Your address will show here +12 34 56 78
Klauzula informacyjna - skargiKlauzula informacyjna  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. ks. Prof. J. Tischnera w Żorach, ul. Boryńska 2, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@zs2zory.pl 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Borkowska. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: e.borkowska@zs2zory.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skarg lub wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  
– Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają wyłącznie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
–  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane,  
– podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego 
5. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez czas określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,  
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  
– do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
– do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  
– do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,  
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 

1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  
2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe.  
3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
0

Kandyda do pracyKLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. ks. Prof. J. Tischnera w Żorach, ul. Boryńska 2, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@zs2zory.pl 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Borkowska. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: e.borkowska@zs2zory.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:  
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, 
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, 
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, 
 • 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  
 • 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji. Natomiast dane wyłonionego kandydata zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. 
 • 6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,  
 • 7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  
 • – do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  
 • – do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
 • – do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  
 • – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  
 • – do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,  
 • – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.  

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  
2. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji,  konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie.  
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

 

 

 

0

AktualnościDni Tischnera 

13-15 czerwca 2022r. 

 

 

13.06.2022r. DOBRO  

Wprowadzenie dotyczące obchodów Dni Tischnera – p. Dyrektor J. Satława 

-Historia szkoły-U. Tyniecka  

-Przemówienia uczniów kl. 1A, opieka A. Tułowiecka (aula) 

-Podróże z pasją -Gruzja-A. Jendykiewicz (sala 303) 

– część artystyczna  -D. Tetla (aula) 

-Tischner inspiruje-dyskusja-  E. Wóltańska (aula) 

 

14.06.2022r. WOLNOŚĆ 

(aula) 

-Szkolny Konkurs Międzyprzedmiotowy -„Ja i patron mojej szkoły” -Martyna Rzymanek, Kinga Plesowicz 

-Konkurs polonistyczny- U. Tyniecka, A. Bober 

-Międzyklasowy turniej wiedzy o Tischnerze- M. Rzymanek, polonistki 

-Kalambury -E. Wóltańska, A. Tułowiecka  

 

15.06.2022r. MIŁOŚĆ 

-Śniadanie na trawie z czytaniem fragmentów książek Tischnera -Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami (A. Król-Piekarczyk, A. Baron, B. Świerkocka) 

-Poczta Tischnerowska-kl. 1A (Napisz co czujesz a lepiej się poczujesz) 

0

Biblio-news

SZKOLNY KONKURS MIĘDZYPRZEDMIOTOWY
„Ja i Patron mojej szkoły”.

 

Cele konkursu:

 1. Kreatywne uczestnictwo młodzieży szkolnej w wydarzeniach związanych z obchodami Dnia Patrona.
 2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie pasji i zdolności artystycznych.
 3. Promocja literatury o ks. prof. Józefie Tischnerze, pobudzanie do twórczej aktywności czytelniczej.

 

Zadanie konkursowe:

Wykonanie dowolną płaską techniką malarską dzieła plastycznego, techniką cyfrową lub fotograficzną na wybrany przez siebie temat. Format pracy A3.

Temat nr 1:
Tischner. Człowiek, który kochał ludzi.

Temat nr 2: Praca na podstawie fragmentu książki ks. Józef Tischnera „Wolność człowieka gór”  (wybór i oprac. Wojciech Bonowicz).

„Co góry mogą dać człowiekowi?

 Myślę, że przede wszystkim mogą ofiarować mu wolność.

Co człowiek może dać górom?

Może je obdarzyć sztuką.

 Wynika z tego, że zawsze patrząc na góry, widzimy je poprzez ludzi gór,

a patrząc na ludzi gór, widzimy ich poprzez góry.

Trudno powiedzieć, gdzie przebiega granica.”

                                                                               (ks. J. Tischner)

 

Szczegóły konkursu:

 • Praca powinna zostać wykonana przez ucznia samodzielnie.
 • Pracę należy podpisać na odwrocie – koniecznie wpisać imię, nazwisko i klasę.

Konkurs trwa od 16.05 – 31.05 br.

 • Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej u p. Martyny Rzymanek
  lub u p. Kingi Plesowicz.
 • Prace konkursowe zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu Jury.
 •  
 • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniach 13-16.06 br.
 •  
 • W konkursie przewidziano nagrody. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs zostaną upublicznione na wystawie szkolnej.
0

Skip to content