Your address will show here +12 34 56 78
Biblio-news

Tegoroczne obchody kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom przebiegają pod hasłem „Książka jest jak ogród”.

Z tej okazji zaprosiliśmy najmłodszych odbiorców literatury do naszej szkoły. Nasi milusińscy z PP-22 w Żorach wzięli udział w przedstawieniu teatralnym na podstawie książki „Puchatkowy ogród”, w którym wystąpili uczniowie z klasy 1A i 2A oraz przenieśli się do Stumilowego Lasu, by uczestniczyć w licznych rozgrywkach i zabawach ruchowych prowadzonych przez uczennice z klas 2T i 3T.

Dziękujemy za wspaniały czas i możliwość krzewienia miłości do czytania.


Fotorelacja i film z wydarzenia dostępne na:

https://www.tiktok.com/@tischnerzory/video/7236350002145004827

oraz

https://www.instagram.com/p/CsljkLaNLQN/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

0

Biblio-news

W dniach 8-15 maja obchodzimy coroczne święto bibliotekarzy i bibliotek.

W tym roku naszym hasłem przewodnim jest „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka!”


Z tej okazji zapraszam wszystkich chętnych do udziału w akcji BOOKSHELFTOUR – nadsyłajcie zdjęcia swoich domowych biblioteczek 🙂

Więcej o tym co w bibliotece, znajdziecie na szkolnym bookstagramie „BookTisch”.

0

Biblio-news


Międzyszkolny konkurs na Plakat promujący twórczość Fredry

z okazji Roku Aleksandra Fredry


Organizator:
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku


REGULAMIN KONKURSU

Adresaci:

Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Cele konkursu:

 • Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz ćwiczenie sprawności manualnej;
 • Twórcza organizacja czasu wolnego – inicjowanie i pogłębianie zainteresowań i pasji;
 • Możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej.

Kategorie wiekowe:

Kategoria I – uczniowie klas I-III

Kategoria II – uczniowie klas IV-VIII

Kategoria III –  uczniowie szkół ponadpodstawowych

Forma pracy:

PLAKAT wykonany dowolną techniką, koniecznie formatu A3, ilustrujący temat konkursu (należy unikać wszelkich materiałów sypkich).

Praca powinna być przygotowana przez ucznia odręcznie, samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich. Na odwrocie pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną metryczkę (najlepiej komputerowo lub drukowanymi literami) wg wzoru zamieszczonego w załączniku.

Zasady organizacyjne konkursu

 • Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
 • Z danej szkoły na konkurs prosimy przesłać najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej.
 • Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi prawa do opublikowania danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji prac na wystawie oraz na stronie internetowej konkursu.
 • Prace konkursowe oceni trzyosobowa komisja.
 • Organizator przewiduje nagrody oraz ewentualne wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Terminy:

 • Prace konkursowe dostarczamy do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku B. Chrobrego 27, 44-200 Rybnik do 25 kwietnia 2023 r.:

– pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  z dopiskiem  Fredro
lub osobiście

2) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej TNBSP oddział w Rybniku: bsip/miastorybnik.pl, a opiekunów wraz z laureatami zaprosimy na galę drogą mailową.

Informacje dodatkowe:

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 • Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo przekazania prac na cele związane z promocją czytelnictwa.
 • Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl.
 • Ewentualne pytania można kierować pod adres rybnik@gmail.com.

 

Załącznik do regulaminu konkursu „Plakat promujący twórczość Fredry”

Metryczka:

Wiek i klasa

Imię i nazwisko autora

Nazwa i adres szkoły/

oraz e-mail szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna oraz jego e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  dziecka/ lub swoich danych (dotyczy pełnoletniego uczestnika) oraz publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ochronie wizerunku  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu przekazanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

 

—————————————————————————————————
miejscowość, data, podpis rodzica / prawnego opiekuna autora / lub pełnoletniego autora

0

Biblio-news

Z okazji 150. rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego i ustanowienia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej roku 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer zapraszają uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego do udziału w konkursie multimedialnym: „Wojciech Korfanty – człowiek, który przywrócił Górny Śląsk Polsce”.


Przedmiotem konkursu jest nagranie filmu prezentującego wybrane aspekty życia i działalności politycznej Wojciecha Korfantego.

