Your address will show here +12 34 56 78
Kandyda do pracyKLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. ks. Prof. J. Tischnera w Żorach, ul. Boryńska 2, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@zs2zory.pl 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Borkowska. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: e.borkowska@zs2zory.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:  
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, 
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, 
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, 
 • 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  
 • 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji. Natomiast dane wyłonionego kandydata zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. 
 • 6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,  
 • 7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  
 • – do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  
 • – do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
 • – do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  
 • – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  
 • – do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,  
 • – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.  

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  
2. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji,  konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie.  
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

 

 

 

0

Skip to content