Biblioteka

Matura

MATURA 2021 (egzamin w formule 2015)

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego są dostępne na stronie CKE i OKE Jaworzno.

O egzaminie – ogólne informacje ze strony CKE

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania […] oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku AKTUALIZACJA nr 1 [egz. maturalny str. 5-10]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2021 obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021
Deklaracja (zał. 1a)

Wypełnij tę deklarację (wariant A), jeżeli:
(1) jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum albo szkoły artystycznej i w 2021 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy
(2) ukończyłeś(-łaś) już liceum, technikum albo szkołę artystyczną w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2021 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.
Wypełnioną deklarację (strony 1–4) złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej 8 lutego 2021 r.
Jeżeli chcesz ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończyłeś(-łaś) w latach ubiegłych, oprócz tej deklaracji wypełnij również odpowiedni wniosek i złóż oba dokumenty do dyrektora Twojej szkoły do 15 stycznia 2021 r.

Komunikat […] w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie […] maturalnym w 2021 roku (s. 4-6)

Egzamin maturalny z informatyki w 2021 r.

Dostosowania– Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Informacja(zał. 4b) – informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdającego


Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej (informacje na temat wglądu znajdują się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego […] s. 103-105

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (zał. 25a)

Wniosek o weryfikację sumy punktów (zał. 25b)

Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (zał. 25c)

Informatory o egzaminiach maturalnych z poszczególnych przedmiotów w formule 2015 (aneks 2021)

Przykładowe arkusze – z CKE

Opłata za egzamin maturalny

Informacja o opłatach znajduje się na s. 127-128 – Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” […]

Wniosek o zwolnienie z opłaty (należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2020 r.) (zał. 26)

OKE w Jaworznie udostępniła zdającym serwis (link do serwisu), który umożliwia sprawdzenie konieczności wniesienia opłaty za egzamin maturalny w 2021 r. Po wprowadzeniu w formularzu danych identyfikujących zdającego i pozytywnej ich weryfikacji serwis wyświetla wszystkie egzaminy, za które, w przypadku ich zadeklarowania w bieżącej sesji egzaminacyjnej, należy wnieść opłatę.Przydatne adresy

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) – informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (OKE) – informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym

Zegar maturalny – odlicza czas do matury

Dla maturzysty.info – wiele cennych informacji o maturze i studiach

Salon Maturzystów – Perspektywy – jest największą w kraju edukacyjną kampanią informacyjną, przeznaczoną dla uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do egzaminu i rekrutacji na studia. Tegoroczna edycja Salonu jest szóstą z kolei i odbędzie się w ośrodkach akademickich w całej Polsce. Komplet informacji na temat matury – uzyskanych od ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych – i wymagań rekrutacyjnych pozwala im odpowiednio wcześnie zaplanować egzamin maturalny i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe.


Po maturze

dlaMaturzysty.pl – portal skierowany do maturzystów w Polsce. Informacje o maturze, egzaminach maturalnych. Szkoły wyższe w Polsce. Kierunki studiów. Szkoły policealne i językowe w Polsce

kierunkistudiow.pl – kierunki studiów – uczelnie – studia

pomaturze.pl – informator o szkołach wyższych, policealnych i językowych – znajdziesz tu adresy szkół, informacje o zasadach rekrutacji, wypowiedzi kadry nauczającej i prezentacje współpracujących z nami szkół.

studia.net – studia, kierunki studiów, wydarzenia na uczelniach w Polsce, droga do kariery, kierunki zamawiane, nauka. Dla maturzystów, studentów oraz osób poszukujących informacji o studiach i uczelniach.

Studiowac.pl – wyszukiwarka uczelni, najlepsze studia wyższe i najciekawsze kierunki studiów! Poradniki maturalne. Arkusze maturalne z wcześniejszych lat

uczelnie.net – wyszukiwarka uczelni, kierunków studiów, ofert edukacyjnych. Informacje o drzwiach otwartych, konferencjach i wydarzeniach na uczelniach

Wybierz Studia – portal zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów

Studia – informacje z portalu Cogito

otouczelnie.pl – kierunki studiów, szkoły wyższe i uczelnie w Polsce – praktyki, staże, praca

otouczelnie na YouTube link

Drzwi otwarte na uczelniach

Author


Avatar