Termin przesłania karty zgłoszenia wraz z linkiem do pracy konkursowej upływa 31 marca 2023 r.

regulamin i formularz zgłoszeniowy: https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-multimedialnym-wojciech-korfanty-czlowiek-ktory-przywrocil-gorny-slask-polsce/

0

Biblio-news

Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim organizowany jest od 1996 roku. Jego celem jest przybliżenie historii oświaty polskiej i europejskiej poprzez historię krakowskiej Uczelni oraz osób ją tworzących. Biorący udział w Konkursie uczestnicy walczą o możliwość studiowania na wybranych przez siebie kierunkach studiów. Jednym z zadań przedsięwzięcia jest stworzenie uczniom z całej Polski oraz spoza jej granic możliwości poznania oferty studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zrównanie szans dostępu do nich kandydatom niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

Terminy przeprowadzenia XXVII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Wysłanie zgłoszenia będzie możliwe do 12 marca 2023 r.

Etap pierwszy – eliminacje okręgowe, odbędzie się w dniu 17 marca 2023 roku o godzinie 12.00. Będzie on polegał na rozwiązaniu testu pisemnego za pośrednictwem MS Office (100 pytań w czasie 60 minut) oraz odpowiedzi na jedno pytanie opisowe.

Etap drugi – dwudniowy finał Konkursu, przeprowadzony w Krakowie w dniach
18–19 kwietnia 2023 roku:

1) dzień pierwszy – 18 kwietnia 2023 roku:

– finałowy test pisemny (100 pytań w czasie 60 minut) o godzinie 11.00 i jedno pytanie opisowe; godzina 16.00,

– eliminacje ustne (dogrywka) dla osób, które uzyskały w finałowym teście pisemnym tę samą liczbę punktów. Do dogrywki przystępują uczestnicy, którzy zdobyli tę samą liczbę punktów z testu pisemnego i pytania opisowego, o których mowa w tiret pierwsze. Celem dogrywki jest ustalenie kolejności uczestników na liście laureatów;

2) dzień drugi – 19 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.00, uroczyste ogłoszenie wyników, gala finałowa i zamknięcie Konkursu.

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin poszczególnych etapów Konkursu. W takim przypadku zmiana ta zostanie niezwłocznie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora. Miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora nie później niż do dnia 28 lutego 2023 roku. 

Wykaz lektur obowiązujących na konkursie: https://konkurs.uj.edu.pl/wykaz-lektur

Regulamin
: https://konkurs.uj.edu.pl/regulamin

Formularz zgłoszeniowy
: https://konkurs.uj.edu.pl/formularz-zgloszeniowy

Oficjalna lista kierunków będących nagrodami dla laureatów XXVII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim:
https://konkurs.uj.edu.pl/documents/134996456/134997073/Lista+kierunk%C3%B3w_WUJ_2023.pdf/c2d8830e-330f-4113-aba3-6f993033609d
0

Biblio-news

 Dnia 2 lutego uczniowie klasy 2A wzięli udział w wycieczce do Katowic.


W pierwszej kolejności udaliśmy się z wizytą do Muzeum Śląskiego. Tam czekały na nas warsztaty z analizy obrazu w galerii polskiej sztuki nowoczesnej. Zaznajomiliśmy się ze schematem opisu dzieła malarskiego i poznaliśmy jego części składowe, takie jak: informacje ogólne, kompozycja, perspektywa, kolorystyka, światłocień i ekspresja obrazu. Na podsumowanie spotkania podjęliśmy próbę analizy obrazów pod okiem eksperta. Na koniec zwiedziliśmy pozostałą część wystawy Muzeum.

Następnym punktem wycieczki była Biblioteka Śląska. Odkrywaliśmy tajniki pracy bibliotekarza. Odwiedziliśmy pracownię zbiorów specjalnych, gdzie podziwialiśmy najstarsze zbiory biblioteczne. Cóż to było za niesamowite uczucie móc dotknąć rękopisu króla Polski, czy też ujrzeć najstarszy ekslibris. Dowiedzieliśmy się też skąd się wzięło powiedzenie „czytać od deski do deski”. W dziale digitalizacji podejrzeliśmy proces skanowania książek i innych obiektów. Na koniec Panie z działu konserwacji opowiedziały o metodach, materiałach oraz narzędziach introligatorskich służących do naprawy inkunabułów, rękopisów i białych kruków. Czy wiedzieliście, że książki są poddawane gorącym kąpielom?!0

Biblio-news

Serdecznie zapraszamy uczniów klas maturalnych oraz nauczycieli na wydarzenie”Noc Maturzystów w Rybniku”,  które odbędzie się dnia 24 lutego ( piątek ) w godzinach 17:00 – 21:00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego -filia Politechniki Śląskiej w Rybniku, przy ul. Kościuszki 54.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia Politechniki Śląskiej w Rybniku skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół średnich. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie uczniom powtórzenia materiału z matematyki oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, tuż przed egzaminami maturalnymi.UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY!

