Your address will show here +12 34 56 78
Aktualności


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.
W poniższym linku znajdują się wszelkie informacje.

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r/
0

Aktualności


Z przyjemnością informujemy, że do zawodów II stopnia – na podstawie uzyskanych wyników – zostali zakwalifikowani następujący uczestnicy zawodów I stopnia z naszej szkoły:

Karbowski Maciej

Michałek Bartosz

Bąk Tomasz

Sekienda Krzysztof

Frączek Kamil

Bodnar Paweł

Famulski Maciej

Hajduk Jakub

Gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie okręgowym, który odbędzie się w marcu 2022r.

0

AktualnościWytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (epkwz) i egzaminu zawodowego (ez) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2022 r.
 

 

INFORMACJE  DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA  W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA   

 

opracowane na postawie wytycznych CKE, MEN i GIS   

pełny tekst wytycznych :    https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf   

 

 1. 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

 -zdający,  osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy,  

-osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni, 

–  inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

– pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.  

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy  np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.  

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 
 2. Wszyscy wchodzący do szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk , w przypadku członków zespołów nadzorujących i egzaminatorów obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych.
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 4. 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 
 5. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. 
 6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły  na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń 
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje wszystkich przebywających na terenie całej szkoły.

Po zajęciu miejsc przez zdających lub  po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

 1. Zdający, członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m . Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu wspomnianego warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów. Wszystkie wymienione osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie.

 

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)  zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  

– podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie  

 -wychodzi do toalety  

– kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej 

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,  podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 
 2. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych  w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 3. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 4. 16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Uczniowie będą wpuszczanie trzema wejściami do szkoły:

WEJŚCIE GŁÓWNE, WEJŚCIE AULA  

 1. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisem na liście zdających. Podpisując się zdający korzystają z własnego długopisu
 2. W czasie egzaminu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa:

 -zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi  

– obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym  

– zasadzie niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką  

– konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie 

UWAGA : 

W czasie egzaminu należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa: 

-zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

– obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

– zasadzie niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

– konieczności noszenia maseczki i zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie 

-konieczności dezynfekcji rąk 

 

 

  

 

0

Aktualności
Życzę całej społeczności szkolnej najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia. Niech moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój, wytchnienie i radość a każda chwila świąt żyje własnym pięknem. A z okazji Nowego Roku życzę wszystkim zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Niech 2022 obdaruje Nas zdrowiem, pomyślnością i szczęściem
 
 
 
Wyświetlona przez Janina Satława o środa 13:00
 
Otwórz
 
 
 
 
 
 
 
Napisz do: Janina Satława
0

Aktualności


CZĘŚĆ PISEMNA  EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE–  W DNIU 11 STYCZNIA (WTOREK) 2022R.

PODSTAWA 2017

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

 

L.p.

Zawód nr

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

czas trwania egzaminu

(60 min)

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1

Technik fotografii i multimediów 343105

AU.23,

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Technik ekonomista 331403 

AU.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

 

Pisemny

papierowy

 

11.01.2022

10:00

 

306

2

2

Technik fotografii i multimediów 343105

 AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

 

Pisemny

papierowy

 

11.01.2022

10:00

(+ 30 min)

 

108

1

3

Technik obsługi turystycznej   422103

 

TG. 15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

1

27

1.     4

4

Technik fotografii i multimediów 343105

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

(+30 min)

 

108

1

5

Technik ekonomista, 331403 

 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

103

9

6

Technik ekonomista, 331403 

 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

107

8

7

Technik hotelarstwa, 422402 

 

TG. 13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

105

15

8

Technik eksploatacji portów i terminali, 333106

 

AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

104

13

9

343105 Technik fotografii i multimediów

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

306

10

10

Technik fotografii i multimediów 343105

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

304

10

11

Technik logistyk 333107

 

AU.32 Organizacja transportu

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

303

11

12

Technik logistyk 333107

 

AU.32 Organizacja transportu

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

307

11

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

 STYCZEŃ 2022    (PODSTAWA 2012,  PODSTAWA 2017,  PODSTAWA  2019)

 

Terminy egzaminu – różne w zależności od kwalifikacji.

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

L.p.

Zawód nr

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu

czas trwania egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdając.

1.      

Technik hotelarstwa

422402

TG. 12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

d

10.01.2022

09:00

150 min

Podstawa

2017

 

1

2

2.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

d

10.01.2022

09:00

180 min

Podstawa

2019

103

2

3.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

d

10.01.2022

09:00

150 min

Podstawa

2019

104

3

4.      

