Klauzula informacyjna - skargiKlauzula informacyjna  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. ks. Prof. J. Tischnera w Żorach, ul. Boryńska 2, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@zs2zory.pl 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Borkowska. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: e.borkowska@zs2zory.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skarg lub wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  
– Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają wyłącznie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
–  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane,  
– podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego 
5. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez czas określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,  
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  
– do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
– do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  
– do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,  
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 

1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  
2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe.  
3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
0

Skip to content