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY POPRZEZ LINK https://forms.office.com/e/t8aGXK2edp

Informuję również, że Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia Politechniki Śląskiej w Rybniku organizuje kursy przygotowujące do egzaminu ośmioklasisty oraz do egzaminu maturalnego.

Szczegóły dotyczące kursów dostępne są w linkach poniżej:

0

Biblio-news
Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa uczniów do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Marii Ewy Aulich „Śladami dotyku”. Celem konkursu jest upamiętnienie osoby i dorobku poetki Marii Ewy Aulich urodzonej w Wieluniu, związanej przez całe dorosłe życie z Warszawą. Była poetką codzienności. Potrafiła zwykłym przedmiotom, wspomnieniom codziennego życia nadać znamiona niezwykłości, czaru i ponadczasowości. Jej sylwetkę i jeden z wierzy prezentujemy w załączonej notce biograficznej. Zachęcamy do udziału w konkursie, a Państwa do zapoznania młodzieży z naszą propozycją. Nauczyciele uczniów, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają od organizatorów potwierdzenie zgłoszenia się wychowanka (z danymi placówki, nauczyciela prowadzącego i ucznia). Prace można nadsyłać do 20 marca 2023 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników 22 kwietnia 2023 roku, w Wieluniu.
Ze szczegółowym regulaminem konkursu mogą się Państwo zapoznać na internetowej stronie naszej placówki. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do naszej placówki (+48) 43 843 35 26 lub do Ewy Lachowskiej- Żarskiej (+ 48) 502-314-394, jednej z wielu osób, przyjaciół poetki żywo zainteresowanych konkursem.


REGULAMIN Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Marii Ewy Aulich  Śladami dotyku

Organizatorzy: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, Towarzystwo Przyjaciół Wielunia
Patronat: Związek Nauczycielstwa Polskiego
Patronat Honorowy: Burmistrz Wielunia
Sponsor: Zasada Bikes

Cele konkursu:
– zachowanie w pamięci osoby i dorobku poetki i dziennikarki Marii Ewy Aulich,
– zauważenie talentów poetyckich,
– prezentacja twórczości poetyckiej młodych poetów i publikacja wierszy, – doskonalenie warsztatu poetyckiego uczestników i wymiana doświadczeń.

Regulamin:
1. Zasady ogólne
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby w wieku od 15 do 30 lat (decyduje rok a nie data urodzenia), piszące w języku polskim, zamieszkałe na terenie dowolnego kraju.

2. Warunki uczestnictwa
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w formie drukowanej dwóch egzemplarzy zestawu od jednego do trzech wierszy, które nie były nigdzie publikowane (także w Internecie na ogólnodostępnych forach), nie były nagradzane w innych konkursach i nie zostały wysłane na inne, równoległe czasowo konkursy poetyckie.
Tematyka i forma wierszy jest dowolna. Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem). Do korespondencji należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem zawierającą:
a. imię i nazwisko autora, rok urodzenia,
b. adres, e-mail, numer telefonu,
c. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z Konkursem, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu Konkursu.
d. oświadczenie autora, że wiersze są jego oryginalnym dziełem i ze nie zostały opublikowane, nagrodzone i wysłane na inne konkursy o zazębiającym się terminie, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.
Termin nadsyłania prac: 20 marca 2023 r.

3. Ocena prac konkursowych
Oceny prac dokonuje jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie wierszy są brane pod uwagę: warsztat poetycki, umiejętność posługiwania się językiem, wrażliwość poetycka, walory artystyczne, intelektualne i estetyczne wiersza. Nagrodzone wiersze są recenzowane. Recenzja stanowi element uzasadnienia nominacji do przyznania nagrody lub wyróżnienia.