Technik  eksploatacji portów i terminali,  

333106

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

d

 

10.01.2022

13:00

180 min

Podstawa

2012

106a

1

5.      

Technik logistyk 333107

AU.32 Organizacja transportu

d

10.01.2022

13:00

120 min

Podstawa

2017

108

11

6.      

Technik logistyk

 333107

AU.32 Organizacja transportu

d

10.01.2022

13:00

120 min

Podstawa

2017

107

11

7.      

Technik eksploatacji portów i terminali,

333106

AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

d

10.01.2022

13:00

180 min

Podstawa

2017

104

13

8.      

Technik hotelarstwa,

 422402 

TG. 13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

d

10.01.2022

13:00

150 min

Podstawa

2017

105

15

9.      

Technik obsługi turystycznej  

422103

TG. 15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

d

10.01.2022

13:00

150 min

Podstawa

2017

1

27

10.   

Technik ekonomista,

 331403 

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

dk

15.01.2022

9:00

180 min

Podstawa

2017

204

1

11.   

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

dk

17.01.2022

08:00

180 min

Podstawa

2019

204

3

12.   

Technik fotografii i multimediów

 343105

AU.23

Realizacja, obróbka i publikacja obrazu

dk

17.01.2022

09:00

180 min

(+30 min)

Podstawa

2017

205

1

13.   

Technik fotografii i multimediów

343105

AU.23

Realizacja, obróbka i publikacja obrazu

dk

17.01.2022

09:00

180 min

Podstawa

2017

201

2

14.   

Technik ekonomista,

331403 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

dk

18.01.2022

9:00

180 min

Podstawa

2017

204

9

15.   

Technik ekonomista,

331403 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

dk

18.01.2022

9:00

180 min

Podstawa

2017

201

8

16.   

Technik fotografii i multimediów

343105

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

dk

19.01.2021

9:00

180 min

(+30 min)

Podstawa

2017

206

1

17.   

Technik fotografii i multimediów

343105

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

dk

19.01.2021

9:00

180 min

Podstawa

2017

204

10

18.   

Technik fotografii i multimediów

343105

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

dk

19.01.2021

9:00

180 min

Podstawa

2017

201

10Informacja dodatkowe dla zdających egzaminy zawodowe w styczniu   2022r.

 

Zdający na egzamin pisemny przynoszą :

 • dokument tożsamości
 • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
 • Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty

 

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:

 • dokument tożsamości
 • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
 • kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – zawody:  technik logistyk, technik portów i terminali, technik ekonomista
 • kalkulator prosty – technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

 

Zdający zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa GIS (w tym posiadania maseczek, własnych długopisów, kalkulatorów itp. oraz dezynfekcji rąk)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE SZKOŁY

WEJŚCIA DO SZKOŁY W CZASIE TRWANIA WSZYSTKICH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH      –    (PODSTAWA 2012, 2017, 2019)

Zdający wchodzą do szkoły według miejsca egzaminowania:

Wejście przy auli – wchodzą uczniowie zdający w auli i w salach na pierwszym piętrze

 

GŁÓWNE WEJŚCIE   – wchodzą uczniowie zdający w salach na pozostałych piętrach

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

Szatnie dla uczniów:

sala 104a (dla zdających na 1 piętrze)

szatnia nad hala sportową

 

 

 

0

Aktualności


Dnia 15.12 br. na krytej strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego rozegrane zostały po raz kolejny Szkolne Zawody Strzeleckie. W tym roku wzięła w nich udział rekordowa liczba uczestników. Do rywalizacji przystąpiło 13 dziewcząt i 28 chłopców. W kategorii dziewcząt triumfatorką okazała się Wiktoria Wyrobek z klasy I T, która zdobyła 44 na 50 pkt. W kategorii  chłopców, ze względu na dużą ilość zawodników rozegrano najpierw eliminacje, a potem 7 najlepszych strzelców konkurowało ze sobą w finale. Zarówno w eliminacjach, jak i w finale najlepszy okazał się Maciej Famulski z IV L, który zdobył 50 na 50 możliwych pkt. Tuż za nim uplasował się Paweł Bodnar również z klasy IV L, natomiast miejsce 3 zajął Szymon Basek z klasy I A/P.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i sportową walkę i zapraszamy po przerwie świątecznej za zajęcia ze sportów obronnych.

0

Skip to content