Aktualności

Święto Odzyskania NiepodległościPoniższy link do transmisji z obchodów Święta Odzyskania Niepodległości 
 
Dla lepszego efektu proszę przypiąć sobie ekran Prezentera 🙂

Link

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQyMTI1YzQtMzZlYy00NGM2LWE0YzYtMDcyYmIzMWUxYWNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bdb87233-dd65-4170-8084-417af9da431c%22%2c%22Oid%22%3a%22a662ec56-d6dd-4b56-afa0-75d95db12e7b%22%7d