4. Nagrody i wyróżnienia
Jury przyznaje jedną nagrodę główną: rower ufundowany przez firmę Zasada Bikes.
Koło przyjaciół Marii Ewy Aulich funduje specjalną nagrodę w wysokości 500 zł za wiersz w kategorii: „Niezwykle o rzeczach zwykłych”, najbliższy stylowi poezji Marii Ewy Aulich. Nagroda ta jest przeznaczona na sfinansowanie wydania tomu poetyckiego laureatowi tej nagrody.
Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe (głównie książki).
Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie.
Laureaci są zawiadomieni o nominacji do nagrody, ale warunkiem jej przyznania jest osobisty odbiór (podobnie wyróżnienia). W przypadku uzasadnionej nieobecności nagroda lub wyróżnienie są przyznawane. Uzasadnieniem nieobecności może być sytuacja w kraju, ważne przyczyny natury osobistej oraz działanie siły wyższej.
Wręczenie nagród następuje w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu w terminie wyznaczonym przez Organizatora, wymienionym w p. 5. niniejszego regulaminu. W ramach gali konkursowej odbędzie spotkanie poetów (nie tylko laureatów, także pozostałych uczestników i zaproszonych gości) i warsztaty poetyckie o ustalonej wcześniej tematyce. W czasie warsztatów można również porozmawiać o swoich wierszach i wymienić się doświadczeniami.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do ich wykorzystania w ramach prowadzonych warsztatów poetyckich.

5. Terminarz Konkursu

Otwarcie Konkursu: 1-5 lutego 2023 r.
Nadsyłanie prac: do 20 marca 2023 r.
Przekazanie wierszy do oceny jurorom: do 27 marca 2023 r.
Wybór wierszy nagrodzonych i wyróżnionych: do 5 kwietna 2023 r.
Zawiadomienie uczestników o nominacji do nagrody lub wyróżnienia: do 10 kwietnia 2023 r.
Uroczyste wręczenie nagród: 22 kwietnia 2023 r.
0

Biblio-news

HO! HO! HO!

To już grudzień… Dlatego mam dla Was coś wyjątkowego. Odliczajmy wspólnie dni do świąt.

Pomoże nam w tym czytelniczy kalendarz adwentowy.

Codziennie będziecie mogli odkrywać książki o tematyce zimowej, których akcja często dzieje się w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

Zapraszam do wypożyczania nastrojowych książek!
https://view.genial.ly/61a4b5edcfac420dd7aa1674/interactive-content-czytelniczy-kalendarz-adwentowy
0

Biblio-news

Śląski Festiwal Nauki Katowice 
Coroczne wydarzenie, które popularyzuje naukę i sztukę w innowacyjny sposób poprzez organizację wykładów, warsztatów, stanowisk pokazowych, wystaw, koncertów, spotkań z gośćmi specjalnymi i wielu innych inicjatyw.

Już wkrótce ruszy 6 edycja festiwalu, a wszystkie wydarzenia i informacje znajdują się na stronie :

https://www.slaskifestiwalnauki.pl/Poniżej znajdziesz materiały multimedialne z dotychczasowych edycji festiwalu z podziałem na obszary wiedzy: przyrodę, technikę, nauki humanistyczno-społeczne, nauki ścisłe, medycynę i  zdrowie oraz sztukę.
MÓZGO-TEKA, czyli biblioteka dla mózgu


Młodzi budują miasto nauki – konkurs

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych naszego województwa, a nagrodą jest prezentacja wyników 5 grudnia podczas 6. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach.
To pierwsza inicjatywa, która opiera się na pracy zespołowej – powstanie 5 drużyn, które pod opieką mentora będą pracować nad rozwiązaniem problemów w ramach poniższych obszarów:

1. KLIMAT I ŚRODOWISKO

2. ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA

3. PRZEMYSŁY PRZYSZŁOŚCI

4. DZIEDZICTWO PRZEMYSŁOWE I KULTUROWE

5. INNOWACJE SPOŁECZNE.

Uczniowie nie muszą nic mieć, nic prezentować, powinni po prostu chcieć pracować w grupie, być osobami zaangażowanymi w sprawy społeczne i pozytywnie patrzeć na szykujące się zmiany. 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/licealisto-juz-teraz-mozesz-zglosic-sie-do-budowania-miasta-nauki

To najlepszy czas, aby młodzi ludzie wykazali inicjatywę, podzielili się swoimi pomysłami i zaczęli działać czując wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Zgłoszenia tylko do 20 listopada.

0

Skip to content