Aktualności

UWAGA! Zmiany w regulaminie przyznawania Stypendiów Prezydenta Miasta Żory.Sza­now­ni Ro­dzi­ce

W związ­ku ze zmia­ną re­gu­la­mi­nu przy­zna­wa­nia Sty­pen­diów Pre­zy­den­ta Mia­sta Żo­ry dla uczniów, in­for­mu­je­my, że wnio­ski skła­da­ją wy­łącz­nie Ro­dzi­ce lub opie­ku­no­wie lub peł­no­let­ni uczeń w ter­mi­nie do 31 sierp­nia 2019r.

Re­gu­la­min przy­zna­wa­nia sty­pen­diów oraz wzór wnio­sku są do­stęp­ne na stro­nie BIP UM Żo­ry  http://www.bip.zory.pl/?c=9360